Home AZRUEN

Əlaqə vasitələri

Vəzifəsi, iş yeri

Adı, аtasının adı, soyadı

mobil

DEKANLIQ

Dekan

Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu Əzizov

539-05-59

689-70-04

Dekan müavini

 

539-09-53

 

KAFEDRALAR

Üzvi kimya


Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

538-10-68
510-10-48

Fiziki və kolloid kimya

Eldar Isa oğlu ƏHMƏDOV

538-10-49

340-20-88

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

Teymur Məmməd oğlu İLYASLI

510-92-81

544-99-48

Analitik kımyası

Famil Musa oğlu ÇIRAQOV

539-85-61

324-27-66

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Musa Rza oğlu BAYRAMOV

538-25-32

370-17-59

YMB kimyası

Oqtay Hümmət oğlu ƏKBƏROV

539-02-31

318-49-74

Kimyanın tədrisi metodikası

Əyyub Teymur oğlu ƏZIZOV

538-72-96

337-52-88

ELMI-TƏDQIQAT LABORATORIYALAR

Zərif üzvi sintez

Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

431-10-67

Qeyri-üzvi materialşünaslıq

Mahmud Rüstəm oğlu ALLAZOV

538-15-28

580-07-48

Metal-kompleks katalizatorları

Sabit Eyyub oğlu MƏMMƏDOV

562-70-65

Alkenilfenollar və karbonil birləşmələri kimyası

Musa Rza oğlu BAYRAMOV

538-25-32

370-17-59

Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi
Abdulla Dünyamalı oğlu Quliyev 539-09-36 791-78-08

LABORATORIYALAR

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

Yeganə Qiyas qızı QULIYEVA

538-15-28

Üzvi kimya

Nərminə Arturovna QULİYEVA

431-10-67

669-64-33

Fiziki və kolloid kimya

Solmaz Rüstəm qızı MÜTƏLLIMZADƏ

538-10-49

374-69-73

Analitik kimya

Məməd Namaz oğlu MƏMMƏDOV

533-08-27

543-44-17

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Rəhilə Əşrəf qızı HÜSEYNOVA

538-25-32

343-19-20

YMB kimyası

Rasim Mirəli oğlu ALOSMANOV

539-02-31

378-01-83

Kimyanın tədrisi metodikası

 

538-72-76

 

Nüvə Maqnit Rezonansı İbrahim Qərib oğlu MƏMMƏDOV 538-21-06 731-34-33

Kimya fakültəsinin dekanı: prof. A.Ə.ƏZİZOV

Bookmark and Share
© Baku State University