Home AZRUEN

BAĞIYEVA MƏLAHƏT RÜSTƏM QIZI

„Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrasının müəllimi  

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: bagiyeva_malahat@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.02.1964-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1971-ci ildə Bakı şəhəri 158 saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olaraq, 1981-cı ildə orta məktəbi  bitirib. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olaraq, 1990-cı ildə universitetinin  kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası alaraq bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990 - kimya fakültəsi, BDU. 2002, dissertant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
2007 - k.e.n., “Er-Sn-Se(Te) üçlü  sistemlərində  faza tarazlığı və alınan materialların xassələrinin tədqiqi”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993 - laborant,”Qeyri-üzvi kimya“  kafedrası,  BDU.
2015 - 0,5  müəllim, „Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Ümumi və qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi material¬şünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, qeyri üzvi maddələrin istiqamətli sintezi, qeyri üzvi biokimya, yarımkeçiricilər kimyası, radiasiya  kimyası.Kompleks birləşmələrin alınması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Third International Conf.on Inorganic Materials,Konstanz, 7-10 September,2002,Germany.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И., Алиев О.М. Фазовая диаграмма система SnSe-Er2Se3 Ж.Неорган.химия, Москва, 2002,т.47,№9,с.1945-1974.
2 .Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnTe-Er2Te3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.48,№2,с.326-328.
3. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnSe2-Er2Se3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.39,№9,с.1081-1084.
4. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Диаграмма состояния разреза Er2Sn3Se9-SnSe тройной системы  Ж.Неорган.химия, Москва, 2004,т.49,№11,с.1900-1901.
5. М.Р. Багиева, Р.А.Алиев, С.Т.Байрамова, В.М.Рагимова, О.М.Алиев  Диаграмма состояния систем.CuSbS2-MS (M-Pb, Eu, Yb) Ж.Неорган.материалы, Москва, 2010,т.46,№7,с.783-787.
6, М.Р. Багиева, И.И.Алиев, А.А.Фарзалиев, И.Г.Алиев, Р.С.Магаммедрагимова, Дж.А.Велиев  Фазовые равновесия и стеклообразование по разрезу  As2S9-TlAs2S2Se2 системы As2S3-AsS2Se3-TeS Ж.Неорган.химия, Москва, 2011,т.56,№3,с.498-501.
7. Багиева М.Р.,Ягубов Н.И., Мамедова Л.А. Способ получения селенида кальция высокой чистоты. Ж. European science, Российская Федерация, №12(22),2016

1.Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И., Алиев О.М. Фазовая диаграмма система SnSe-Er2Se3 Ж.Неорган.химия, Москва, 2002,т.47,№9,с.1945-1974.
2 .Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnTe-Er2Te3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.48,№2,с.326-328.
3. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnSe2-Er2Se3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.39,№9,с.1081-1084.
4. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Диаграмма состояния разреза Er2Sn3Se9-SnSe тройной системы  Ж.Неорган.химия, Москва, 2004,т.49,№11,с.1900-1901.
5. М.Р. Багиева, Р.А.Алиев, С.Т.Байрамова, В.М.Рагимова, О.М.Алиев  Диаграмма состояния систем.CuSbS2-MS (M-Pb, Eu, Yb) Ж.Неорган.материалы, Москва, 2010,т.46,№7,с.783-787.
6. М.Р. Багиева, И.И.Алиев, А.А.Фарзалиев, И.Г.Алиев, Р.С.Магаммедрагимова, Дж.А.Велиев  Фазовые равновесия и стеклообразование по разрезу  As2S9-TlAs2S2Se2 системы As2S3-AsS2Se3-TeS Ж.Неорган.химия, Москва, 2011,т.56,№3,с.498-501.
7. Багиева М.Р.,Ягубов Н.И., Мамедова Л.А. Способ получения селенида кальция высокой чистоты. Ж. European science, Российская Федерация, №12(22),2016

KİTABLAR

1. M.R.Bağıyeva, T.M.İlyaslı, “Ümumi və  qeyri-üzvi kimya praktikumu”.Bakı.2011
2. M.R.Bağıyeva, L.Ə.Məmmədova, T.M.İlyaslı “Radiasiya kimyası". Bakı.2007
Bookmark and Share
© Baku State University