Home AZRUEN

MƏMMƏDOVA MİNAYƏ FƏRHAD QIZI

Kimya elmləri namizədi, "Analitik kimya" kafedrasının müəllimi 

İş telefonu: (+99412)539-85-61
e-mail: aydan_nasibli@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-ci il fevralın 4-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1992-cü ildə oranı bitirmişdir.1993 cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildə“Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.2007-ci ildə Dəmirin( III) Piroqallolun Azotörəmələri və β-diketonların azotörəmələri ilə müxtəlif liqantlı komplekslərin fotometrik analizdə tətbiqi mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1967-ci il fevralın 4-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1992-cü ildə oranı bitirmişdir.1993 cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildə“Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.2007-ci ildə Dəmirin( III) Piroqallolun Azotörəmələri və β-diketonların azotörəmələri ilə müxtəlif liqantlı komplekslərin fotometrik analizdə tətbiqi mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Minayə Fərhad qızı Məmmədova 1993-ci ildən BDU-nun «Analitik kimya» kafedrasında «baş labarant», 2015-cı ildən «müəllim» vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, bir qızı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992 - Kimya fakültəsinin tələbəsi, ADPU
2007 - kimya elmləri namizədi, "Analitik kimya", BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993 - "Analitik kimya" kafedrası “baş labarant”
2015 - müəllim "Analitik kimya" kafedrası 
"Analitik kimya", , "Kompleks birləşmələrin analitik kimyada tətbiqi", fənnindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.
40  adda elmi əsərin müəllifidir.
1 ixtiraya görə patent almışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları; yüksək analitik göstəricilərə malik təyinat metodikalarının işlənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2003 - Воронеж, Россия, Международный форум «Аналитика и аналитики»
2007 - Bakı, akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq Elmi konfrans
2009 - Bakı, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı
2009 - Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Г.Б.Шахтахтинского. Гамбаров Д.Г. Алиева Р.А. Чырагов Ф.М.Мамедова.М.Ф. Фотометрическое определение титана в морском песке.Матер. конф. посв. столетнему юбилею акад. Баку 2000. с.135
2. Мамедова М.Ф Изучение аналитической возмож-ности нового реагента на основе пирокатехина. Матер. научн. конф. посв. 80-летию БГУ.Февраль 2000.Баку-2000. с.110-111.
3. Гамбаров Д.Г. Чырагов Ф.М. Абдуллаев Р.А. Бабаев А.К. Мамедова М.Ф.Изучение новых аналитических возможностей 2,3,4-триокси-фенилазо-5'- сульфонафталина. I Респ. научн. конф.«Химии комплексных соединений». Баку 1999. с.59-63.
4. Мамедова М.Ф. Фотометрическое определение гафния(IV) с 2,3,4-триокси- фенилазо-5'-сульфонафтолином в присутствии 1,10-фенантролина Тез. докл. Респуб. конф. аспирантов и молодых исследо-вателей.Баку 2001.с.32-33.
5. Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гамбаров Д.Г. Изучение  комплексобразования в системе Hf(IV)-2,3,4-триокси-фенилазо-5-сульфонафтолин-гиброфобные  амины. VII Респ.конф. «Физико-химической анализ и неорган. материаловедение». Сб.статей. Баку 2001. с.211-215
6.Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гамбаров Д.Г. Алиева Р.А. Фотометрическое определения гафния(IV) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5-нитроазобензолом в присутствии батофенонтролина II Респуб. науч. конф. «Химии комплексных соединений». 27-28 декабрь 2001. Баку 2002.с.36-40.
7.Гамбаров Д.Г. Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гюллярли У.А. Методы определения циркония(IV) и гафния(IV) с 2,3,4-триокси-фенилазо-5-сульфонафтолином в присутствии третьего компонента.Всерос. конф. «Актуальные проблемы аналитической химии».11-15 марта   2002 г. Москва 2002. Т.2.  с. 243-244.
8. Мамедова М.Ф. Абдуллаев Р.А. Спектрофотометрическое определение молибдена в глине Сбор. матер. Междунар. научно-практ. конф.«Актуальные проблемы Биоэкологи».21-24 окт. 2008 г. Москва 2008. с.38-39. Халилова Ф.Г.
9. Алиева Р.А.Чырагов Ф.М.Зейналова Н.М. Исследование комплексообразо-вания железа (III) с (2, 3, 4 – тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии поверхностно-активных веществ.VI Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006», с. 59
10. Əliyeva R.Ə. Мəmmədova M.F. Babayev Ə.Q. Çıraqov F.M. İndiumun(III) 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azopiroqallol və setiltrimetilammonium bromidlə fotometrik təyini «Kompleks birləşmələr kimyası» Bakı Dövlət Universitetinin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı. 22-23 okt. 2009-cı il. Bakı 2009. s.49-51.
11. Əliyeva R.Ə. Sülhnecat R.Q. Мəmmədova M.F. Çıraqov F.M. Neftlə çirklənmiş təbiət obyektlərində metalların spektrofotometrik təyini AMEA-nın Neft-kimya prosesləri institunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı. 29 sen.-2 okt. 2009. Bakı 2009. s.53.
12. Quliyeva F.V. Мəmmədova M.F. Abdullayev R.Ə. 2,2',3,4-Tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-nitrobenzolun bəzi metal ionları ilə kompleks əmələ gətirməsinə səthi-aktiv maddələrin təsiri Ümummi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-cı il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların V Respublika elmi konfransın materialları. Bakı 2011. s.25.
13. Мугалова Г.Р. Бабаев А.К. Мамедова М.Ф. Чырагов Ф.М Исследование    комплексов галлия-(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразо-лон-5-азопирогаллолом и гидрофобных аминов Тез. докл. Всерос. научн. конф. «Успехи синтеза и комплексо-образония» к 95-летию со дня рожд. Н.С.Простакова. 23-27 апр. 2012. Москва 2012.Часть. 2. с.96
14. Əliyeva R.Ə. Güllərli G.H. Məmmədova M.F. Gümüşün(I) 2,3,4-trihidroksifenilazo-5'-sulfonaftalin və etilendiaminlə komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-ci ildönümü-nə həsr ol.    doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VI Respub. elmi konf. mater. Bakı 2012. s.128-129.
15. Мамедова М.Ф. Чырагов Ф.М. Алиева Р.А. Определение титана в объектах окружающей среды Сбор. матер. Всерос. конф. «Современ. проб. химич. науки и образ.», к 75-  летию со дня рожд. В.В.Кормачева. 19-20 апр. 2012. Чебоксары 2012. Том 1. с.230-231.
16. Əliyeva R.Ə. Espandi F.E. Məmmədova M.F. Çıraqov F.M. Çiyələkdə dəmirin(III) fotometrik təyini «Коordinasion birləşmələr kimyası» V Respublika elmi konfransı. 19-20 dekabr 2012-ci il. Bakı 2012. s.5-7
17. Əliyeva R.Ə. Abdullayev R.Ə. Məmmədova M.F. Təbii obyektlərdə titanın spektrofo-tometrik təyini Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual   problemləri” VII Respub. elmi konf. mater.Bakı 2013. s.79-80.
18.Гюллярли У.А. Мамедова М.Ф. Мугалова Г.Р. Изучение комплексообразования 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензола с некоторыми металлами Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş   doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VIII Respublika elmi konf. mater. Bakı 2014. s.144-145
19.Əliyeva R.Ə.Abdullayev R.Ə. Məmmədova M.F. Çıraqov F.M. Molibden(VI) və volframın(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol    və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində təyini AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №1. с.37-41.
20.Определение железа в клубнике с 3-[3'-гидрокси-4'- карбоксифенил-  азо]пентадионом-2,4 и 1,10-фенан-тролином 
21.Алиева Р.А. Абиева А.Ю. Гюллярли Г.Г. Мамедова М.Ф.Матер. II Респ. конф. «Органи-ческие реагенты в аналитической химии» посвящ. 100-летнему юбилею проф. А.А.Вердизаде. Баку. 2014. с.79-80.
22.Aliyeva R.A.,Naghiyev Kh.D., Gullarli U.A., Mammadova M.F. Chiraqov F.M.Determining of zirconium(IV) with 2,3,4-trihidroxy-4'-sulphoazobenzol and cationic surface-active substances in alloys and in quartz   dioritin consisting of pyrite// AMEA-nın məruzələri, 2015. C.LXXI, №2, p.67-72.
23.Nağıyev X.C., Əliyeva R.Ə., Abdullayev R.Ə., Məmmədova M.F. Çıraqov   F.M. Molibden(VI) və volframın(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazo-benzol və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər   şəklində təyini. // AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №1. с.37-41.
24. Aliyeva R.A., Naghiyev Kh.D., Gullarli U.A., Mammadova M.F., Chiraqov F.M// Determining of zirconium(IV) with 2,3,4-trihidroxy-4'-sulphoazobenzol and cationic surface-active substances in alloys and in quartz dioritin consisting of pyrite AMEA-nın məruzələri, 2015. C.LXXI, №2, p.67-72.
25. Babayeva Ş.A., Abiyeva A.Y., Nağıyev X.C., Məmmədova M.F.// Dəmirin(III) 1,2-bis((-oksopentan-2-iliden)amin)etanla müxtəlifliqandlı komplekslərinin tədqiqi  //Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. s.87.
Bookmark and Share
© Baku State University