Home AZRUEN

Ülviyyə F.Əsgərova

Üzvi kimya kafedrasının baş müəllimi, k.e.n.

Tel.: (99412)510-10-48

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitenin kimja fakultəsini bitirib. Aləlidir. İki evladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1986-1991 - tələbə, BDU
1991-1994 - aspirant, Aşqarlar kimyası institutu, AMEA
1997 - k.e.n. Aşqarlar kimyası institutu, AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-1996 - muhəndis,k.e.i., Aşqarlar kimyası institutu, AMEA.
1996-dan - baş laborant, assistent, baş muəllim, BDU.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Fitostirinlərin fonunda zullaların və lipidlərin oksidləşməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr oluynmuş „Ekologiya:təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007,
Сумгаит, 2000 год. ΙΙΙ Международная конференция « Экология и охрана окружающей среды».
Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы структур мозга белых крыс различных возрастов на фоне месячного  витаминного и безвитаминного питания.  Ф.Б.Аскеров, Х.Г.Панахова, У.Ф.Аскерова. Свободные радикалы, антиоксиданты и старение» Материалы 3-ой Международной научной конференции. 2016. Астрахань, стр.23-26.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Pоль фермента глутаматдегидрогеназы в регуляции физиологических механизмов воздействия глутамата на внутриклеточную пластичность мозга при безбелковом питании. Журнал «Здоровье»,№3,2006.
Синтез и пластифицирующие свойства эфиров цис-эндометилентетрагдрофталевой кислоты. Журнал «Химические проблемы» , № 3,2008.
еакции пропионовой кислоты с этиламином. Журнал «Химические проблемы» №1, 2007.
2. The investigation of alkylation of benzylidene malononitrile with benzoylacetone and acetoacetanilide. F N Naghiyev, A M Maharramov, I G Mammadov, A N Khalilov, S A Musayeva, U F Asgarova, X N Aliyeva and M A Allahverdiyev . Baku State University, Azerbaijan . International Conference on Organic Chemistry. August 10-11, 2016 Las Vegas, Nevada, USA. Supporting Journals

 

Bookmark and Share
© Baku State University