Home AZRUEN

Məmmədov İsgəndər Əlirza oğlu

Kimya elmləri namizədi, “Üzvi kimya” kafedrasının dosenti

İş telefonu: 431 10 67
e-mail:is.mammadov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cü ildə orta məktəbi, 1970-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib.
1975-ci ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə edib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970, kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti.
1975, k.e.n.. „Tuosulfid turşusunun oksibenzil efirlərinin sintezi və onların başqa materiallara əlavələr“.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968 , Bakı Dövlət Universiteti.
Üzvi kimya, üzvi sintez, kimyzvi enzimologiya və s.
43 məqalə
3 kitab, dərs vəsaiti.
25 patent.

TƏDQIQAT SAHƏSI

- karbonil birləşmələr əsasında - fosforlu maddələrin alınması və çevrilmələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

„Asctilasetonun, etilasetonin fosforlu törəmələrinin bromsirkə diasetalı ilə alkilləşməsi“. – III Beynəlxalq konfrans. „Zərif üzvi sintez və kataliz“. Bakı. 2005. s. 56

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

“İzoksozolun yeni törəmələrinin” sintezi. Jurnal opqaniöeski. ximya, 2004, t.40, N12, s. 1873.
“Fenil (etil) amid - xlorbutan turşusunun sintezi və çevrilmələri”. Jurnal opqaniöeski. ximya , 2007, t.49, N10, s. 1573.
“Fosfor və azot saxlayan nükleofil reagentlərlə diasetiltsiklopropanın reaksiyası”. Az. Jurnal opqaniöeski. ximya , 2008, N3, s. 217.

KITABLAR

Fosforüzvi birləşmələr.
Metalüzvi birləşmələr.
Kimyəvi enzimologiya

Bookmark and Share
© Baku State University