Home AZRUEN

Bünyad-zadə İradə Aydın

Aparıcı elmı işçi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL

Tel: +(994) 012 438-25-32

E-mail: i_buniatzade@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978-ci ildə 82 №-li orta məktəbi gurtarıb, indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə gəbul olunub. 1983-ci ildə Universiteti bitirərək, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda  2000-ci ilə gədər işləyib. 2000-ci ildən  Bakı Dövlət Universitetinin  Kimya fakültəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978-1983 - Kimyaçı, Müəllim, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1986-1990 - Aspirant, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1990 - k.e.n.,  AMEA  Aşqarlar Kimyası İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
983-1985
Vəzifə Mühəndis, Aşqarlar Kimyası İnstitutu

1983-1985 - Mühəndis, Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1985-1990 - Baş mühəndis,  Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1990 - 2000 - Elmi işçi, Aşqarlar Kimyası İnstitutu
2000-2014 - Elmi işçi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL Bakı Dövlət Universiteti
2014-  bu vaxta kimi  - Aparıcı elmı işçi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL

TƏDQIQAT SAHƏSI

Polimerlərin oksidləşdirmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiya
Polimer nanokompozitlərin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2016 - lV International Scientific conference of Young researcher, 29-30 april, 2016, Qafqaz University, Baku.
2016 - lX Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии, 4-5 октября, 2016, Баку

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov I.A.Buniyadzadeh, Acid base and sorption properties of phosphorus containing polymeric sorbent, Materials Research Innovations, Volume 14, No 5, 2010 , p. 414-418
2. A.A.Azizov, H. F. Hajiyeva Р.М.Алосманов A. A. Garibov A. M. Maharramov I. A. Bunyad-Zadeh Equilibrium particularities of phenol sorption from aqueous solutions onto phosphorus containing sorbent,  Materials Research Innovations, V.14, N. 2, April 2010 , pp. 169-172(4)
3. A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov I.A.Buniyad-zadeh, Sorption of Some heavy metals ions by phosphorus—containing polymer sorbent in dependence from medium acidity. J. Int. Environmental Application&Science 2011, Vol.6(3):448-451.
4. USA Patent application, US 2013/0284968 A1
5. Phosphorus-containing reagents for thin oil films removal. Verlag: Lambert Academic Publishing. Germany-2014, p.63. G. N. Bədalova, R.M.Alosmanov, I.A.Buniyad-zadeh
6. V.M. Akhmadov, Sulaiman Alfadul, A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyad-zadeh, Modification of industrial divinyl rubber by oxidative chlorophosphorylation and assess-ment of metal ion removal efficiency of obtained polymer sorbent. Polish journal of Chemical Technology, 2015, v. 17, issue 2, p.112-118.
7. Phosphorus containing polybutadiene rubber – bentonite hybrid composite as adsorbent for removal of rhodaminine 6G from water,  Aliyeva S.B., A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, I.A.Buniyad-zadeh, issue 14 , v. 49 , p.2347-2364, 2016.

KİTABLAR

1. А.И. Ахмедов, И.А.Буният-заде Химия вязкостных присадок, Изд-во «Элм», 1993
2. Фосфорсодержащие ПАВ для удаления тонких нефтяных пленок Бадалова Г.Н., Алосманов Р.М., Буният-заде И.А.  LAP LAMBERT Academic Publishing, Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland/ Германия (научная брошюра)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1."Synthesis of Poly functional Polymeric Adsorbents with Nano-size Pores for different Waste Waters Purification from Heavy Metals, Oil and Oil Products'' King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) (Saudi Arabia) (2010-2012, KAСST-BSU AZ/02)
2. Synthesis of polyfunctional polymeric sorbents for different waste waters purification from heavy metals ions. Science development foundation under the president  of the Republic of Azerbaijan, EİF-2011-1(3)-82/68/4-М-40 (01.10.2011- 30.09.2013).
Bookmark and Share
© Baku State University