Home AZRUEN

MƏHIN ALLAHVERDIYEVA

Kiçik elmi işçi

telefonu: +(994) 12 4382532
e-mail: mehinin@yahoo.com

 

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1994-cü ildə Saatlı rayonunun 2 saylı orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1998-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə həmin fakültənin bakalavr pilləsini, 2000-ci ildə isə magistr pilləsini bitirmişdir. 2001-ci ildən bu günədək Bakı Dövlət Universitetinin “Alkenilfenollar və karbonil birləşmələr kimyası“ elmi-tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildən “Neft kimyası və kimya texnologiyası“ kafedrasında “4-İzopropenilfenol və simmetrik dihalogenalkanlar əsasında polifunksional monomerlərin sintezi və tədqiqi“ mövzusu üzrə elmi-tədqiqat işi aparır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1994-1998-ci illərdə BDU-nun kimya fakültəsi (bakalavr)
1998-2000-ci illərdə BDU-nun kimya fakültəsi (magistr)
2010-cu ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-2009 Bakı Dövlət Universitetinin “Alkenilfenollar və karbonil birləşmələr kimyası“ ETL-də kiçik elmi işçi.
2009-cu ildən etibarən elmi işçi.
2011-ci ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki "Gənc istedadlar" liseyində müəllimə.
10 Мəqalə və 2 patentin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Alkenilfenollar kimyası.
Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Bakı; 2007, 2009, Moskva

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди(4-изопропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т. 48, с.138-139.
2. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Г.Алллахвердиева, М.А.Aгаева. Ди(4-изопро¬пе¬нил¬фе-нокси¬)алканы в качестве сшивающих сомономеров в реакциях трехмерной сополи¬мери-зации со стиролом // Журнал Прикладной Химии, 2007, т. 80, в. 1, с. 116-118.
3.А.М.Магерамов*, М..Байрамов*, В.М.Аббасов**, М.Г.Аллахвердиева*, А.М.Самедов**. Синтез 1-(4-изопро¬пенил¬фенокси)-3-бромпропана и исследование продук¬та его кватер¬ни¬за-ции пириди¬ном в качестве ингибитора сероводородной коррозии, Материалы научной конф., посв. 100-летию со дня рождения акад. В.С.Алиева, г. Баку, 2008, т. 3, с. 298-301.
4. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Х.Аннагиев, М.Г.Аллахвердиева, И.Г.Мамедов. Трой-ная сополимеризация малеино¬вого ангидрида, стирола и 1,4-ди(4-изопропенил¬фе¬нокси)¬-бутана, Азербайджанский химический журнал, г. Баку, 2008, №3, с. 30-33.
5. M.R. Bayramov, A.M.Məhərrəmov, A.A.Qəribov, C.Ə.Nağiyev, M.H.Allahverdiyeva. Malein anhidridi, stirol və 1,4-di(4-izopropenilfenoksi)butanın hidroliz olunmuş üçölçülü sopolimerinin uranil ionlarının sulu məhlullardan ayrılmasında sorbent kimi tədqiqi, Kimya problemləri institutu, № 3.

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University