Home AZRUEN

Kərimli Fuad Şəmsəddin

Kimya elmləri namizədi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, dosent.

Tel.: (+99412) 538-10-49
E-mail: fuad_kerimli80@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci ildə Naxçıvanda MR-ın Şahbuz rayonunda anadan olub. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olub. 2000-2004-cü illərdə fakultə TEC-nin sədri və fakultə Elmi Şurasinin üzvü olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2002 - kimya fakultəsi, Baki Dövlət Universiteti (bakalavr).
2004 - kimya fakultəsi, Baki Dövlət Universiteti (magistratura).
2007 - k.e.n.,«Etilbenzol və ksilolların çevrilməsində modifikasiya olunmuş seolitlərin quruluş faktorlarının və turşuluğunun təsiri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, baş laborant, BDU
2013 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, müəllim, BDU
2016 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, dosent, BDU 
Fiziki kimya, Kolloid kimya, Fiziki tədqiqat üsullari, Nəzəri elektrokimya, Səth hadisələri həmçinin magistraturada ixtisas fənlərini tədris edir.
60-dan çox elmi əsərin müəlifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Heterogen kataliz. Seolitlər iştirakında kataliz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы» Тезисы и докладов 5-ой всероссийской цеолитной конференции. Звенигород, 8-11 июня, 2008
2. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского Государственного Университета Баку 2009
3. II Отраслевой научно-про¬изводственной конференции «Интеграция науки и производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, М.Х.Аннагиев Закономерности превращения ксилолов на модифицированном клиноптилолите// Доклады НАНА, 2005, Т.61, № 6, с.56-58
2. С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли, Н.И.Махмудова Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойстве Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола// Журнал прикладной химии 2006,T.79 вып.10, с 1741-1743
3. Ф.Ш.Керимли,С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов Влияние лантана и термообработки на на каталитическую активность и селективность действия ВК-цеолита типа пентасила в превращении м-ксилола// Вестник Бакинский Университета, серия естественных наук, 2007, № 1, с.19-23
4. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева, Э.Б.Нурмамедов, С.Э.Мамедов Эволюция кислотных ОН-групп высоко¬крем¬неземных цеолитов ти¬па ультрасила и их каталити¬ческая активность в изомеризации м-кси¬лола // Журнал химических проблем, 2007, №1, с.112-115
5. Х.М.Азмамедова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли Изомеризация м-ксилола на цеолитах типа ультрасила, модифицированных кадмием и цинком// Журнал химических проблем, 2008, №2
6. Ф.Ш.Керимли, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Х.М.Азмамедова. Изомеризация смеси ксилолв и        этилбензола на модифицированных ультрасилах// Нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2009, №2, с.36
7. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов,И.А.Алиев,Х.М.Азмамедова,С.Э.Мамедов. Влияния концентрации лантана на кислотные и каталитические свойства н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола// Журнал прикладной химии, 2009, т 82, вып. 5, с.862-863
8. Ф.Ш.Керимли, С.Э.Мамедов,С.Б.Исмаилова,Э.И.Ахмедов,Х.М.Азмамедова. Превращение смеси ксилолов и этильбензола на модифицированных ультрсилах// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №3 март, 2009,Курск, с116-117
9. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, Х.М.Азмамедова, Н.Ф. Ахмедова. Влияние концентрации цинка на кислотные свойства н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола/ II Отраслевой научно-про-изводственной конференции «Интеграция науки и производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават
10. Ф.Ш.Керимли, X.M.Əzməmmədova,S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov. Pt və Pd pentasil katalizatorlarının fiziki-kimyəvi və m-ksilolun izomerləşmə reaksiyasında katalitik xassələri// Кимйа проблемляри журналы, №3, 2013
11. Ф.Ш.Керимли, Х.М.Азмамедова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов. Изомеризация м-ксилола на биметаллических цеолитных катализатора// Журнал химические проблемы, №1, 2014, с87-89

KITABLAR


1. N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E.Hüseynov. Qaz xromatoqrafiyası. Uniprint, Bakı,  2010

Bookmark and Share
© Baku State University