Home AZRUEN

MISIR Ə.CAVADOV

Aparıcı elmi işçi, “Alkenil fenollar və karbonilli birləimələr kimyası” ETL, BDU

Tel: +(994) 12 438 25 32

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Gədəbəy rayonunun Maarif kəndində anadan olub. 1966-1971-ci illərdə indiki Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb. 1973-1989-cu illərdə AMEA NKPİ-də çalışıb. 1991-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1984-cü ildə “p-İzopropenilfenolun qlisidil efirinin stirol və butadienlə üçlü sooliqomerləşmə reaksiyasının tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1989, AMEA NKPİ
1989-1991, Az. Elektromaş
1991-2009, „Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası“ ETL, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
105 elmi əsərin, 6 patentin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Alkenilfenollar kimyası
Polifunksional monomerlərin sintezi və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

XVIII Mendeleyev qurultayı, Moskva-2007, 2011 Volqoqrad, 2011 Bakı

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Джавадов, М.А.Агаева. Синтез аминометилированных производных фенолсульфидов // Журнал Химические проблемы, 2005, № 3, с.171-173
2. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди-(пропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с.138-139
3. М.М.Гаджиев, М..Байрамов, М..Мирзоева, .А.Гусейнова, М.А.Джавадов. Изучение ингибирующих свойств ксантогенатных эфиров циклогексана // Журн. Химия и хим. Технология, оссия, 2006, с. 40-42
4. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, O.N.Cavadova, M.Ə.Cavadov, İ.Q.Məmmədov, M.A.Ağayeva. 2-Propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi // Kimya problemləri jurnalı, № 2,2006, s.265-267

Bookmark and Share
© Baku State University