Home AZRUEN

Məhərrəm Nəcəf oğlu Məhərrəmov

k.e.d., professor,”Üzvi kimya” kafedrası, BDU.

Tel: (99412) 4311067

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

04.04.1937, Azərbaycan

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1960 ,Bakı Dövlət Universiteti
1963, «Aromatik karbohidroğenlərin haloğenalkenlərlə reaksiyasının tədqiqi və alınan məhsulların cevrilmələri», namizədlik dissertasiyası
1984, « Aromatik karbohidroğenlərin doymamış hidroksilli birləşmələrlə alkil-, alkenil- və alkoksilləşməsi və alınan məhsulların praktiki tətbiq yolları », doktorluq dissertasiyası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1960-1963, aspirant, Bakı Dövlət Universiteti
1964-1984, böyük elmi işçi, laboratoriya müdiri, Bakı Dövlət Universiteti
1985-ildən, professor, üzvi kimya,Bakı Dövlət Universiteti
« Üzvi kimya » , « Üzvi kimyanın nəzəri əsasları» fənnlərini tədris edir
150-ə yaxın elmi əsərləri vardır
9 k.e.n. hazırlaşdırıb

TƏDQIQAT SAHƏSI

«Aromatik karbohidrogenlər və neft turşuları əsasında sintezlər »
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində poladın korroziyasına qarşı inğibitorların, mexaniki vakuum nasosları üçün yüksək keyfiyyətli sürtgü yağının, kanserogen xassəli «Neazon-D» əvəz edən sabitəşdiricinin və «Bioloji yumşaq» yuyuçu maddələrin iqtiadi cəhətçə səmərəli alınma üsulları hazirlanmışdır

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Azərbayçan, Türkiyə və Rusiyada Beynəkxalq Konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Термическая этерификация карбоновых кислот спиртами ЖПХ, 1995, т.68.вып.2 стр.335-337
Межмолекулярная водородная связь и структура 1,1-дифенилэтанола. ЖПХ, 2002, № 69 стр. 261-265.
Алкоксилирование бензгидрилгалогенидов гидроксилсодержащими соединениями.BDU-nun xəbərləri 2003, № 1, с. 25-28
Фотосинтетическая активность клеток Sуnechоcoccus Sp PCC 7942 модифицированных синтетическими антиоксидантами при УФ - C облучении. Докл. АН Аз., 2003, № 1, стр.211-217
Термическая этерификация карбоновых кислот этиленгликолем Известия ВУЗ, Химия и химическая технология 2004, т.47, №3, стр. 32-34
Синтез N-замещенных оксазолидинов и морфолинов. ЖПХ, 2005, т.78 вып. 8 стр.1324-28
еакция пропионовой кислоты с этаноламином. Химические проблемы, 2007, №1, стр.180-182
Синтез и пластифицирующие свойства эфиров цис-эндометилентетрагидрофталевой кислоты. Химические проблемы, 2008, № 2, стр.372-374

KITABLAR

«Üzvi kimya» - Ali məktəblər üçün dərslik

Bookmark and Share
© Baku State University