01-10-2018
 

Əliyeva Sevil Qaçay qızı

Tel: (+99412)538-25-32

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-ı ildə Bərdə şəhər 1 nömrəli orta məktəbini bitirib, 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitrtinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1966-ci ildə oranı bitirib və böyük laborant vəzifəsində kimya fakültəsində işləmişdir.   

TƏHSİLİ, EMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966 - tələbə, kimya fakültəsi, ADU

1966 - böyük laborant, kimya fakültəsi

1971 - kiçik elmi işçi, kimya fakültəsi

1975 - kimya elimlər namizədi alimliq dəeəcəsini almışdır

1984 - böyük elmi işçi vəzifəsinə müsabiqədən keçmişdir

2004 - „Zərif Üzvü sintez“ ETL-də böyük elmi işçi keçmişdir

2012 - böyük elmi işçi, “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası”ETl, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966 - böyük laborant, kimya fakültəsi

1971 - kiçik elmi işçi, kimya fakültəsi

1984 - böyük elmi işçi vəzifəsinə müsabiqədən keçmişdir,

2004 - „Zərif Üzvü sintez“ ETL-də böyük elmi işçi keçmişdir,

2012 - böyük elmi işçi, “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası”ETl, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

10 patenti, 3 müəlliflik şəadətnaməsi var.

Son 5  ildə  əsərlərinin sayı- 30

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası, müxtəlif heteroatom saxlayan törəmələrin sintezi və çevrilmələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. 1998, 2000, 2005 - akad. Y.H.Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Neft və kimya” konfransları, Bakı
  2. 1997 - Tribotexnika –maşınqayırmada, Moskva
  3. 1999 - Yanacaqlara və yağlara aşqarlar, Azərbaycan-Başqırdıstan
  4. 2007 - D.Y.Mendeleyev adına XVIII beynəlxalq „Ümumi və tətbiq kimyası“qurultayı, Moskva
  5. 2010 - Neft hasılatının ekoloji problemləri, Ufa
  6. 2011-2018 - Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş konfrans, Bakı
  7. 2017 - Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illik yu­bileyinə həsr olunmuş bey­nəl­xalq elmi konfrans,Bakı
  8. 2017 - Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər və praktiki baxışlar, Beynəlxalq Elmi konfrans, Sumqayit
  9. 2017 - Современные проблемы химической науки и фармации, Чебоксары
  10. 2017 - Материалы V Международной Бергмановской конференции, Махачкала 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Алллахвердиева, М.А.Aгаева. Ди-(4-изопро­пенилфенокси)алканы в качестве шивающих сомономеров в реакциях тремерной сополимеризации со стиролом // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 1, с.116-118

2. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, O.N.Cavadova, M.Ə.Cavadov, İ.Q.Məmmədov, M.A.Ağayeva. 2-Propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi // Kimya problemləri jurnalı, № 2,2006,s.265-267

3. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди-(пропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с.138-139

4. . А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Джавадов, М.А.Агаева. Синтез аминометилированных производных фенолсульфидов // Журнал Химические проблемы, 2005, № 3, с.171-173

5. О.Н.Джавадова, М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, Х.И.Гасанов, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов. Синтез и исследование  серу и азотсодержащих производных о-аллилфенола и их комплексов с палладием (II) // Журнал «Химия и химическаятехнология», г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с. 118-120

6. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева, М.А.Джавадов. Получение фенолсульфидов на основе пропенилфенолов и исследование их в качестве ингибиторов коррозии стали // Вестник БГУ, 2009, №3, с.52-55.

6. А.Х.Меликов, М.М.Мовсумзаде, Н.А.Алиева, М.А.Агаева . Топливные композиции с улуч­шеен­ными противонагарными свойствами // Нефтепереработка и нефтехимия, №10, 2008, с.6-8

7. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Ш.Б.Хосеинзадэ, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, С.Г.Алиева. Синтез ингибиторов се­ро­­во­дородной коррозии для неф­те­добыче. Нефтехимия, 2013, том 53, № 6, с. 473–47

8. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Н.В.Азимова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева,И.Г.Мамедов. Получение соолигомеров 2-пропенилфенола с малеино­вым ангидридом и исследо­вание продуктов их превра­ще­ний с аминами в качестве ингибиторов коррозии стали. Журнал прикладной химии, 2014, т. 87, вып. 4, с. 463-465

9. Н.В.Азимова, А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимов, C.Г.Алиева. Исследование поверхностно-активных свойств азотсодер­жащих производных соли­го­меров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом. Процессы нефтехимии и нефте­пере­работки, 2014, т.15, №3 (59), с.232-237

10. М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.мехтиева, С.Г.Алиева. Функциональнозамещенные производные алкенил­фе­но­лов в качестве ингибиторов коррозии Ст.3. Журнал «Молодой ученый», 2015, № 9, с. 7-11

11. М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимова, С.Г.Алиева, Н.В.Азимова. Азотсодержащие произ­вод­ные соолигомеров 2-пропе­нилфенола с малеиновым ан­гид­ридом в качестве инги­би­торов коррозии стали Ст.3. Нефтепереработка нефтехимия. 2016, №8,с. 45-48

7. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, M.A. Ağayeva, N.V.Əzimova, S.Q.Əliyeva, 2-propenilfenolun malein anhidridi ilə birgə oliqomeri epoksid qatranlarrının tikici agenti kimi, AZ Patent İ 2017   0001

8. М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимова, С.Г.Алиева, Н.В.Азимова. Азотсодержащие произ­вод­ные соолигомеров 2-пропе­нилфенола с малеиновым ан­гид­ридом в качестве инги­би­торов коррозии стали Ст.3. Нефтепереработка нефтехимия. 2016, №8,с. 45-48

55.  İ.G.Mamedov, Y.V.Mamedova, V.N.Khrustalev, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov. Dependence of biological ac­ti­vi­ties of some chalcone de­ri­va­ti­ves from the molecular struc­tu­re cal­cu­lations. Indian Journal of Chemistry, 2017, 56B, p. 192-196.

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu