Home AZRUEN

Məlahət M. Qurbanova

Məlahət M. Qurbanova

Kimya elmləri doktoru, “Üzvi kimya”kafedrasının professoru və “Zərif üzvi sintez”ETL-də böyük elmi işçi

BDU-nun Tədris Elektron Mərkəzinin müdiri

İş telefonu: +(994) 12 537 22 34

e-mail: mkurbanova72@mail.ru

mkurbanova@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə Bakı şəhərində 106 saylı orta məktəbi medalla bitirib. İndiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olub. 1994-cü ildə Universiteti bitirərək AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunub. 1998-ci ildə “Tiiranların bəzi elektrofil birləşmə reaksiyaları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1997-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində “Zərif üzvi sintez” ETL-də mühəndis, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib. 2000-2003-cü illərdə BDU-nun əyani doktoranturasında təhsilini davam etdirib. 2007-2010-cu ilərdə BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb. 2009-cu ildə “Funksionaləvəzli karbamid və tiokarbamidlərin sintezi və heterotsiklləşməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2011-ci ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının professorudur.

2010-cu ildən BDU-da Tədris Elektron Mərkəzinə rəhbərlik edir.

Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1994-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib;

1994-cü ildə AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 1998-ci ildə“Tiiranların bəzi elektrofil birləşmə reaksiyaları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında  müdafiə edib, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb;

2000-2003-cü illərdə BDU-nun əyani doktoranturasında təhsilini davam etdirib. 2009-cu ildə“Funksionaləvəzli karbamid və tiokarbamidlərin sintezi və heterotsiklləşməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya”kafedrasında çalışır

Bakalavriat və magistratura pillələrində “Üzvi sintez”, “Dərman maddələrinin sintezi” “Üzvi kimya” , “Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları” və s. fənnlərdən mühazirə və məşgələ dərsləri aparır

7 patent, 1 kitab, 2 fənn proqramı, 45  məqalə və 60 tezisin müəllifidir

Rəhbərliyi altında 1 namizədlik və 5 magistr dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hazırda 2 doktorant və 2 magistr dissertasiyasına rəhbərlik edir

BDU-nun “Üzvi kimya”kafedrasında 0.5 ştat professor

TƏDQIQAT SAHƏSI

Tərkibində azot, oksigen və kükürd saxlayan heterotsiklik birləşmələr kimyası;

Xiral üzvi katalizatorlar iştirakında asimmetrik sintez.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

V Молодежная конференция ИОХ РАН (28-29 марта, Москва 2012)

VI Всероссийская  конференция с международным участием «Менделеев-2012» (3-6 апреля, Санкт-Петербург 2012)

II международная конференция по органической химии «Достижения химии гетероциклических соединений –Geohet-2011» (25-27 сентября, Тбилиси 2011).

"Женщины-химики:биографический портрет, вклад в образование и науку, признание" (16-17 июня, Москва 2011)

XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (25 - 30 сентября, Волгоград 2011)

Всероссийская научная конференция “Успехи синтеза и комплексообразования” (18-22 Апреля,  Москва 2011)

Kонференция для молодых ученых «Диф­рак­­ционные методы исследования вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам» (28 июня -2 июля,  Черноголовка 2010)

Симпозиум ASOC-2010 (Крым 2010)

Всероссийская научная молодежная конференция «Химия под знаком сигма»(16-24 мая,  Омск 2010 )

III Международная конфе­ренция «Химии гетеро­цик­лических соединений» (18-20 октябрь, Москва 2010)

XLVI Всероссийская конфе­рен­ция по проблемам математики, информа­тики, физики и химии (19-23 Апреля, Москва 2010)

V Национальная кристалло­хи­ми­ческая конференция ( 2009, Казань)

XXII Ulusal Kimya Kongres( 6-10 Ekim, 2008, Mağusa)

18th International Congress of Chemical and Process Engineering( 24-28 August 2008 Praha),  XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (23-28 сентября 2007 Москва)

XYIII Ulusal Kimya Kongresi ( 5-9 Temmuz, 2004, KARS )

16th International Congress of Chemical and Process Engineering ( 22-26 August, 2004 Praha)

10th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Comple­xes(may18-23, 2003, Moskow)

ХVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии ( 21-26 сентября 2003, Казань)

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Synthesis of N-substituted thiocarbamides on base of halohydrines. 10th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Comple­xes(MMC-10, Moskow), may18-23, 2003, P-25, p.84
2. Synthesis of alkoxy- and alkylthiosubstituted thiocarbamides.
Jour. Processes of Petrochemistry and oil Refining, 2003, 3(14), ISSN1726-4685, p.50-52
3. Синтез 2-аминозамещенных тиазолин-4-онов. Вестник Бакинского Университета, 2004 , ISSN 1609-0586, №2 , 2004, стр.5-101.
4. Synthesis of the 2-alkylaminotiozolin-4-ons. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering 2004 22-26 August, Praha, P1.79, p.285
5. Синтез N-замещенных  мочевин на основе1,2-галогенгидринов в присутствии кислот. Журнал Прикладной Химии 2004, Т.77, вып. 10, стр.1681-1683
6. Реакция трет-бутилмочевины с некоторыми 1,2-хлоргидринами в присутствии кислот. «Химия и химическая техно­ло­гия », 2004, Т.47, Вып.7, стр. 95-96
7. Новый метод получения N-ацетилмочевины. «Химия и химическая техноло­гия», 2004, Т.47, Вып.8, стр.165
8. Synthesis of N-substituted thiocarbamides on base of halohydrines. XYIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz, 2004, KARS, OK-1008
9. Синтез и антиокислительная  активность некоторых N-замещенных тиокарбамидов. Журнал химических проблем, 2005. №3. стр 52-56
10.Реакция N-галогеноалкилирования в присутствии трихлоруксусной кислоты. Журнал Органической Химии, 2005.Т. 41. Вып 11, стр. 1750-1751
11.Синтез и антиокислительные свойства  неко­то­рых3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-он(ти­он)ов. Журнал  Прикладной Химии, 2006, T.79, вып.5, стр.796-800
12.3,4-Dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)ların sintezi və onların bəzi çevrilmələri. Kimya problemləri jurnalı 2006, №2,səh.306-309
13.Синтез бициклических тиазолопиримидинов из 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-тионов. Журнал Органической Химии, 2006.Т. 42. Вып 12, стр.1878-1879
14.Трехкомпонентная конден­­сация­ различных альдегидов с ацетофеноном и мочевиной. Азербайджанский химический журнал 2007, №1, стр.183-186
15.5-Asetiləvəzli-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)ların sintezi. Kimya Problemləri Jurnalı 2007, №1, s.67-70
16.3,4-Dihidropirimi­din-2(1H)-on­(tion)­ların bəzi çevrilmələri. Azərbaycan Kimya Jurnalı 2007, №2, səh.46-49
17.Синтез функциональнозамещенных карбамидов и тиокарбамидов. Журнал химических проблем 2007 , №2, стр. 247-252
18.Синтез бициклических тиазолопиримидинов на основе 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-тионов. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии Москва 23-28 сентября 2007, стр.317
19.One-pot synthesis of­­ ­­some derivates of dihydropyrimi­dinones on the base of the tret – butyl urea. Azerbaijan Chemical Journal2008 №1, p.148-151
20.3-(1',2'-Epoksi­pro­pil)-6-metil-2-okso-4R-5-etoksikar­bonil­(asetil)-1,2,3,4-tetrahidro­pi­ri­mi­­­dinlər­­ əsasında bəzi amin­spirtlərin sintezi. Kimya Problemləri Jurnalı 2008, №1, s.84-86
21.Funksionaləvəzli dihidropirimidinlər-effektiv antimikrob preparatlar kimi. Sağlamlıq jurnalı ATU İSBN-5-8035-0168-9 Bakı-2008 № 3, səh. 109-112
22.Synthesis of N,N`-disubstituted ureas on the base of 1,2-chlorohydrines. 18th International Congress of Chemical and Process Engineering 24-28 August 2008 Praha P5.56
23.Антимикробные свойства неко­то­рых­ 3,4-дигидро­пи­римидин-2(1Н)-он(тион)ов и их производных. Азербайджанский химический журнал2008, № 2, стр.45-49
24.Synthesis of the some  aminoalcohols on the base of 3-(1', 2'- epoxypropyl)-6-methyl-2-oxo-4phenyl-5-et­ho­xy­­carbonyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines. XXII Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, Mağusa-K.K.T.C. OKP-4
25.Синтез произ­водных пирими­ди­но­нов на основе трет-бутил карбамида. Журнал Органической Химии 2008 Т. 44. Вып 10.стр.1583-1584
26.Новое нап­рав­ле­ние в реакции Бигинелли. Азербайджанский химический журнал 2008, № 3, стр.195-197
27.5-Asetiləvəzli 3,4-di­hidropirimidintionlar əsasında bitsiklik tiazolopirimidinlərin sintezi. Azərbaycan Texniki Universiteti 2008 №3 Cild VII (27) səh. 124-127
28.Кристаллические струк­­­­ту­ры этил 4-(5-бром-2-гид­­ро­кси­фенил)-6-ме­тил-2-оксо-1,2,3,4-тетра­гидропиримидин-5-кар­боксилата и этил 1-ме­ти­л­-15-оксо-2-окса-14,16-диазатетрацикло ­[11,3,­1,­03,12,­06­,11­]­гептадека-3,5,7,9,11-пентаен-17-карбоксилата. Журнал Структурной Химии 2009. Том 50.  №3 стр.527-531
29.Асимметрическая реакция Биджинелли в присутствии органического катализатора. Журнал химических проблем 2009 №1 стр.123-127
30.Кристаллические структура 1-(4-бром-9-метил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диазатри­цик­ло[7.3.­1.­02.7]тридека-2,4,6-триен-13-ил)этанона. Журнал Структурной Химии 2010. Том 51.  №5 стр.1011-1014
31.Кристаллические структура   4,5-бис-фенил-8а-фенил-3,4,4а,5,6,8а-гек­са­гидро-1Н,8Н-пиримидо­[4.5-d]пири­ми­дин-2,7-диона. Журнал Структурной Химии 2010. Том 51.  №5 стр.1014-1016
32.Бициклические соединения – продукты реакции Биджинелли. Журнал Органической Химии 2010 Т. 46. Вып 4. стр.606-608
33.Антиокислительные свойства некоторых 5-этоксикарбонил­замещенных 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-он(тион)ов и их производных. Журнал  Прикладной Химии, 2010, T.83, вып.2, стр.294-297
34.Производные дигидропиримидинон(тион)ов как эффективные антимикробные препараты. «Химия и химическая техно­ло­гия », 2010, Т.53, Вып.4, стр. 111-113
35.Синтез и кристаллическая структура 2,4-пен-тандион-бис(2,4-динитрофенилгидразона). Азербайджанский химический журнал 2010, №1, стр.21-24
36.Синтез азотсодержащих гетероциклических соединений на основе функционально­замещенных карбамидов и тиокарбамидов. Азербайджанский химический журнал 2010, №1, стр.141-161
37.Методы синтеза N-замещенных карбамидов и тиокарбамидов и области их применения. Азербайджанский химический журнал 2010, №3, стр.496-507
38.1-(2-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-4-yl)urea monohydrate. Acta Crystallographica Section Е 2010 E66, o2348
39.5-Asetil-6-metil-4-(2-hidroksi-5-bromfenil)-3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-tion aktiv antimikrob preparat kimi. Azərbaycan Respublikası Patent İ 2010 0051
40.1-(9-Methyl-11-sulfanylidene-8-oxa-10,12-diazatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2,4,6-trien-13-yl)ethanone. Acta Crystallographica Section Е 2011 E67, o1156
41.Синтез производных  4,4'-спироби­[гексагидропиримидин]-2,2'-дионов. Азербайджанский химический журнал 2011, №2, стр.31-34
42.3-(3'-Üçlü­butil­amin-2'-hidroksi­pro­pil)-6-metil-2-okso-4-fenil-5-eto­k­si­kar­bo­nil-1,2,3,4-tetrahidro­piri­mi­din­ aktiv antimikrob preparat kimi. Azərbaycan Respublikası Patent İ 2011 0045
43.Кристаллическая структура 4,10-дифенил-1,3,7,9-тетраазаспиро[5.5]ундекан-2,8-диона. Современные проблемы науки и образования ISSN 1817-6321 2012 №3
44.9-(2-Hydroxy-4,4-dimethyl-6-oxocyclohex-1-en-1-yl)-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-xanthen-1-one. Acta Crystallographica Section Е 2012 E68, o1606
Ethyl 2,7,7-trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinoline-3-carboxylat. Acta Crystallographica Section Е 2012 E68, o2233

KITABLAR

1.Dərman maddələrinin sintezi (BDU nəşriyyatı, Bakı-2007, 143 s.)
Bookmark and Share
© Baku State University