Home AZRUEN

Kafedralar

ÜZVİ KİMYA KAFEDRASI

KİMYANIN TIDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI

FİZİKİ VƏ KOLLOİD KİMYA KAFEDRASI

NEFT KİMYASI VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI KAFEDRASI

ÜMUMİ VƏ QEYRİ-ÜZVİ KİMYA KAFEDRASI

YÜKSƏKMOLEKULLU BİRLƏŞMƏLƏR KİMYASI KAFEDRASI

ANALİTİK KİMYA KAFEDRASI

 

Bookmark and Share
© Baku State University