Home AZRUEN

Cəfərov Yasin İsa


Fiziki və kolloid kimya kafedrası, dossent

+(994) 12 438 10 49
yasin_cafarov@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957- ci ildə Tər-Tər rayonunun Hüsənli kəndində anadan olub. Orta məktəbi Şuşa və Bakı şəhərlərində oxuyub. 1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olub və 1979-cu ildə oranı bitirib. 1979-83 illərdə təyinatla MEA-nın Neft- Kimya Prosesləri institunda işləyib. 1984- cü ildən BDU-nun kimya fakültəsində işləyir. Hal-hazırda fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosentidir. 1988-ci ildə “Bəzi Tl-Co(Sb)-Xalkogen sistemlərinin faza tarazlığı və termodinamiki xassələri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Hal-hazırda “Talliumun bəzi üç və dörd komponentli xalkogenid sistemlərində aralıq fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1999, dosent, Kimya fakültəsi, BDU
1988, k.e.n.,Kimya fakültəsi, BDU
1974-1979,tələbə, Kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998,dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
1993-1998, baş müəllim, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
1984-1993, baş laborant, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
1979-1982, baş laborant, AMEA-nin NKP institutu

TƏDQIQAT SAHƏSI

Çoxkomponentli xalkogenid sistemlərində faza tarazlığı
Yarımkeçirici materialların termodinamiki xassələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Физико –химическое исследование систем Tl2S-Tl2X-Bi2X3-Bi2S3 и Tl2X-PbX-Bi2X3 (X=Se, Te). В кн.: XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007,т.2, стр.97
2. Полупроводниковые твердые растворы в взаимной системе 3Tl2S+Sb2Se3↔3Tl2Se+Sb2S3. В кн.:Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ и применение. Тезисы докладов XIII Конференции. Нижний Новгород, 2007, с.277-278
3. Some features of phase-formation in mutual systems 3Tl2S+B2VX3 3Tl2X+B2VS3(B-Sb, Bi; X-Se, Te) International conference High Mat Tech. Kiev, Ukraine, 2007, p.94
4. Thermodynamic research of some ternary and fourfold chalkogenides of thallium by method EMF XVI International conference on Chemical Thermodinamics in Russia X International Conference on the problems of solvation and complex Fofmation in Solutions, Suzdal, 2007, Abstracts, vol.11,4/S-384-385

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, М.Б.Бабанлы Взаимная система 3Tl2S+Sb2Se3↔3Tl2Se+ Sb2S3//Журн. неорганической химии. 2008, т.53, №1, с.153-159
2. Ya.İ.Jafarov, N.A.Rzaeva, and M.B.Babanly Phase Equilibria in the Tl2S-Tl2Te-Tl9BiTe6-TLBiS2 System// İnorqanic Materials, 2008, vol 44, №11, p.1183-1186.
3. M.Б.Бабанлы, М..Аллазов, Я.И.Джафаров Фазовые и структурные состояние многокомпонентных сплавов на основе Ti Ni.// Вестник БГУ, 2008, №1, с.18-27.
4. Я.И.Джафаров. Система TlSbS2-TlBiS2-Bi2S3-Sb2S3 // Az. TU Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Bakı, 2008, 25, №1, c. 91-93.
5. Я.И.Джафаров. Термодинамическое исследование системы TlSbS2-TlBiS2 методом ЭДС// Химические проблемы. 2008, №2,с.338-390.
6. М.Б.Бабанлы, З.Э.Салимов, М..Аллазов, Я.И.Джафаров. Быстрозакаленные сплавы Ti35Hf15N50-xCux. В кн: Физико-химический анализ и неорганическое материаловедение. Баку, 2007, стр.129-134
7. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, Ю.И.Шихиев, М.Б.Бабанлы. Термодинамическое исследование системы TlBiS2- TlBiSе2 . Вестник БГУ. Серия естеств. наук 2006, №3
8. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, А.Л.Мустафаева, М.Б.Бабанлы. Система . Химические проблемы. Баку 2006, №3, с.512-515.
9. Y.İ.Cəfərov, G.I.Ibragimova,Yu.M.Shikhiyev, M.B.Babanly, L.F.Mashadiyeva. Solid-phase equilibra in Ag-Ga-S(Se,Te) systems and thermodynamic properties of ternary phases. Chemical Problems. Baku, 2006, №1, p.23-28.
10. Я.И.Джафаров. А.М.Мирзоева, Ю.И.Шихиев, М.Б.Бабанлы. Взаимная система . Азерб. химич. журнал 2006, №2,с.161-165.
11. Я.И.Джафаров. А.М.Мирзоева, М.Б.Бабанлы. Взаимная система . Ж. неорган. химии, 2006, т.51, №5, с.871-875
12. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, Ю.И.Шихиев, А.Л.Мустафаева. Системы и . Химические проблемы. Баку, 2005, №3, с.158-160.
13. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, А.Л.Мустафаева, З.Э.Салимов, М.Б.Бабанлы. Взаимная система . Химические проблемы. Баку, 2004, №4,с.40-42.
14. Джафаров Я.И., Бабанлы И.М., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Твердофазные равновесия в системе Tl-Sb-S и термодинамические свойства тройных соединений. Неоганические материалы. 2011. Т. 47. № 6. с. 654-657
15. Джафаров Я.И. Фазовые равновесия в системе TISbSe2-TISbTe2 и некоторые свойства твердых растворов. Азерб. хим. журнал. 2011, № 1, c.191-195
16. Cəfərov Y.İ. Fiziki və kolloid kinmya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2011, Uniprint, 184 s.
17. Джафаров Я.И., Мирзоева А.М., Бабанлы М.Б. Квазибинарные разрезы фазовой диаграммы  системы Tl-Sb-S. Химические проблемы, Баку, 2012, №4, с.501-505
18. Cəfərov Y.İ.  Система Sb2Se3-Sb2Te3-TlSbTe2-TlSbSe2. Az.TU. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər 2012, №4, s.133-136
19. Джафаров Я.И. Новые фазы переменного состава во взаимной системе Tl2Se+Sb2Te3 3Tl2Te+Sb2Se3. Азерб.хим.журнал.  2012, №4, с.111-116
20. Джафаров Я.И., Мустафаева A.Л., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Фазовые равновесия в системе Tl2S-Tl2Te-Tl9SbTe6-TlSbS2.. Az.TU. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər 2013, №1, s.148-152
21. Джафаров Я.И., Система Tl2S-Tl2Te-Tl9SbTe6 и сравнительный анализ фазовых диаграмм родственных систем. Успехи современного естествознания 2013, №1, с.88-91
22. Джафаров Я.И., Babanly M.B., Shevelkov A.V., Aliev Z.S. Experimental investigation of the 3Tl2Se+Sb2Te3 3Tl2Te+Sb2Se3 phase diagram. Journal of Alloys and compounds 2013, 555, p.184-192
23. Джафаров Я.И. Фазовые равновесия в системе TlBiS2-TlBiTe2-Bi2Te3-Bi2S3. Вестник БГУ. Серия естеств.наук, 2013 № 2. с.10-16.
24. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабаев А.К., Бабанлы М.Б. Термодинамическое исследование системы Tl-Bi-Te  методом ЭДС. АХЖ, 2013, №3, с.75-79
25. Jafarov Y.İ., Babanly M. B., Amiraslanov I.R.,  Gasimov V.A., Shevelkov A.V., Aliev Z.S. Study of the 3Tl2S+Sb2Te3+3Tl2Te+Sb2S3 reciprocal system. Journal of Alloys and Compounds 582 (2014)  659–669
26. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Зломанов В.П., Бабанлы М.Б., Фазовые равновесия во взаимной системе 3Tl2S+Bi2Te33Tl2Te+Bi2S3. Неорганические материалы, 2014, т.50, №6, с.597-604
27. Jafarov Y.İ., Системы TIBiS2(Bi2Te2S)-TIBiTe2. Journal of Qafqaz University-Physics, 2014, v.2, N1, pp.92-95
28. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Физико-химическое исследование подсистем Tl-Tl2Te-Tl9BiTe6-Bi. Современные наукоемкие технологии, РАЕ, 2014, №3, 142-146
29. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Некоторые политермические сечения фазовой диаграммы системы Tl-Bi-Te. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2014, №5, ч.2, с.51-55
30. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Фазовые равновесия в системе Tl2S-Sb2S3-S. European Applied Sciences, 2014, №3, с.142-148
31. Əhmədov E.İ, Məmmədov S.E., Cəfərov Y.İ., Rzayeva N.A. Fiziki kimya, II hissə .Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2014, UniPrint, 412 s.
32. Джафаров Я.И. Некоторые закономерности характера фазообразования и термодинамических функций образования тройных халькостибнитов и хальковисмутитов таллия. Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований, РАЕ, 2015, №7, ч.1, с.34-39
33. Babanly M. B., Jafarov Y.İ., Aliev Z.S., Amiraslanov I.R. Chemistry Of Thallium-Based Topological Insulators. American Chemical Sciences  Journal, 2016, 10(1), pp. 1-13
34. Cəfərov Y.İ., Sevda A.İ., Ziya S.A., Samira Z.İ., Yusif A.Y., Mahammad B.B. Experimental study of the phase diagram and thermodynamic properties of the Tl-Sb-S system. Calpad: Computer coupling of phase diagrams and thermochemistry  55 (2016) 231-237

KITABLAR

1. İkikomponentli sistemlərdə maye-buxfr tarazlıqı. Bakı.1999.
2. Elektrolit məhlulları nəzəriyəsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2007, 131 s.

 

Bookmark and Share
© Baku State University