Home AZRUEN

Məmmədova Səba Hüseynxan qızı


Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi - k.e.n
İş telefonu:+(994)12438-15-28

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci ildə Sumqayıt şəhər 28 saylı orta məktəbi bitirib.
1982-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub,
1988-ci ildə Sankt Peterburq Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1988-ci ildə Sankt Peterburq Dövlət Universiteti
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiyə etdiyi il-2005-ci il- «Se-Sb(Bi)-Se(Te)üçlü sistemlərində qarşılıqlı təsirin və alınan fazaların xassələrinin tədqiqi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

islədiyi yerlər-BDU
neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır-1988 Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası
hansı dərsləri aparır Ümumi kimya, Qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi biokimya
neçə məqalənin-60
neçə kitabın-1
neçə patentin müəllifidir-2

TƏDQIQAT SAHƏSI

Üçkomponentli sistemlərin fiziki-kimyəvi analizi, Qeyri-üzvi materialşünaslıq

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2002-2005-ci illərdə XV-XVIII Ulusal kimya konfransı Türkiyə, 2008-ci il Ukraniya Beynəlxalq konfrans. Müasir materialşünaslıq

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Ф.М.Садыгов., М.Б.Бабанлы,М.Я.Ялиъанов, Ф.И.Исмайылов, С.Щ.Мяммядова. Бисмут теллуриди ясасында термоелектрик материал. Азярб.еспубл.Ихтисаслар барясиндя Иддиа Сянядляри. Бцлл.№2, 2003, с.13-14 (А.С.Na 2002 0033)
Ф.М.Садыгов, С.Г.Мамедова,В.А.Гасымов, М.Б.Бабанлы. Исследование систем Sb2Se3-CeSe и Bi2Se3-CeSe. Журн.неорган.химии, 2003, т.48, № 3
3. Ф.М.Садыгов, С.Щ.Мяммядова, Й.К.Ъяфярова, С.Я.Гулийева. Bi2Se3 - Ce2Se3 системинин физики-кимйяви тядгиги. Кимйа проблемляри журналы, 2006, №2. С. 353-355
4. Мамедова С.Г., Садыгов Ф.М., Исмайлов З.И., Ильяслы Т.М.. Т-х-у диаграмма системы Ce-Bi-Te, ЖНХ–2008, т.53, №, с.
5. Ф.М. Садыгов, С.Г. Мамедова, Е.К. Джафарова, С.А. Гулиева, Т.М. Ильяслы. Фазовые равновесия в системе Tm-Bi-Te, Az. kimya Prob. J., 2008, №2. s. 210-215
6. F.M. Sadıqov, S.H. Məmmədova, Z.İ. İsmayılov, E.K. Cəfərova, T.M. İlyaslı, Y.Ə. Yusibov, M.B. Babanlı Bismut melluridi əsasında termoelektrik material. Patent müsbət rəy. № 2008 0103.

KITABLAR

Илйаслы Т.М., Садыгов Ф.М., Ейнуллайев А.В., Йусибов Й.Я., Мяммядова С.Щ Физики кимйяви анализ практикумуму ,(Бакы 2008-330с)

Bookmark and Share
© Baku State University