Home AZRUEN

Günay M. Mehdiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

İş telefonu: +(994) 12 4382532
e-mail: gunka@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1999-cu ildə Gəncə şəhərində orta məktəbi bitirib və Bakı Dövlət Universitetinə gəbul olmuş və 2005-ci ildə oranı bitirmisdir. 2003-cü ildən BDU-nun Kimya fakültəsinin “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası“ elmi-tədqiqat laboratoriyasında işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005, Kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003, “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası” ETL-nin laborantı
2006, “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası” ETL-də kiçik elmi işçi
40 məqalə, 4 patentin müəllifidir.
2006-cı ildən “Neft kimyası və rimya texnologiyası” kafedrasının dissertantıdır. Dissertasiyanın mövzusu: “Alkenilfenolların aminometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi”

TƏDQIQAT SAHƏSI

Alkenilfenollar kimyası
Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Oktyabr, Moskva; 2007, Noyabr, Bakı; 2007, Sentyabr, BDU

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. М.М.Магеррамов, М..Байрамов, Г.М.мехтиева. Получение аминометилированных производных аллилфенолов и исследование их антимикробных свойств в моторном масле // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 4, с.681-686
2. M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, R.B.Məmmədov. 6-Metil-2-allilfenolun aminometilləşməsi reaksiyasının tədqiqi // Kimyəvi birləşmələrin sintezi və cevrilmələri III respublika elmi konfransının materialları, 2007, 17-18 may, s. 24-25
3. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, П.М.Ма¬ме-дова, Д.М.Кулиева. Исследование аминометилированных производных аллилфенолов в качестве антимикробных присадок к реактивному топливу // Нефтехимия, 2008, т.48, № 1, с.62-64
4. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, В.М.Аббасов, Г.М.Мехтиева . Аминометилированные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии // Нефтепереработка и нефтехимия, 2007

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

3840 saylı beynəlxalq layihənin iştirakçısıdır

Bookmark and Share
© Baku State University