Home AZRUEN

Almaz Rəhimova

Kimya elmlər namizədi, dosent əvəzi

Tel: (99412) 431-10-67

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08.XI.1948 – ci ildə Azərbaycan Respublikasında anadan olmuşam.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971, Neft Akademiyası
1985, k.e.n., „Doymamış - 1, 2 - dikarbon turşuların, N, N1- (arilen) bis-imidlərin və onların heksaxlortsiklopentadienlə sintezi və stereokimyasıı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-72, laborant, Şamxor Şərab zavodu.
1972-74, mühəndis, Aşqarlar Kimyası institutu, AMEA
1974-77, aspirant, Xlor Üzvi Sintez institutu, AMEA.
1977-88, elmi işçi, Xlor Üzvi Sintez institutu, AMEA
1988-91, “İzotop „ x/k – RMSBM müdiri.
1991, müəllim, “Üzvi kimya„ kafedrası, BDU.
„Üzvi kimya“, „Stereokimya“.
31 elmi əsər
5 müəllimlik şəhadətnaməsi .
Azərbaycan Respublikasının Fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Dien sintezi, alınan maddələrin fəza quruluşunu, tətbiq sahələrini öyrənib.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Bakıda, Ufada və Odessada konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

“İzalə olunmuş diasitelen birləşmələrinin heksaxlortsiklopentadien və 5.5–
dimetoksitetdaxlortsiklopentadienlə dien kondensləşməsı „(Kimya problemlər jurnalı
2005, s.73, № 2, Bakı).
“İzalə olunmuş birləşmələrin tsiklopentadienlə kondensləşməsi„ (Kimya problemlər jurnalı
2005, s.162, №4, Bakı )
“Dimetilkarbinol və onun törəmələrinin tsiklopentadienlə dien kondensləşməsi„ (Kimya
problemlər jurnalı 2006, s.162, №11, Bakı ) .
“Dimetilkarbinol və onun törəmələrinin heksaxlortsiklopentadien, 5.5
dimetoksitetdaxlortsiklopentadienlə dien kondensasiyas „ (Kimya problemlər jurnalı
2006, s.458, № 39, Bakı) .
Norbarnen adduktlarının polixlortsiklik birləşmələrlə dien sintezi. (BDU, tezis, 2008. Bakı ) .

 

Bookmark and Share
© Baku State University