Home AZRUEN

Məmmədova Lalə Əlihəsənovna

Ümumi və qeyri üzvi kimya kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: Lala_Mamedova_Al@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə 23 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur və 1970-ci ildə (oranıi ) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə kimya fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə qeyri-üzvi kimya kafedrasının aspiranturasına qəbul edilmişdir. 1973-cü ildə aspiranturanı fərqlənmə ilə başa vurduqdan sonra kafedrada baş laborant vəzsivəsində  calışmışdır. 1988-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə qeyri-üzvi kafedrada baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir. 2000 ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin (BDU-nun) Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970 - kimya fakultəsi, BDU.
1973 - qeyri-üzvi kimya kafedrasının aspiranturası,BDU.
1988 - k.e.n.“ Yb(Sm) – As – Se üçli sistemlərdə qarşılıqlı əlaqə və əmələ qələn fazaların xassələləri“.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974-1992 - baş laborant, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
1992- 2000 - baş müəllim, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
2000-ci ildən – indiyədək, dosent, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
Ümumi kimya, qeyri-üzvi kimya, fiziki-kimyəvi təhlil, radiasiya kimyası dərslərini aparir.
84 məqalə
10 tədris proqramı
4 kitab
1patent
2 fəxri sertifikatı

TƏDQIQAT SAHƏSI

Şüşəvarı və kristallik sistemlərin fiziki-kimyəvi təhlili

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

o Bərk maddələrin kimyası üzrə 8-ci Avropa konfransı, Oslo, İyul 2001; “CaJn2Se3 S sintez və kristallik strukturu”

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Radiasiya kimyası üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin bakalavr tələbələri üçün fənn proqramı; Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2003
2.„Ümümi və qeyri-üzvi kimya“ fənni üzrə proqram (geologiya fakültəsi üçün); Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2003
3. Ga, As//S, Se sistemə aid olan şüşələrin həll olunması və həcmi kristallaşmasının sürəti; Akademik M. F. Nağıyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı, 2003
4. Dy – As – Se sistemində şüşə-əmələgəlməsi; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti; İX respublika elmi konfransı; fiziki-kimyəvi təhlil və qeyri-üzvi materialşunaslıq; məqalələr toplusu; Bakı, 2004
5. Amorf və şüşəvari materiallar kursu üzrə maqistr pilləsi üçün proqram; Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
6. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kimyaçı – magistr ixtisası üzrə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
7. Qeyri-üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kimyaçı – magistr ixtisası üzrə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
8. Radiasiya kimyasi – qisa kurs (rus dilində); Bakı, „ELM“ nəşriyyatı, 2006
9. Radiasiya kimyası, Bakı, AzTU-nun mətbəəsi, 2007
10.Radioaktiv tullantıların geoloji basdırılması; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, , 2007, (s. 504)
11.Ekologiyada möhkəm tarazsız termodinomik sistemlər; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, , 2007, (s. 509)
12.Energiya alınmasının prinsipləri və texnologiyası – sivilizasiyanın müasir inkişafının əsas problemi; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, 2007, (s. 541)
13.İonosferanın elekromaqnit çirkləndirilməsi (səhifə 550); Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, 2007, (s. 550)
14.Yollar seçirlər; “YOL” elmi-kütləvi jurnal, , , Bakı, 2008, №1(10)2008, (s. 34-40)
15.Monokristalların yetirşdirilməsi üzrə sintezı və EuAsX3, EuAs4X7, EuAs2X4 и Eu3As4X9(X-S,Se,Te) tipli birləşmələrin bir neçə elekrofiziki  xüsussiyətləri. müasir elm: tədqiqat, texnologiya, layihələr. M.: “Pero” nəşriyyatı, 2015, s. 85, ISBN 978-5-906835-19-2
16.samariumu ilə ərintilənmiş Smx Mg1-x Al2 O4, nanohissəciklərin  xüsusiyyətləri.  Vahid ümumittifaq elmi  carçı, №3 mart 2016,  3 hissə, s 3.
17.Ga-As- Se ücqat sistemin As2Se3-GaSe kəsilmənin tədqiqatı. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukawe (Şərqı Avropanın elmi jurnalı) CHEMIA #6, 2016
18.Yüksək  safliğa  malik olan kalsium slenidınin  istehsal əldə etmə üsulu. Avropa Elmi/ 2016 #12 (22). ISSN 2410-2865
19.Zəncirli hüceyra  sistemində kimyəvi qarşılıqlı əlaqəsi / beynəlxalq elmi və praktiki konfrans. Avropa tədqiqatı: elm, təhsil və texnoloqbya üzrə innovasiya. London. Birləşmiş Krallıq. 9 Mart 2017/ Elmi Jurnal “Avropa Tədqiqatı”. #3 (26) 2017. ISSN  2410-2873

KITABLAR

1. Kimyanın fəlsəfi əsasları, (dərs vəsaiti), BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2000
2. Radiasiya kimyası – qisa kurs (Rus dilində), Bakı, “ELM” nəşriyyatı, 2006
3. Radıasıya kımyası, Bakı. AzTU, 2007
4. Ümumi kimyası – dərs vəsaiti. “Sədə” nəşriyyatı, Bakı 2015
Bookmark and Share
© Baku State University