Home AZRUEN

İlyaslı Teymur Məmməd

«Ümumi və Qeyri-üzvi kimya» kafedrası, kafedra müdiri, professor

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail:teymurilyasly@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İlyaslı Teymur Məmməd oqlu 1948-ci il oktyabr ayının 10-da Gürcüstan respublıkasının Borcalı mahalının Qurtlar kəndində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 1966-cı ildə orta məktəbi bitirib ADPU-nun kimya fakultəsinə qəbul olmuş, 1970-ci ildə oranı bitirib Dəvəci rayonunda müəllim işləmişdir. 1979-cu ildə namizədlik 1992- ci ildə doktorluq alimlik dərəcəsi almışdır.Disertasiya mövzusu:”Arsen xalkogenidləri əsasında yeni şüşəvari və kristallik materiallarının sintezinin nəzəri əsaslarının işlənməsi” olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1970 - tələbə, Azərbaycan Döblət Pedaqoji Universiteti
1972-1979 - aspirant, Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA.
1979 - k.e.n., «Arsen və qallium xalkogenidləri qarşılıqlı təsiri », Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA.
1992 - k.e.d.,«Arsen xalkogenidləri əsasında yeni şüşəvari və kristallik materiallarının sintezinin nəzəri əsaslarının işlənməsi», «Ümumi və Qeyri-üzvi kimya» kafedrası, BDU
2016-cı ildə Rusiya Təbiət elmləri akademiyasının müxbir üzvi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972 -1982 - elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
1988- 1992 - ETL müdiri, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1988-2008 - baş elmi işçi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1993 - professor, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1999-2005 - dekan müavini
2005 - kafedra müdiri əvəzi,Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
Ümumi kimya, Qeyri-üzvi kimya, Fiziki-kimyəvi analiz, Yarımkeciricilər kimyası, Qeyri-üzvi biokimya
450-dən çox elmi əsər
350-dən çox elmi məqalə
23 kitab
8 müəlliflik şəhadətnaməsi
8 patent
48 elmlər namizədi
2002-2013  Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının elmi katibi olmuş. Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeryi-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, çox komponrntli sistemlərin tədqiqi,Şüşəvari maddələrin tədqiqi,keramiki materiallar və nanohissəciklərin alınması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. I Beynəlxalq seminar. Light in Nano-Size Solids, Baku, 2004
2. Beynəlxalq konfrans “Bərk çisimlər kimyası və funksional materiallar– 2008” Ekaterinburg, 21-24 oktyabr 2008

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. R.F.Abbasova, T.M.Ilyasli, F.I.Rustamli. Raman spectroscopic study of As2Se3-based glasses. Book of abstracts, I Intern. Scientific Seminar. Light in Nano-Size Solids, Baku, 2004, (22-28 sept), p.39-40.
2. Э.Г. Эфендиев, Н.Н.Гаджиева, Т.М.Ильяслы, .Ф.Аббасова, Ф.Ф.Яхьяев. Структура полиэтиленовых пленок, содержащих наночастицы меди Ж.прикладной спектроскопии, 2006, т.73, № 3, с. 408-410.
3. Ф.Аббасова, З.И.Исмайлов, С.М.Вейсова, Ш.Шихалибейли, Т.М.Ильяслы. Получение наночастиц меди.AzTU,Elmi əsərlər 2007№3, cild VI (23) s.48-49
4. Т.М.Ильяслы, Л.А.Мамедова, .Ф.Аббасова, Л.Э.Насибова. Исследования в области халькогенидных стекол с участием PЗЭ. Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы – 2008» , Екатеринбург , 21-24 октября 2008, c.139.
5. Patent №а 2007 0275. Fotorezistor materialı.
6. Patent №a 2008 0103.Vismut telluridi əsasında termoelektrik material.
7. Patent №а 2003 0061. Xalkogenidli şüşə.
8. Patent № a 2004 0160 . Fotohəssas materıal.
9. Xalkogenidli şüşə (pqtent/Метдунагодный турнов приклодный и фундаментал исслодаваный неор,матер,2016.Успехи сов,Естествознания 2016.

KITABLAR

1. “Fiziki kimyanın analizdən məşğələlər”1993.
2. “Oписание задач по химии полупроводников” 1994.
3. “Kimyadan testlər” 1994.
4. “Fiziki kimyanın analizdən praktikum”1999.
5. “Ümumi və Qeyri- üzvi kimya” 2001 .
6. “Fiziki kimyanın analizdən praktikum” latinca (2008).
7. Ümumi və Qeyri0üzvi kimya mühazirə mətnləri 2015.
Qeyri-üzvi kimya,bərk cisimlər kimyası,yarımkeçiricilər kimyası,qeyri-üzvi sintez,fiziki-kimyəvi analiz,koordinasyon kimya,radiasiya kimyası,atmosfer kimyasına aid kitabların müəllifidir.

Bookmark and Share
© Baku State University