Home AZRUEN

Əhmədova Nərgiz Firudin qızı

Kimya elmləri namizadi, “Matalkompleks katalizatorları” ETL-da elmi işçi
İş telefonu: +(994) 12 439-02-31
e-mail: n_akhmed@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978-ci ildə 14 №-li orta məktəbi gurtarıb, indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə gəbul olunub.
1983-ci ildə isə Universiteti fərglənmə diplomu ilə bitirərək, ”Azon” zavodunda mühəndis-texnoloq vəzifəsində 1996-ci ilə gədər işləyib.
1999-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorları” ETL-da mühəndis vəzifəsində çalışırdı. Laboratoriyanın dissertantı kimi elmi iş üzərində calışarag “Naftalinin sırası birləşmərinin seolit katalizatorlar iştirakı ilə alkilləşməsi” mövzusunda.
2005-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb.
2008-ci ildən elmi işçi vəzifəsində işləyir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978 - Кimya fakültəsi, BDU
2005- к.е.н. “Naftalinin sırası birləşmərinin seolit katalizatorlar iştirakı ilə alkilləşməsi”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1996-ci – “Azon” zavodunda mühəndis-texnoloq
1999-2008- mühəndis “Metalkompleks katalizatorları” ETL-ı
2008-ci ildən “Metalkompleks kstslizatorları” ETL-da elmi işci
32 məqalə
4 patent
40 tezis
1 dərslik

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bitsiklik aromatik karbohidrogenlər. Seolit katalizi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 7-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы», Звенигород, 16-18 июня 2015
2. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля-2016», Салават, 13.05.2016
3. V Российская конференция “Актуальные проблемы нефтехимии” (с международным участием), посвященной памяти выдающегося ученого академика В.Н. Ипатьева, г. Звенигород
4. Международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», г. Москва

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Э.И.Ахмедов, Н.Ф.Ахмедова, С.Э.Мамедов «Изомеризация н-парафиновых углеводородов на металлцеолитных катализаторах» Вестник БГУ, Серия естественных наук, 2014, №4, С. 5-20
2. Т.О.ГахрамановЭ.С.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ахмедова Н.Ф., Махмудова Н.И. «Влияние концентрации РЗЭ на каталитические и физико-химические свойства пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом» Young Scientist USA. Natural science, Lulu, 2014, P. 4-7
3. Дадашева С.С., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Ахмедов Э.И. Превращение газоконденсата на Zn-содержащем ВК-цеолите типа ультрасила. Журнал «Нефтехимия», 2016, Т.56, № 4, С. 354-357
4. Ахмедова Х.В., Дадашева С.С., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Ахмедов Э.И. Превращения прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите, модифицированном галлием и цирконием. Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2016, №3 (595), С. 28-31

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2011-2013-ci illlərdə “Polifunksional polimerlərin sintezi və onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirkləndiricilərinin region ekosisteminə təsirinin qiymətləndirilməsində tətbiqi” EİF-2011-1(3)-4-Q/47-M/128 Azərbaycan Res¬publikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən verilən qrantda iştirak edib
Bookmark and Share
© Baku State University