Home AZRUEN

HÜSEYNOV QASIM ZÜLFƏLI OĞLU

 

Kimya elmləri doktoru; "Neft kimyası və kimya texnologiyası" kafedrasının professoru

İş telefonu: 510-74-54 
e-mail: qasim_Huseynov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1940-cı il mayın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq kəndində anadan olmub.
1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.

1940-cı il mayın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq kəndində anadan olmub. 1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1958-1963 - Kimya fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tələbə (Fərqlənmə diplomu)
1968 - Kimya elmləri namizədi     
1991 - Kimya elmləri doktoru, professor      

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1963-1969 - AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasında oxumuşam
1966-1977 - AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş mühəndis, laboratoriya müdirinin müavini və baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb
1977 - baş müəllim, dosent, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki NDU)  
1984 - kimya kafedrasının müdiri, NDU 
1989-1996 - rektor,  NDU 
1996 - professor, «Neftkimyası və kimya texnologiyası» kafedrası BDU 
2007-dən hal-hazıra qədər: direktor, BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən «Gənc Istedadlar»  Liseyi

TƏDQIQAT SAHƏSI

Elmi-tədqiqat işləri sürtkü yağlarının,Yanacaqların keyfiyyətini yaxşılaşdıran aşqarların, Metalları korroziyadan qoruyan inhibitorların Analitik reagentlərin sintezinə «Kobaltın fotometrik üsulla təyini» barədəki ixtirası 1986-cı ildən Xarkov şəhərindəki zavod¬da tətbiq olunur. Dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlarının tüstülüyünü azaldan və sürtkü yağlarının korroziyaya qarşı davalılığını xeyli artıran səmərəli aşqarların sintezi üçün elmi prinsiplər müəyyənləşdirilmiş, yeni perspektiv istiqamət göstərilmişdir. Aşqarların quruluşu ilə onların effektivliyi arasındakı asılılığı göstərən ümumi qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


1. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı-2007
2. III Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конден-сированном состоянии и на межфазных границах» (материалы конференции «ФАГРАН--2006», Воронеж-2006
3. Proceding of the fourth Baku international congress on energy, ecology, economy. Baku, September 23-26, 1997
4. XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. химические проблемы экологии. Респуб.-ка Беларусь, г. Минск, 24-29 мая, 1993 г., IV том, Изд.-во «Навука i тэхнiка»
5. Первая Бакинская Международная Конференция по Нефтехимии (тезисы докладов). Баку, март, 1994.
6. II Всесоюз. симпозиум «Электрохимия и коррозия металлов в водноорганических и органических средах». Ростов-на-Дону, 1984.
7. II Всесоюз.конф.по химии гетероциклических соединений. Тезисы докладов. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1979.
8. Всесоюзная научная конф. Пути повышения топливной экономичности и снижения токсичности автотракторных двигателей. Тезисы докладов. Баку, 1979.
9. Тезисы докладов на IV Всесоюз. конф. по применение орг. реаг. в аналитич. химии. Киев «Науково думка»,1976.
10. Тезисы докладов XIII научной сессии по химии и техно¬логии орг. соед. серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1974.
11. II Всесоюзный симпозиум по биолог. повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений. Изд.-во «Наука», М., 1972.
12. Тезисы докладов XII науч. сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1971.

PATENT

Mövsümzadə M.M., Hüseynov Q.Z., Əliyev N.A., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A. Yanacaq kompozisiyası. Azərbaycan patenti, №120110066, 30.06.2011

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

186-dan çox elmi əsərdə, o cümlədən 16 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır.
1. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М. Синтез 2,5-диалкилтиофенолов. ЖорХ.3.105 (1967)
2. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Способ получения дикарбалкосиметилдисульфидов. Авт. свид. СССР №405337, 1973 г. (не публ.)
3. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Алиев З.Э., Агаева С.М., Шахгельдиев М., Ба¬шаев М.А., Ханларов Г.Г., Смоленкова В.С., Алиев С.А. Топливная композиция. Авт. свид. СССР №455613, 1974 г. (не публ.)
4. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ фотометрического определения кобальта Авт. свид. СССР, №559169, 1977 г., Бюлл. изобр., №19, 1977 г.
5. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Диалкиламинометилалкоксикарбонил-метилсульфиды, как присадки к смазочным маслам, обладающие противокор-розион¬ным и антимикробным действием. Авт. свид. СССР, №600895, 1977 г., (не публ.)
6. Гусейнов Г.З., Гурьянова Е.Н., Мирзоева М.А., Ромм И.П., Мамедов Ф.А. Дипольные моменты и электронодонорные свойства некоторых производных эфиров меркаптокарбоновых кислот. ЖОрХ, 48. Вып.I, 114 (1978) 
7. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мамедова А.Х. 2-алкоксикарбонилметил¬пергидротиа-зиноны-3 в качестве ингибиторов коррозии стали в кислых средах и способ их получения. Авт. свид. СССР, №609288, 1978 г., (не публ.)
8. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ концентрирования никеля. Авт. свид. СССР, №652120, 1978 г., Бюлл. изобр., №10, 1979 г.
9. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Оруджева И.М. 2-Ди-(алкоксикарбонилметилтио)-метилфенолы как противокоррозионные, антиокислительные и противоизносные присадки к смазочным маслам. Авт. свид. СССР, №675794, 1979 г., (не публ.)
10. Гусейнов Г.З., Мамедов И.А., Алиев Т.А., Эйлазов Э.Д. Антиабразивная добавка с одновременным ингибирующим действием. Авт. свид. СССР, №1256449, 1986 г., (не публ.)
11. Гусейнов Г.З., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Агаева Э.А. S-замещенные эфиры меркап¬тоуксусной кислоты как противокоррозионные присадки к смазочным маслам. Нефтехимия, 1988 г., т.28, №6, стр.831
12. Hüseynov Q.Z., Əliyeva Q.M. Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Kimya məktəbdə, 2007, 4(20), səh.46-68
13. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva, V.Y.Hüseyn. Orta məktəbə karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi ∕∕ Kimya məktəbdə (elmi-nəzəri və metodik məcmuya), 2008, № 4 (24), s.60-71.
14. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Karbozidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi //  Kimya mək¬təb¬də, 2008, 2(22), s.43-62.
15. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние некоторых солей алкил¬фенолсульфокислоты на элек¬трохимическое и коррозион¬ное поведение Ст.3 в системе 0,1 N водный раствор НСl  ∕∕ Практика противокор¬розионной зашиты, 2009, №2 (52), с. 50-55
16. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva.Karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Bey¬nəlxalq elmi konfransın materialları (təbiət elmləri), 30-31 oktyabr 2009-cu il, s.368-369
17. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние некоторых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозионное и электрохимическое поведение Ст3 в системе 0,1 N водный раствор НСl  ∕∕ Практика противокор-розионной зашиты, 2010, №2 (56), с. 60-64.
18. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Orta məktəbdə üzvi mad¬də¬lərin reduksiyası reaksiya¬la¬rının tədrisi barədə ∕∕  Kimya məktəbdə, 2010, 4(32), c.24-32
19. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov, Z.Ə.Nəcəfova. Orta məktəb üzvi kimya kur¬sunda “oksidləşmə dərə¬cə¬si” mövzusunun tədrisi ba¬rədə ∕∕  Kimya mək¬təb¬də, 2011, №2
20. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов. Влияние некoтoрых произ¬вод¬ных ксантогено¬вый кис-лоты на коррозии¬онные и электро¬химические пара¬метры Ст.3 в системе 0.1 Н водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррози¬он¬ной защиты; 4(62), 2011, с.55-62.

KİTABLAR

Dövlət universitetləri üçün  hazırlanmış 6 fənn proqramının tərtibçisidir. Onun rəhbərliyi və yaxından iştirakı ilə  bir nəfər kimya elmləri doktoru, 7 nəfər kimya elmləri  üzrə fəlsəfə doktoru və  10 nəfər magistr  elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 

MÜKAFATLAR

“Şərəf nişanı” ordeni ilə (1986) 
D.İ.Mendelyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı və həmin cəmiyyətin Azərbaycan filialının diplomu ilə təltif olunmuş
“Respublikanın əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür (2009)

Bookmark and Share
© Baku State University