Home AZRUEN

Şahverdiyev Yaşar Xankişi

Kimya elmləri namizədi, fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti

Iş telefonu: +(994)12 438 10 49
e-mail: yaxanshah@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

04.06.1938-ci il Lənkəran şəhərində anadan olmuş. 1946 – ci ildə 4 №-li orta məktəbə daxil olub və 1956–ci ildə bu məktəbi bitirmişdir.1961–1966-ci illərdə BDU-nun kimya fakultəsində oxumuşdur. 1967-ci ildən BDU-da işləyir. Frənc dili kurslarını bitirdikdən sonra (1973-1974, M.Torez adına xarici dillər institutu-Moskva, Pol Valeri adına dillər institutu-Montpelye, Fransa) 1974-1978–ci illərdə Neft, Gaz və Kimya Milli İnstitutunun (Bumerdes, Əlcazair) Tədbiqi kimya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966, Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi.
1986, k.e.n., “Tərkibində optiki aktiv maddələr olan ikili maye sistemlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi”.
1987, Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966, mühəndis, Fizika institutu, Azərb.Respublikası MEA
1967-2009, müəllim, baş müəllim, dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
1974 – 1978, müəllim, Tətbiqi kimya fakültəsi, Milli neft qaz və kimya institutu, Bumerdes, Əlcəzair.
Bakalavr təhsil pilləsi üzrə “Fiziki kimya” və “Kolloid kimya” fənlərindən eləcə də magistratura təhsil pilləsi üzrə ixtisas kurslarında mühazirələr aparır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Optiki aktiv komponent saxlayan birfazalı binar və çoxkomponentli sistemlər, maye-maye və maye-buxar faza tarazlığı.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Chakhverdiyev Ya. Kh. For the matter concerning using of polarimetry method in physical-chemical analises of binary and multicomponent systems – Ulusal Kimya Kongresi “Kimya – 2004”, Kars(TURKIYE), s.665.
2. Шахвердиев Я.Х., Искендерова К.А., Мусаева Н.Дж., Нагиева Э.Х. Исследование равновесия жидкость-жидкость в трехкомпонентной системе d-a-пинен-пропионовая кислота-вода.Вестник БГУ,серия естественных наук 2005, №2,с.25-31.
3. Шахвердиев Я.Х., Мусаева Н.Дж., МагеррамоваС.Г., Мустафаева А.Л. Исследование взаимодействия D-(+ )- винной кислоты и нитрата стронция в водных растворах. Вестник БГУ, серия естественных наук,2006, с.28-35.
4. Шахвердиев Я.Х. К вопросу применения метода криоскопии при исследовании растворов. “FİZİKANIN MUASİR PROBLEMLƏRİ” I RESPUBLİKA KONFRANSI, 6-8 dekabr 2007. s.88-89.
5. Shakhverdiyev Ya.Kh., Musayeva N.J., Iskenderova K.A., Khodjaeva S.R. Rechearch of interaction D-(+)-wine acid and tungstenate of sodium in the aqueous solutions. X International Conference of the Problems of Solvatation and Complex Formation in solutions. Susdal, Juli 1-6, 2007. ABSTRACTS V.1, p. 326.
6. К.А.Искендерова, Н.Ш.зайева, Я.Х.Шахвердиев, Н.Дж.Мусаева, Э.Х.Нагиева. Зависимость давления насыщенного пара пинена и масляной кислоты от температуры. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALARI, 7-8 may, 2008. s.73-74
7. Пашаев Б.Г., Гасанов Г.Ш., Шахвердиева С.Я. Параметры активации вязкого течения и структурные особенности в системах карбамид-этанол- вода. стр. 350-351
8. Н.Дж.Мусаева, Я.Х.Шахвердиев, К.А.Искендерова, Э.Х.Нагиева. Исследование взаимодействия тартротовольфраматного комплекса и гидроксида натрия в водных растворах. ATU ELMİ ƏSƏRLƏR FUNDAMENTAL ELMLƏR, 2008, №3, CİLD VII (27), s.136-140

Bookmark and Share
© Baku State University