Home AZRUEN

Iskəndərova Kəbirə Əbdül Əhəd qızı


Fiziki və kolloid kimya kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: 438 10 49
e-mail: kabira6@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinə daxil olmuş və 1970-ci ildə əla diplom ilə bitirmişdi. Təyinat ilə BDU-nun fiziki və kolloid kimya kafedrasında laborant, baş laborant, assistent və baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970, Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970, BDU, fiziki və kolloid kimya kafedrası, laborant.
1970, BDU, fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant.
1973, BDU fiziki və kolloid kimya kafedrası, asistent.
1991, BDU fiziki və kolloid kimya kafedrası baş müəllimi.
3-cü və 4-cü kurslara fiziki və kolloid kimyadan seminar və laboratoriya dərsləri, kurs işlərinə rəhbərlik.
Əsərlərin sayı: 25.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Tərkibində optiki aktiv maddələr olan birfazalı, ikili və çoxkomponentli sistemlər, maye-maye və maye-buxar faza tarazılıqları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007 Azərbaycan. Bakı şəhəri. “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri”.
Akademik Həsən Əliyevin 100 ilinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı;
2007 R.F. Suzdal şəhəri. Kimiyəvi termodinamikasına aid XVI beynəlxalq konfransı;

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. .., .., .., .. - d-a-- -. , 2005, 2,.25-31.
2. Shakhverdiyev Ya.Kh., Musayeva N.J., Iskenderova K.A., Khodjaeva S.R. Rechearch of interaction D-(+)-wine acid and tungstenate of sodium in the aqueous solutions. X International Conference of the Problems of Solvatation and Complex Formation in solutions. Susdal, Juli 1-6, 2007. ABSTRACTS V.1, p. 326.
3. .., .., .., .., ... . ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALARI, 7-8 may, 2008. s.73-74
4. .., .., .., ... . ATU ELMİ ƏSƏRLƏR FUNDAMENTAL ELMLƏR, 2008, 3, CİLD VII (27), s.136-140

Bookmark and Share
© Baku State University