Home AZRUEN

Haciyev Sərdar Məhəmməd

Kimya elmləri doktoru, professor, Fziki və kolloid kimya kafedrası

+(994) 12 438 10 49
n-haciyeva@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1940-cı ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Xanlıq orta məktəbini bitirib. 1957-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub. 1966-cı illərdə Leninqrad Dövlət Universitetinin aspirantı olub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1962,kimya fakültəsi,BDU.
1966,k.e.n., „Qeyri-üzvi kimya“ ixtisası .
1987,k.e.d., „Fiziki kimya“ ixtisası .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966, “Fiziki və colloid kimya” kafedrası, BDU
1973-1976, “Milli Yüngül Sənaye İnstitutu”, Əlcəzair
1986-1994, kafedra müdiri, “Qeyri-üzvi kimya” kafedrası, BDU
1988, professor, “Fiziki və kolloid kimya”, kafedrası, BDU
Bakalavr təhsil pilləsində “Fiziki kimya” kursu, magistr pilləsində “Termokimya və kalorimetriya”, “Faza tarazlığının termodinamikası” kursları üzrə mühazirələr aparır.
150 məqalə
1 monoqrafiya
5 kitab
8 patent
3 k.e.n. və 1 k.e.d. yetişdirmişdir.
Dövri sistemin AIII , AV elementlərinin xalkohalogenidlərinin termodinamiki tədqiqi.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xalkogenidlərin oksidləri, üçlü, ikili xalkogenid və xalkohalogenidlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi, davamlılığı və termodinamikası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, aprel, Beynəlxalq Moskva XVIII Mendeleyev qurultayı
2007, noyabr, Bakı, Ekologiya Beynəlxalq konfransı.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. S.M.Hacıyev, A.l.Mustafayeva, N.A.Rzayeva, E.F.Xəlilova.AVBVICVII xalkohalogenilərinin fiziki-kimyəxi xassələri və simmetriya prinsipi. Kimya problemləri institutu, №2, 2007, s.328-335
2. Гаджиев С.М., зайева Н.А., Керимли Ф.Ш., Гахраманов Т.О., Халилова Э.Ф., Азмаммедова Х.М., Ахмедова .Г. Закономерности изменения физико-химических свойств соединений в свете периодического закона Д.И.Менделеева и принципа симметрии П.Кюри. Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Москва, 23-28 сентября, 2007, т.1, стр.189
3. R.H.Əhmədova, S.M.Hacıyev, L.P.Quliyeva. xalkohalogenidlərinin elektron diaqramı, rabitənin təbiəti. Akad.Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 8-9 noyabr, 2007, s. 255
4. С.М.Гаджиев, Н.А.заева, Э.Ф.Халилова, Л.П.Кулиева, С.Э.Мирзалиева, А.М.Екаева. Е-(к) диаграммы электронных полос квазиатомов в халькогалогенидах , . Kimya Problemləri İnstitutu, №3, 2008, s.581-583
5. S.M.Hadjiyev, S.A.Kutolin. “Prevision par ordinatour de la composition et des proprictes physico-chimiques de AIII, AVBVICVII”. C.R.Acad. Sc. Paris, t.301, Ser. II, №5, (1985), p.255-257
6. S.M.Hajiyev, V.A.Aliyev, R.M.Dolinina. “Etude des solubilites dans les systemes et ”, C.R.Acad. Sci. Paris, t.310, Serie II, p.1191-1193, (1990)
7. С.М. Гаджиев, А.А.Кулиев и др. «Термодинамическое исследование системы » ЖФХ, Москва (1971), т. 15, №10, 2674.
8. С.М.Гаджиев, .Г.Бахышов, А.А.Кулиев. «Исследование взаимодействия и процесса испарения в системе ». Изв. ВУЗ-ов «Хим. и хим. техн.», 1972, т.15, 14, стр.348.
9. С.М. Гаджиев, А.А.Кулиев и др. «Взаимодействие и состав пара в системе мышьяк-йод». Изв.АН.ССС, «Неорган. Мат.», 1972, т.8, №1, стр.62

KITABLAR

1. S.M.Hacıyev „Qeyri-üzvi birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələrinin modelləşdirmə üsulları“ Bakı, 2006, s.160
2. S.M.Hacıyev, M.M.Hacıyev “Şüşə və odadavamlı materialların istehsalı texnologiyası” Bakı, 1999, s.67
3. S.M.Hacıyev, V.Ə.Əliyev “Fiziki kimyəvi analizdən praktikum” Bakı, 1993, s.131
4. S.M.Hacıyev „İstilik effekti və temperaturun təcrübi təyini üsulları“ Bakı, 1990, s.52
5. S.M.Hacıyev, S.E.Mirzəliyeva "Termokimya" 2009.

Bookmark and Share
© Baku State University