Home AZRUEN

ABDULLAYEV RIZVAN ƏHMƏD ОĞLU

Analitik kitmya kafedrasının dosenti

İş telefonu: (
+99412)539-85-61

e-mail: abdullayevrizvan@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Abdullayev Rizvan Əhməd oğlu 01 iyul 1956-cü ildə Tovuz rayonu ibrahim hacılı kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə BDU-nin kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1982-ci ildə əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1982-ci ildən “ Analitik kimya” kafedrasında laborant, baş laborant vəzifələrində çalışmışdır. 1990-cı ildə “Analitik kimya” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiya müdafiə etmiş və hal-hazırda “Analitik kimya” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. YAP-nın üzvüdür, ailəlidir, bir qızı bir oğlu var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1982, tələbə, Kimya fakültəsi, BDU

1990, k.e.n  Analitik kimya kafedrası, BDU

1993, baş müəlliç, kimya fakültəsi, BDU

1995, dosent, Kimya fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1982-1993 Laborant, baş müəllim

1993-baş müəllim, Anal Kimya kafedrası, kimya fakültəsi BDU “Analitik kimya” Üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi kompleks birləşmələrin Analitik kimyada tətbiqi elektrokimyəvi analiz metodları fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır. İki “Müəlliflik” şəhadətnaməsi almışdır.

1996-baş müəllim, Analitik kimya kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
60-dan çox elmi əsərin və bir metodiki  vəsaitin müəllifidir.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Piroqallol əsasında sintez olunmuş üzvi reaktivlərlə bir sıra metal ionlarının spektro fotometrik tətqiqi , metal ionlarının təyini metodikalarının işlənməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


2007-Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 8-9 noyabr Akademik H. Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri.

2008- Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы биоэкологии" Москва,Россия.

2012- VIII Международная научно-практическая конфер.Poland 2012.

2012- Всероссийская научная конференция "Успехи синтеза и комплексообразования" 23-27 апреля Москва,Россия.
2013-  «Материалы I X Науч.конф.» Аналитика Сибири и Дального Востока г.Красноярск
2014 – Третья Всероссийская научная конференция (с международным участием): «Успехи синтеза и комплексообразовании» Москва 21-25 апреля.2014
2014-  АМЕА Məruzələr

2015-Материалы за XI Международна научна  конференция «Бьдещите изследвания-2015, София». Бялград ООД 2015

2016-  Журнал Научных Публикаций Аспирантов и Докторантов Россия.г.Курск

 


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR
1.Nağıyev H., Kambarov D., Abdullayev R. Niobium(V) ve tantalın(V) 2,2’,3,4-tetraoksı-3’-sulfo-5’-klorazobenzolla kompleks oluşturmasına sethi-aktiv maddelerin tesiri.// XVIII Ulusal kımya kongresi, Kars. 2004. AK-193.
2.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Сулейманов .И., Абдуллаев .И. Спектрофотометрическое определение алюминия с производными пирогаллола в присутствии третьего компонента.// Всерос.конф.по аналитической химии «Аналитика оссии 2004», посвящ. 100-летию со дня рожд. Акад. И.П.Алимарина. 27 сент. – 1 окт. 2004. Москва, 2004. -с.362-363.
3.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение галлия(III) c 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензолом в присутствии цетилтриметиламмонийбромида.// Докл. НАНА. 2004. Т.LX. №3-4. с.108-112.
4.Qəmbərov D.H., Xəlilova F.Q., Abdullayev .Ə., Nağıyev X.C., üstəmova Ü.N. Titan(IV)-piroqallol qırmızı-p-polibenlpiridinxlorid sistemində kompleksəmələgəlmənin öyrənilməsi.// Azərb. Kimya jurnalı. 2005. №3. s.70-73.
5.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А., Мугалова Г.. Спектрофотометрическое определение тантала(V) в присутствии ниобия(V).// Докл. НАНА. 2005. Т.LXI. №4. с.87-90.
6.Нагиев Х.Д., Мамедов П.., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов олова(II) с 2,3,4-триокси-4-сульфоазобензолом в присутствии катионного поверхностно-активных веществ.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.98-103.
7.Гюллярли У.А., Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Исследование разнолигандных комплексов циркония(IV) с азосоединениями на основе пирогаллола и гидрофобными аминами.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.125-128.
8.Нагиев Х.Д., Алиева .А., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А., Чырагов Ф.М., Эминов Х. Фотометрическое определение молибдена в пиритсодержащем кварцевом диорит.// Akademik H.Əliyevin 100 illik yubiliyenə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 8-9 noyabr 2007-ci il, Bakı-2007. s.514-515.
9.Əliyeva .Ə., Nağıyev X.C., Quliyeva F.V., Abdullayev .Ə. Alüminiumun 2,3,4-trioksifenilazo-5’-sulfonaftalin və triton X-114-lə müxtəlifliqandlı kompleks şəklində fotometrik təyini. // Dokl. NANA. 2007. T.LXIII. №3. s.38-42.
10.Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение редких элэментов в объемах окружающей среды. //Международный форум «Аналитика и аналитики» Воронеж, оссия 2-6 июня,2003, с. 147.
11. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., устамова У.Н. Спектрофотометрическое исследование образования Мо(VI) с пирогаллоловым красным в присутствии бензоилпиридинхлорида в фосфорной кислоте. // Химия и химическая технология. Том 47, вып.3, стр. 58-60, Иванова-2004.
12.Hüseynli A.Q., Mamedov P.., Məlikov Ə.A., Şirinova G.F., Xanbabayeva S.N., Abdullayev .Ə. Torpağın çirklənməsi və onun ətraf mühitə təsirləri. // Akademik H.Əliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekoloğiya, təbiət və cəmiyyət problemləri» 8-9 noyabr Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı-2007 s.463.

1.Nağıyev H., Kambarov D., Abdullayev R. Niobium(V) ve tantalın(V) 2,2’,3,4-tetraoksı-3’-sulfo-5’-klorazobenzolla kompleks oluşturmasına sethi-aktiv maddelerin tesiri.// XVIII Ulusal kımya kongresi, Kars. 2004. AK-193.
2.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Сулейманов .И., Абдуллаев .И. Спектрофотометрическое определение алюминия с производными пирогаллола в присутствии третьего компонента.// Всерос.конф.по аналитической химии «Аналитика оссии 2004», посвящ. 100-летию со дня рожд. Акад. И.П.Алимарина. 27 сент. – 1 окт. 2004. Москва, 2004. -с.362-363.
3.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение галлия(III) c 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензолом в присутствии цетилтриметиламмонийбромида.// Докл. НАНА. 2004. Т.LX. №3-4. с.108-112.
4.Qəmbərov D.H., Xəlilova F.Q., Abdullayev .Ə., Nağıyev X.C., üstəmova Ü.N. Titan(IV)-piroqallol qırmızı-p-polibenlpiridinxlorid sistemində kompleksəmələgəlmənin öyrənilməsi.// Azərb. Kimya jurnalı. 2005. №3. s.70-73.
5.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А., Мугалова Г.. Спектрофотометрическое определение тантала(V) в присутствии ниобия(V).// Докл. НАНА. 2005. Т.LXI. №4. с.87-90.
6.Нагиев Х.Д., Мамедов П.., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов олова(II) с 2,3,4-триокси-4-сульфоазобензолом в присутствии катионного поверхностно-активных веществ.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.98-103.
7.Гюллярли У.А., Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Исследование разнолигандных комплексов циркония(IV) с азосоединениями на основе пирогаллола и гидрофобными аминами.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.125-128.
8.Нагиев Х.Д., Алиева .А., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А., Чырагов Ф.М., Эминов Х. Фотометрическое определение молибдена в пиритсодержащем кварцевом диорит.// Akademik H.Əliyevin 100 illik yubiliyenə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 8-9 noyabr 2007-ci il, Bakı-2007. s.514-515.
9.Əliyeva .Ə., Nağıyev X.C., Quliyeva F.V., Abdullayev .Ə. Alüminiumun 2,3,4-trioksifenilazo-5’-sulfonaftalin və triton X-114-lə müxtəlifliqandlı kompleks şəklində fotometrik təyini. // Dokl. NANA. 2007. T.LXIII. №3. s.38-42.
10.Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение редких элэментов в объемах окружающей среды. //Международный форум «Аналитика и аналитики» Воронеж, оссия 2-6 июня,2003, с. 147.
11. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., устамова У.Н. Спектрофотометрическое исследование образования Мо(VI) с пирогаллоловым красным в присутствии бензоилпиридинхлорида в фосфорной кислоте. // Химия и химическая технология. Том 47, вып.3, стр. 58-60, Иванова-2004.
12.Hüseynli A.Q., Mamedov P.., Məlikov Ə.A., Şirinova G.F., Xanbabayeva S.N., Abdullayev .Ə. Torpağın çirklənməsi və onun ətraf mühitə təsirləri. // Akademik H.Əliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekoloğiya, təbiət və cəmiyyət problemləri» 8-9 noyabr Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı-2007 s.463.
2013- «Молодои  ученныи» Ежемесячный научный журнал г.Чита
2015- «Молодой Ученный» Ежемесячный научный журнал.Россия г.Чита (5)

KİTABLAR

1. Çıraqov F.M., Babayev Ə.Q., Abdullayev R.Ə.. Titrimetrik analizdən laboratoriya işləri. Bakı-1997.

Bookmark and Share
© Baku State University