Home AZRUEN

MAHIRƏ A.AĞAYEVA

Böyük elmi işçi, “Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası”ETl, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU

İş telefonu: +(994) 12 438 25 32

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-ı ildə Gusar şəhər rus orta məktəbini gümüş medalla bitirib, həmən ildə Baı Dövlət Universitrtinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1961-ci ildə oranı bitirib və 2001-ci ilə kimi Milli Elmlər Akademiyasının Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda və Aşqarlar Kimyası İstitunda işləmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990, „Neft kimyası“ ixtisası üzrə böyük elmi işçi adını almışlır.
1967, “Müxtəlif alkenilaromatik monomerlərin butadien-1,3 sərbəat radikal birgə oliqomerləşməsi və sintez edilmiş sooliqomerlərin strukturlaşması” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir, Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
1956-1961, tələbə, kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1961-1975, böyük emi işçi, Neft və Kimya Prosesləri İnstitutu
1976-2001, böyük elmi işçi, Aşkarlar kimyası İnstitutu
2001-2007, böyük emi işçi, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU
100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
12 patenti (8 Azərbaycan, 4 ABŞ, 1İngiltərə, 1Fransa, 1 Hindistan), 14 müəlliflik şəadətnaməsi var.
2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.
Son 5 ildə əsərlərinin sayı- 30

TƏDQIQAT SAHƏSI

Alkenilfenollar kimyası, müxtəlif heteroatom saxlayantörəmələrin sintezi və çevrilmələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1998, 2000, 2005, akad. Y.H.Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Neft və kimya” konfransları, Bakı
1997, Tribotexnika –maşınqayırmada, Moskva
1999, Yanacaqlara və yağlara aşqarlar, Azərbaycan-Başqırdıstan
2007, D.Y.Mendeleyev adına XVIII beynəlxalq „Ümumi və tətbiq kimyası“qurultayı, Moskva

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Г.Алллахвердиева, М.А.агаева. Ди-(4-изопро-пенилфенокси)алканы в качестве шивающих сомономеров в реакциях тремерной сополимеризации со стиролом // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 1, с.116-118
2. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, O.N.Cavadova, M.Ə.Cavadov, İ.Q.Məmmədov, M.A.Ağayeva. 2-Propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi // Kimya problemləri jurnalı, № 2,2006,s.265-267
3. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди-(пропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с.138-139
4. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Джавадов, М.А.Агаева. Синтез аминометилированных производных фенолсульфидов // Журнал Химические проблемы, 2005, № 3, с.171-173
5. О.Н.Джавадова, М..Байрамов, А.М.Магеррамов, Х.И.Гасанов, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов. Синтез и исследование серу и азотсодержащих производных о-аллилфенола и их комплексов с палладием (II) // Журнал «Химия и химическаятехнология», г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с. 118-120

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Politetraftoretilen tullantılarının səmərəli istifadəsi(BDU-nun „NANO mərkəzi ) ilə birlikdə

Bookmark and Share
© Baku State University