Home AZRUEN

MƏMMƏDOV İBRAHİM

Kimya elmləri doktoru, professor

İş telefonu: +994 12 5382106

e-mail: bsu.nmrlab@mail.ru

 

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İ.Q.Məmmədov 16 oktyabr 1970-ci ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində ana­dan ol­muş­­­dur. 1978-88-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1988-90-cı illərdə hərbi xid­mət­də olmuş­dur. 1991-1992-illərdə fəhlə işləmişdir. 1993-1997-ci illərdə ali təhsil al­mış­dir. 1997-ci il­də BDU-nun kimya fa­­kültəsinə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir. 2004-ci ildə «Sulfat an­hid­ridi ilə ak­tiv­­­ləşdirilmiş elektrofil reagentlərin bəzi olefinlərə birləşmə re­ak­si­ya­ları» möv­zu­sun­da na­mi­zəd­lik, 2011-ci ildə isə «Alkenilfenollar əsasında funk­si­onal­əvəz­li birləş­mə­­lərin sintezi və onlarda müx­­təlif dinamik effektlərin NMR metodu ilə təd­qiqi» möv­zusunda doktorluq dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-1992-ci illərdə fəhlə işləmişdir. 1997-ci ildən BDU-nun “Neft kim­ya­sı və kimya tex­nologiyası” kafedrasında çalışır. «Neft kimyası və kimyəvi sintez», «Kimya tex­no­logiyası», «Neftin heteroatomlu birləşmələri», «Neft kimyasinda mü­asir analiz me­tod­ları», «Neft və qaz əsasında texniki əhəmiyyətli maddələrin sintezi» fənnlərini tədris edir. O, 150-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 2 dərs və­sa­iti  və 5 pa­ten­tin müəllifidir. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasının köməyilə məh­­­lulların fi­ziki-kimyasını (məh­lullarda baş verən dinamik pro­ses­ləri) tədqiq edir. İlk dəfə olaraq fenol əsaslı birləşmələrin məhlul sistemlərini öy­­rənərək bəzi qa­nu­na­uy­ğun­luq­la­rı aşkar etmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Neft kimyası, Üzvi kimya, NMR spektroskopiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

XVIII Mendeleyev qurultayı-Moskva (2007), XI beynəlxalq NMR konfransı-Kazan (2007), IX beynəlxalq spektroskopiya, tomoqramma, ekologiya konfransı-Rostov (2008), 5-ci qış NMR gənclər konfransı-Sankt-Peterburq (2008), XII beynəlxalq NMR konfransı-Kazan (2009), Ümumrusiya konfransı- Sankt-Peterburg (2014), Ümumrusiya Konfransı- Moskva (2016) 150-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 2 dərs və­sa­iti  və 5 pa­ten­tin müəllifidir. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasının köməyilə məh­­­lulların fi­ziki-kimyasını (məh­lullarda baş verən dinamik pro­ses­ləri) tədqiq edir. İlk dəfə olaraq fenol əsaslı birləşmələrin məhlul sistemlərini öy­­rənərək bəzi qa­nu­na­uy­ğun­luq­la­rı aşkar etmişdir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-pentasubstituted cyc­lo­hexanol and determination its ste­reo­che­mis­try by NMR spectroscopy and quantum-chemical calculations// Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, p. 315-319

2. One-pot insertion of chalcones into the benzoylacetone backbone// İranian Journal of Chemical Society, 2016, 13, p. 1-6

3. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives// Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, 53, p. 147-153

4.  Alkenylphenols: preparation, transformations and applications, Russian Chemical Reviews, 2015, 84 (12), p. 1258

5. NMR sudies of some 4-hydroxy-2-methyl­ace­to­phe­none thiosemicarbazones in solutions, İndian Journal of Chemistry, 54B, 2015, p. 1518-1527

6. Molecular dynamics of 6-methyl-2-phenyl-2,3-dihydro-, 6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-di­­­hyd­ro-4H-chromen-4-one (flavanone) derivatives in solution studied by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, 51, p. 234-239

7. Molecular dynamics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-met­hyl­phenyl)-5-styryl cyclohex-2-en­-1-one and (E)-6-ethyl­car­boxylate-3-(2-hyd­roxy-5-me­thylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studi­ed by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, №51, p. 600-604

8. Molecular dynamics of (Z)-1-(2-hydroxy-5-met­hyl-3-nitrophenyl)­et­hanone oxime and (E)-2-hyd­roxy-5-methylacetophenone thiose­mi­car­ba­zo­ne in solution studied by NMR Spectroscopy// Central Europian Journal of Chemistry,    10 (1), 2012, р. 241-247

9. Molecular dynamics of alkenylphenol de­ri­va­tives in solution as studied by NMR spec­tros­copy, Applied Magnetic Resonance, 2010, №38, 257-269

10. Investigation of the molecular dynamics of some phenols and their acetyl isomers in solutions by NMR relaxation, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010, 84, (12), p. 2182–2186

11. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy, Magnetic Resonance in Chemistry, 2010, 48, p. 671-677

12. The molecular mobility of 2-propenylphenols capable of hydrogen bonding, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2008, 82 (7), p. 1229-1231

KITABLAR


1. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı, 2006, 140 səh.

2. Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı , 2007, 360 səh.

3.Ümumi kimya texnologiyası, ali məktəblər üçün dərslik, Çaşıoğlu, 2011, 310 səh.

4. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı, ali məktəblər üçün dərslik, Çaşıoğlu, 2012, 360 səh.

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University