Home AZRUEN

MƏMMƏDOVA ZARA ƏLI qızı

Üzvi kimya»kafedrasının dosenti,

İş telefonu: (994 12) 492 66 34

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1929-cu ildə Moskvada anadan olub. 1947-ci ildə Bakıda orta məktəbi bitirib və indiki BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub. 1952-ci ildə həmin fakültəni bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1952-1956 – BDU-nun aspirantı
1956-cı ildə «Tsikloparafinlərin olefinlərlə alkilləşməsi»mövzüsunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi dissertasiyasını müdafiə edərək, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1956-cı ildən BDU-nun üzvi kimya kafedrasında assistant
1961-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır.
«Metalüzvi birləşmələr», «Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları» , “Üzvi kimya”
Buraxıliş işlərində rəhbərlik edir.
«Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları» fənnindən programı tərtib edib.
76 elmi əsəri var. Onlardan 15 müzlliflik şəhadətnaməsidir.
2 elmər namizədi yetişdirib.
Elmi fəaliyyətində müxtəlif metalların korroziyasının qarşısını alan birləşmələr sintez etmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kükürd- və azotüzvi birləşmələr – korroziya əleyhinə əlavələr, tio-klayzen gruplaşması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2005-ci ildə Bakıda kecirilən “Zərif üzvi sintez” mövzüsunda kexirilən Beynəlxalg konfrans

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Аминометилирование алкенилфенолов - «Известия высших учебных заведений», Химия и химическая технология, 2008, т. 51, вып. 1, стр. 24-26.
2.Синтез и превращения фенил(этил)амида q-хлорбутановой кислоты – ЖорХ, 2007, №9, с. 1717-1718.
3.Исследование технической смеси продуктов тиилирования и аминометилирования алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии - Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 2003, т.49, вып. 2, с 95-97.
4.Синтез некоторых новых серосодержащих соединений – 3-я международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», Азерб.нефтяная Академия, 2005, с. 150-152.
5.Аминометилирование тиолов нафтаминового ряда - «Вестник Бакнского Университета», сер.ест.наук, 2006, №3, с. 46-48.


Bookmark and Share
© Baku State University