Home AZRUEN

FUAD MIKAYIL OĞLU SADIQOV

 

Kimya elmləri doktoru, «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının professoru

telefonu: 510-92-81

e-mail: fuadsm@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub, 1966-cı ildə orta məktəbi bitirib. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) kimya fakültəsinə daxil olub, 1973-cü ildə oranı kimyaçı ixtisası ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib
1981-ci ildə «Lantanoidlərin tellurobismutitlərinin sintezi və tədqiqi» mövzusunda namizədlik
1993-cü ildə «Nadir torpaq elementlərinin xalkostibnit və xalkobismutitləri və onların əsasında materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları»mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1988-ci illərdə Az.Resp.EA-nın «Qeyri-üzvi və fiziki kimya» institutunda (indiki AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi kimya
1988-ci ildən BDU-da «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-də fəaliyyətə başlayıb, hal-hazırda «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının professorudur.
«Ümumi kimya», «Qeyri-üzvi kimya», «Bərk cisimlər kimyası», «Yarımkeçiricilər kimyası», «Fiziki-kimyəvi analiz» fənlərindən dərs aparır
280-məqalə
1-monoqrafiya
10-kitab
10-patent
1-elmlər doktoru, 10-elmlər namizədi
LnBvX3 (Ln-NTE, Bv-Sb, Bi, X-Se, Te) birləşmələrinin dolayı üsulla sintezi texnologiyası verilmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, Yarımkeçiricilər kimyası, Nadir torpaq elementləri əsasında mürəkkəb tərkibli xalkogenidlərin alınması və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000-2002-ci illərdə Türkiyədə XV-XVIII uluslar kimya konqresində, 1998, 2005-2008-ci illərdə Ukraynada, 2007-2013cü illərdə  Rusiyada keçirilmiş Mendeleyev 2010-2013 “IX-Курнаков Фагран-2014-2015” Beynəlxalq konfranslarda iştirak edib.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.F.M.Sadıqov, M.B.Babanlı, M.Ə.Əlicanov, F.İ.İsmayılov. S.H.Məmmədova. Bismut telluridi əsasında termoelektrik material. Azərb.Respub.İxtisaslar barəsində İddia Sənədləri. Bül. №2, 2003, s.13-14 (А.S.Na 2002 0033).
2. Ф.М.Садыгов,С.Г.Мамедова, В.А.Гасымов, М.Б.Бабанлы. Исследование систем Sb2Se3-CeSe и Bi2Se3-CeSe. Журн.неорган.химии, 2003, т.48, № 3
3. М.Б.Бабанлы, Г.М.Гусейнов, Д.М.Бабанлы,Ф.М.Садыгов. Фазовые равновесия в системе Tl-TlBr-S. ЖНХ 2006, Т. 51, №5. С. 876-879.
4. F.M.Sadıqov, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova, S.Ə.Quliyeva. Bi2Se3 - Ce2Se3 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. Kimya problemləri jurnalı. 2006, №2. S.353-355.
5. С.З.Имамалиева, Ф.М.Садыгов, М.Б.Бабанлы. Новые теллуриды таллия – неодима. / Неорган. материалы, 2008, т.44, №9, с.1054-1057.
6. Бабанлы М.Б., Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М. твердофазовые равновесия в системе Tl-TLI-S и термодинамические свойства соединения Tl6SI4. // Азерб. хим. журн., 2008, №3.
7. Мамедова С.Г., Садыгов Ф.М., Исмайлов З.И., Ильяслы Т.М.. Т-х-у диаграмма системы Ce-Bi-Te, ЖНХ–2008, т.53, №, с.
8. F.M. Sadıqov, S.H. Məmmədova, Z.İ. İsmayılov, E.K. Cəfərova, T.M. İlyaslı, Y.Ə. Yusibov, M.B. Babanlı. Bismut melluridi əsasında termoelektrik material. Patent müsbət rəy. № 2008 0103.
9. Насибова Л.Э., Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Мамедова С.Г. Химические взаимодействия в системе Ho-Sb-Se // Естественные и технические науки, 2012, №1 (57), с.58-61
10. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Насибова Л.Э., Алиев И.И. Физико-химическое исследование системы Sb2Se3-Ho2Se3 // РАН, ЖНХ, 2013, т.58, №9, с.1253-1256
11.  Садыгов Ф.М.,Илйаслы Т.М,Ганбарова Г.Т,Исмайлов 11.З.И.,Мамедова С.Г.,Джафарова Е.К.Фазовые равновесия в системе Bi2Se3 –Nd3Se4 и электрофизические свойства образуюцихся фаз // Успехи современного естествознания 2016 №4 с 53-56
12.  Садыгов Ф.М.,Илйаслы Т.М,Ганбарова Г.Т,Исмайлов З.И.,Характер взаимодействе в системе Bi2Se3 –Nd3Se4,// Müasir Kimya və Biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq konfrans.Gəncə 2016.T.1.s 103-106

KITABLAR

1. Əliyev O.M., Sadıqov F.M., Əbilov Ç,İ. – Yarımkeçiricilərin kimya və texnologiyası praktikumu (Bakı 1996-187s).
2. Sadıqov F.M., Əzizov Ə.T., Azadəliyev R.Ə. Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum (Bakı 1998-58s).
3. Sadıqov F.M., Qəmbərov D.N., Babayev Y.N., İbadov İ.M. Qeyri-ənənəvi komplekslər (Bakı 1998-80s).
4. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu. (Bakı 1999-208s)
5. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Bakı 2002-250)
6. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Allazov M.R., Əliyev E.N. “Yarımkeçiricilər kimyası”(Bakı 2004-354s)
7. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə., Məmmədova S.H. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumuYenidən işlənmiş təkrar nəşri  (Bakı 2008-330s)
8. Sadıqov F.M., Ilyaslı T.M., Y.Ə.Yusibov və b.”Qeyri-üzvi sintezin əsasları”(dərs vəsaiti) Bakı Universiteti nəşri Bakı 2011-166 s.
9. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr )(Bakı 2015-248s)
10. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., O.M.Əliyev, S.M.Məmmədova, Y.K.Cəfərova Yarımkeciricilər kimyasından təcrübi məşğələlər”(Dərs vəsaiti) (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr ) (Bakı 2016-172s)1. Əliyev O.M., Sadıqov F.M., Əbilov Ç,İ. – Yarımkeçiricilərin kimya və texnologiyası praktikumu (Bakı 1996-187s).2. Sadıqov F.M., Əzizov Ə.T., Azadəliyev R.Ə. Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum (Bakı 1998-58s).
1. Sadıqov F.M., Qəmbərov D.N., Babayev Y.N., İbadov İ.M. Qeyri-ənənəvi komplekslər (Bakı 1998-80s).
2. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu. (Bakı 1999-208s)
3. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Bakı 2002-250)
4. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Allazov M.R., Əliyev E.N. “Yarımkeçiricilər kimyası”(Bakı 2004-354s)
5. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə., Məmmədova S.H. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumuYenidən işlənmiş təkrar nəşri  (Bakı 2008-330s)
6. Sadıqov F.M., Ilyaslı T.M., Y.Ə.Yusibov və b.”Qeyri-üzvi sintezin əsasları”(dərs vəsaiti) Bakı Universiteti nəşri Bakı 2011-166 s.
7. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr )(Bakı 2015-248s)
8. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., O.M.Əliyev, S.M.Məmmədova, Y.K.Cəfərova Yarımkeciricilər kimyasından təcrübi məşğələlər”(Dərs vəsaiti) (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr ) (Bakı 2016-172s)
9. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr )(Bakı 2015-248s)
10. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M.,O.M.Əliyev,S.M.Məmmədova,Y.K.Cəfərova Yarımkeciricilər kimyasından təcrübi məşğələlər”(Dərs vəsaiti) (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr )(Bakı 2016-172s)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Л.Э.Насибова,И.И.Алиев,Физико-химическое исследование системы Sb2Se3-Ho2Se3,ЖНХ 2013,т58,№9,с1-4
2. Ф.М.Садыгов,З.И.Исмайлов,С.Ф.Мамедова и др,характер фазобразования в системе Sb2Te3-La3Te4.Химические проблемы 2013, №1,с106-109
3. Sadıqov F.M.,lyaslı T.M., İsmayılov Z.İ. və b.Aşağı temperaturlu termoelektirik material .Patent ixtira I 2013 0067
4. Sadıqov F.M.,lyaslı T.M., İsmayılov Z.İ.,L.E.Nesibova xalkogenidli şüşə . Patent ixtira I 2014 0079 
5. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Г.Т.Ганбарова и др.электрофизические свойства твердых растворов [Bi2Se3]1-x[(Nd2Se3)0,5(Nd3Se4)0,5]x химия и чимическое технологии 2015 №2,с98-100 
6. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Г.Т.Ганбарова фазовые равновесия в системе Bi2Se3- Nd3Se4 электрофизические свойства образующихс фаз,Ж.Успехи современного естествознание 2016 №4 с 53-56

 

Bookmark and Share
© Baku State University