Home AZRUEN

Humay Ə.Hüseynova

“Ümumu və qeyri-üzvi kimya “ kafedrasınin dosenti

Telefon: (+99412)510-92-81
e-mail: humay.huseynova.46@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


01.04.1946-ci ildə Qazax rayonunun Qarahəsənli kəndində anadan olub. 1963-cü ildə orta məktəbi bitirib,1963-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olaraq, 1969-cu ildə universitetinin  kimyaçı  ixtisası ilə bitirib.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990 - k.e.n., ümumi və qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövl ət Universiteti
1993-1969 - tələbə, kimya fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968 - labotant, kimya fakultəsi, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
1979 - baş laborant, kimya fakultəsi, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
1992 - müəllim, kimya fakultəsi,Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
1994 - baş müəllim, kimya fakultəsi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
1997 - dosent, kimya fakultəsi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ümumi və qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, Bəzi qeyri-üzvi birləşmələrin sintezi, Atmosfer kimyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 38-th IUPAC congress, world chemistry, 1-6 july, 2001, Australia.
2. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Guseinov a G.A., Aliyev O.M., Agayev A.B. and Rustamov P.G . .Equilibrium diaqram for YbTe-In2Te3
and YbIn 2-YbTe systems.Mat.Res.Bull.,vol..21,pp.1155-1158 ,1986.Printed in the USA.0025 - 5408/ 86
s 3.00+Copuright(e) 1986 Perqamon Journals Ltd.
2. Гусейнова Г.А. , устамов П.Г.,Агаев А.Б. Термодинамические свойства сплавов системы
Eu2Te3- In2Teз. 111Всес.конференции по термод. и полупровод. Материаловед.М,1986
3. Гусейнова Г.А., Агаев А.Б.,Агаева С.А.Oптические и фотоэлектрические си-ва теллуроиндатов
европия и иттербия. . Тез.докл.научного студенч.конфернц.ии Физико-химические основы получены
новых mаериалов,Баку,1989.
4. M.O.Hüvbətov,D.B.Şirinova,H.Ə.Hüseynova..Mikroelementlərlə zənginləşdirilmiş dənəvər superfosfatın
alınmasının tədqiqi .“Azərbaycan Elmi” jurnalı,Bakı,№ 01 (19) , 2007
5. E.P Alnağıyeva , H.Ə.Hüseynova ,M.O.Hümbətov .Alüminium flüoridin istehsalı tullantıları və
оnların tutulması. “Azərbaycan Elmi” jur nalı,Bakı,№ 6-7 (28) , 2007
6. Гусейнова Г.А., Ягубов Н.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.Ф.,Гафарова А.И. Исследование в системе  YbTe-InTe Научный Алманах 2016,№5-3(1) Россия,г.Тамбов
7. Yagubov N.I., Алиев İ.İ., İlyaslı T.M., Aliyev O,A.ГусейноваГ.А.,”Химические взаимодействия в системе CaGaSe2-CaGa2Se3. Мультидисцип¬линарный научный журнал «Архивариус» Сборник научных публикаций,г.Киев, 2016
8. Ягубов Н.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Г.А., Пашаева А.К.CHEMİA  I ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИX. Электрофизические свойства соевинений типа CaGa2Se4 и CaIп2Se4, 6,2016,czesc 3.
9. Ягубов Н.И., Алиев О.А., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Г.А., Пашаева А.К., Джафарова Е.К. Экономические   Науки. Исследование в системе  CaGa2Te4, г.Белград, 2016,№2
10. Nagi I. Yagubov,İmir İ.Aliyev, Oktfj A.Aliyev, Gemaj A.Gusejnova.İnvestigationin GaSe-CaGa4Se7 Sestem.  Eastern Europtan Scientific Journal (İSSN 2199-7977)
11.GuseynovaG.A., Yagubov N.I., Ilyasly T.M.,Aliev O.A. ., "Study in YbTe-InTe system" zh.Nauchny Almanac, (Science almanac) 2016.№5-3 (19), s.384-388.Rossiya, Tambov.

KİTABLAR

1.S.M.Hacıyev, A.B.Ağayev,H.Ə.Hüseynova„Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə Poqramı (Biologiya ixtisası üzrə) ,Bakı ,1990
2. A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova. „Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə poqramı (Coğrafiya fakultəsi üzrə), Bakı,1990
3. A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova. Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə poqramı (kimya ixtisası üzrə),Bakı,1991
4. Ağayev A.B., Hüseynova H.Ə., Abdullayev A.M. “Kimyadan Vəsait”.Bakı Univ.Nəşriyyatı.Bakı,1998.335.
5. Hüseynova H.Ə.,Ağayev A.B., Babanlı M.B.,İlyaslı T.M., Quliyev T.N.,Əliyev O.Ə , Eynullayev A.M. “Qeyri-üzvı kimya praktikumu”, Bakı Univ.Nəşriyyatı.Bakı , 2001 ci il.,s.365.
6.H.Ə.  Hüseynova,  T.M.İlyaslı,  T.N.Abdullayeva, S.Ə.Hüseynova.  ”Ümumi və  qeyri-üzvi kimya”. Bakı.2013
7.B.Ə.Heydərov, T.M.İlyaslı, Hüseynova H.Ə. Kimyəvi  əlaqə. Bakı Universiteti Nəşriyyatı -2014.
Bookmark and Share
© Baku State University