Home AZRUEN

BABAYEV ƏHMƏD QASIM ОĞLU

Dosent, analitik kimya kafedrası

İş telefonu: : (
+99412)510-08-27

e-mail: Babayevahmed@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Babayev Əhməd Qasım oğlu 18 noyabr 1949-cu ildə Azərbaycan respublikası Şəmkir rayonunun Düyərli kəndində anadan olmuşam. 1966-cı ildə Şəmkir rayonu Düyərli kənd orta məktəbini bitirib Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşam. 1973-cü ildə tam kursu bitirib kimyaçı ixtisası üzrə diplom almışam. 1973-74-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşam.
1966-78-ci illərdə Azərbaycan Respublikası EA Qeyri-üzvi və fiziki-kimya institunda laborant, baş laborant və mühəndis kimyaçı vəzifələrində işləmişəm. 1978-ci ildən hal-hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin analitik kimya kafedrasında müəllim, baş müəllim və 1996-cı ildən dosen vəzifəsində işləyirəm.
1984-cü ildə daşkənd dövlət Universitetində «Dəmir və onu müşayət edən bir neçə elementin β-diketonlar və onların azometin törəmələrinin köməyi ilə fotometrik təyini» mövzusunda 02.00.02 indeksi ilə namizədlik dissertasiyası müdafiyə etmişəm.
Apardığı elmi işlərin nəticələri Rusiyanın Sverdlov vilayətində, Moskva təcrübə zavodunda tətbiq edilmişdir(müvafiq aktlar var).1978-ci ildən 1994-cü ilə qədər Moskva Eksperimental təcrübə zavodunda alınan məhsulların standartlaşdırılmasında yaxından iştirak etmişdir. O Moskva və Daşkənd Dövlət Universitetləri ilə əlaqə saxlayır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-cü il,Kimya fakultəsi BDU
1984, kimya elmləri namizədi.
1996, dosent, Analitik kimya kafedrası, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966-78-ci illərdə Azərbaycan Respublikası EA Qeyri-üzvi və fiziki-kimya institunda laborant, baş laborant və mühəndis kimyaçı vəzifələrində işləmişəm. 1978-ci ildən hal-hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin analitik kimya kafedrasında müəllim, baş müəllim və 1996-cı ildən dosent
Analitik kimya kafedrası, 1978
Kimya və biologiya fakultələrində «Analitik kimya», magistraturada isə «Optiki analiz metodları» və «Analiz nəticələrinin riyazi işlənməsi»
65-dən çox elmi əsərin, 2 metodiki vəsaitin myəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Üzvi reagentlərin tətbiqi ilə metal ionlarının təyini üçün yeni fotometrik metodika işləməkdən ibarətdir. O, asetilaseton əsasında sintez edilmiş üzvi reaktivlərdən bir sıra ionların təyini üçün fotometrik reagent kimi tətbiq edilməsini təklif etmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2006, sentyabr, Samara, Rusiya, Ətraf mühit obyektlərinin analizi üzrə VI Ümumrus. konf. «EKOANALİTİKA-2006»
2. 2008, sentyabr, Voronej, Rusiya, II Beynəlxalq. forum «Analitika və analitiklər»
3. 2008, noyabr, İvanovo, Rusiya, Gənc alimlərin III Reqion. Konfr. «Maye faza sistemlərində nəzəri və təcrübi kimya»
4. А.Р.Гараева, Р.А.Абдуллаев, А.Г.Бабаев Изучение разнолигандных комплексов молибдена (IV) //  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. s.107
5. Р.А.Алиева, В.И.Марданова, А.Г.Бабаев, Р.А.Бабаева Синтез азопроизводных 4-аминоантипирина и исследование комплексообразования с никелeм(II)// “Koordinasion birləşmələr kimyası” VI Respublika Elmi Konfrans, Bakı, 16-17 dekabr 2015, s.93-94


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Алиева Р.А.Мугалова Г.Р., Нагиев Х.Д., Бабаев А.Г., Чырагов Ф. М. Определение молибдена(VI) c бис-(2,3,4-триоксифенилазо)бензидином в присутствии тритон Х-114// АМЕА-нын мярузяляри. LXV , №5, 2010, с. 79-84
2. Nağıyev X.C. Əliyeva R.Ə., Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M// Bəzi metal ionlarının 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi.//Azərb. Kimya jurnalı. 2012, №2. s.20-25.
3. Алиева Р.А., Эспанди Ф., Чырагов Ф.М. Бабаев А.К.// Спектрофотометрическое исследование комплексообразования железа (III) с бис-асетиласетонетилендиимином в присутствии тритон Х-114, антипирина и кордиамина. BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2013, №1, с. 30-35
4. Нагиев Х.Д., Магеррамов А.М., Алекберов Дж.А., Бабаев А.К. , Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование разнолигандного комплекса висмута(III) с 2,3,4-тригидроксифенилазо-5'-сульфонафталином и цетил-пиридиний бромидом.// Азерб. химич. журнал. 2014. №1. с.52-56.
5. Nağıyev X.C. Ələkbərov C.Ə., Məhərrəmov A.M., Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M. //Standart nümunələrdə vismutun spektrofotometrik təyini metodikası AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №3. с.52-55.
6. Р.А.Алиева В.И.Марданова А.Г.Бабаев , Р.А.Бабаева //Синтез азопроизводных 4-аминоантипирина и исследование комплексообразования с никелeм(II) “Koordinasion birləşmələr kimyası” VI Respublika Elmi Konfrans, Bakı, 16-17 dekabr 2015, s.93-94
7. А.Р.Гараева, Р.А.Абдуллаев, А.Г.Бабаев// Изучение разнолигандных комплексов молибдена (IV) Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. s.107KITABLAR

1. Çıraqov F.M., Babayev Ə.Q., Abdullayev R.Ə. Titrimetrik analizdən laboratoriya işləri.Bakı-1997.
2. Babayev Ə.Q. Analitik kimya. Bioloqiya fakultəsi üçün metodik vəsait.
Bookmark and Share
© Baku State University