Home AZRUEN

Elgül Ə. Abdullayeva

Kimya elmləri namizədi,  BDU-nun kimya fakultəsi YMB kimyası kafedrasının dosenti.

Telefon: 539-02-31 
E-mail: elgul.abdullayeva@gmail.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1948-ci ildə Cəlilabad şəhərində anadan olub.1965-ci ildə Xudat şəhərinin 2 saylı orta məktəbini “Qızıl medalla” bitirib.1965-70-ci illərdə BDU-nin kimya fakültəsinin tələbəsi olub. 1970-ci ildə həmin fakultəni Fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1965-1970 - tələbə, Kimya fakültəsi, BDU.
1970-1974 - aspirant, Kimya fakultəsinin YMB kimyası kafedrası BDU.
1989 - k.e.n., Florenin allil törəmələrinin sintezi və polimerləşməsi. 
2004 - k.e.n, Dosent 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970 - Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası “Aşqarlar kimyası” ETİ.
1970-1974 - Aspirantura, BDU.
1974-1981 - Kimya fakultəsi EMB kimyası kafedrası.
1983-2010 - ADNA, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, problem laboratoriyasnın müdiri.
2008-2010 - YMB kimyası kafedrası, əvəzçi dosent, BDU. 
2010-2012 - YMB kimyası kafedrası 05 ştat dosent, BDU. 
2012-hal hazıradək, tam ştat dosent, BDU.
1 Dərslik.
1 Müəliflik şəhadətnaməsi.
1 patent.
58 Xarici və yerli jurnallarda dərc olunmuş tezis və məqalələr.
TƏDQIQAT SAHƏSI
1. Makrosiklik birləşmələr əsasında immobilizə olunmuş polimerlərin sintezi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi.
2. Oliqomer kraun efirlərin analitik tətbiqi.
3. Polimer və oliqomer makrosiklik birləşmələrin maye membran kimi tətbiqi sahələrinin öyrənilməsi 
INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS
1995 - 35 th İPAC Congress, İstanbul, Turkey.
1998 - III Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по   нефтехимии, Баку. 
2011 - VI Конференция молодых ученных «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», город Иваново.
2012 - Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “EKOLOGİYA: TƏBİƏT VƏ CƏMİYYƏT PROBLEMLƏRİ”  II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, BAKI.
2015 - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” IX Respublika Elmi Konfransı, Bakı. 
SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Transportation cobalt (II) ion across multicompontnt liquid membranes. // Журнал научных публикации аспирантов и докторантов. Курск, 2010, №1, с. 112-114.
2. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Влияние природы макроциклических колец на скорость транспорта пикрата щелочных металлов через жидкие мембраны. // «Молодой ученный» ежемесячный научный журнал, Чита, 2010 №5, том 1, с. 110-112.
3. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Очистка пластовых вод от ионов переходных металлов с использованием олигомерных краун соединений. // Журнал Химическая Промышленность, Санкт-Питербуг,2014  №5, с. 267.
4. Акперов О.Г., Гюльмалиев А.М., Абдуллаева Э.А., Электронное строение и реакционная способность флуорена и его 9-аллилпроизводных. // Журнал Теоретическая и Экспериментальная Химия. Том 14, №6, с. 806-808.
KİTABLAR
1. Analitik Kimyanın Əsasları. Dərslik. Bakı şəhəri, ADNA-nın mətbəəsi 2005-ci il s. 466.
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elm Fondunun qrantı  2012-2013-cü il
Bookmark and Share
© Baku State University