Home AZRUEN

Əhmədov Eldar İsa

Kimya elmləri doktoru, professor, “Fiziki və klloid kimya” kafedrasının müdiri

Telefon: (+99412)538-10-49
E-mail: eldar_akhmedov@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1968-ci ildə Bakı şəhərində 99 №-li məktəbi bitirib, indiki Bakı Dövlət Universitetinə qəbl olunmşdur. 1973-cü ildə Universitet bitirərək M.V.Lomonosov adına MDU-nun kimya fakültəsində məqsədli aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1977-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, assistent, dosent vəzifələrində işləmişdir. 2004-cü ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının professoru və kafedra müdiridir. Əməkdar müəllimdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973 - tələbə, Bakı Dövlət Universiteti.
1977 - k.e.n., “Flüorlu alüminium oksid iştirakında parafin karbohidrogenlərinin çevrilməsi” .
2004 - k.e.d, “Metalseolit katalizatorlarının alınması və onların doymuş karbohidrogenlərin aşağı temperaturlu çevrilmələrində katalitik təsirinin qanunauyğunluqları”.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977, Bakı Dövlət Universiteti..
1991-ci ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrası,BDU.
“Fiziki kimya”, “Kolloid kimya” və ixtisas fənlərini tədris edir.
120 məqalə
1 monoqrafiya
10 dərslik və dərs vəsaiti
2 patent.
7 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Heterogen kataliz. Seolitlər iştirakında kataliz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева Изомеризация н-октана на Pt-содержащих катализаторах, содержащих редкоземельные и переходные элементы. Материалы международной заочной научно-практической конфренции «Актуальные проблемы естесвенных наук». Сборник статей, Тамбов, 2015, с.103-108.
2. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева.  Гидроизомериза¬ция н-додекана на бифункциональных бицеолитных катализаторах. VII Всероссийская цеолитная конференция. Тезис и докладов.  Зве¬нигород, 2015, с.206-207.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Э.И.Ахмедов, А.М.Мамедова, Г.Х. Велиева, Р.М.Мустафаева Г.Ш.Гасымова// Влияние способа деалюминирования на физико-химические и каталитические свойства морденита в алкилировании этилбензола и о-ксилола трет-бутанолом// ВII Всероссийская цеолитная конференция. Тезиси докладов. Звенигород, 2015, с.208-209.
2. Э.И.Ахмедов ,А.З.Мамедова, Г.Х. Велиева, С.Э.Мамедов //Влияние способа деалюминирования на физико-химические и каталитические свойства морденитов в алкилировании этилбензола и о-ксилола трет-бутанолом//Материалы международной заочной научно-практической конфренции «Актуальные проблемы естесвенных наук» Тамбов, 2015, с.120-126.
3. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева, Н.Ф. Ахмедова Изомеризация н-гепана на Pt-содержащих катализаторах содержащих редкоземельные и переходные  элементы.//Жур.”Молодой Ученый” №6(110).Март.2016.с.34-36
4. A.Z.Mamedova., S.E.Mirzaliyeva, E.I.Akhmedov, S.E.Mamedov. N-Octane Isomerization over Bicationic Platinium- Containing Zeolites of Y- Type // JECET; March 2016; Sec.A; v.5. №2, p.104-107
5. Г.Х. Велиева, Э.И.Ахмедов, С.Э Мамедов, «Акилирование о-ксилола трет-бутанолом на цеолите типа У, модифицированном катионами переходных элементов»  Молодой Ученый” №14(118).июлъ,.2016.с.52-55
6. Г.Х. Велиева, Э.И.Ахмедов, С.Э Мамедов, Влияние природы и концентрации катионов переходных элементов на каталитические свойства цеолита типа У в реакции алкилирования о-ксилола третбутиловым сриртом Интеграция наука и образавания в вузах нефтегаэового профиля-2016/ Салавате /редкол.Н.Г.Евдокимова и др.- Уфа Изд-во УГНТУ,2016, с.212-215.

KITABLAR

1. T.M.İlyaslı, M.B.Babanlı, E.İ.Əhmədov, N.İ.Yaqubov / Ümumi kimya kursu (dərslik), Bakı 2002
2. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov /Seolit katalizatorları neft kimyasında, Bakı 2003
3. N.T.Şəmilov, E.İ.Əhmədov, İ.S.Zamani /Kimyəvi kinetika və kataliz (Təcrübi məşğələlər), Bakı 2003
4. E.İ.Əhmədov, N.A.Rzayeva / Kimyəvi kinetika və kataliz, Bakı 2005
5. E.İ.Əhmədov / Kolloid kimya, Bakı 2007
6. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Ə.Əliyeva / Fiziki kimya praktikumu, Bakı 2007
7. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, N.A.Rzayeva - Fiziki kimya I hissə, Bakı -2009
8. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “ Fiziki kimya praktikumu”(yenidən işlənilmiş nəşr), Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2009
9. E.İ.Əhmədov,S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov, T.O.Qəhrəmanov “ Fiziki kimyadan məsələlər”, Bakı, BDU nəşriyyatı 2009
10. E.İ Əhmədov,S. E. Məmmədov "Elektrokimya"  rus dilindən tərcümə( Y.İ. Gerasimov) Baki, UnitiPrinint 2011
11. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.A.Rzayeva- Fiziki kimya II hissə Bakı-2014
Bookmark and Share
© Baku State University