Home AZRUEN

MUSA RZA OĞLU BAYRAMOV

"Neft kimyası və kimya texnologiyası" kafedrasının kafedra müdiri, Bakı Dövlət Universiteti

İş telefonu: (+99412)538-25-32
e-mail:musa.bayramov@list.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1955-ci ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kənd orta məktəbini qurtamış, bir il işlədikdən sonra Bakı Kənd Təsərrüfatı texnikumuna daxil olaraq 1959-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1965-ci ildə oranı qurtardıqdan sonra təyinatla Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri instituna göndərilmişdir. Orada mühəndis, kiçik elmi işçi, baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 
1968-ci ildə neft kimya ixtisası üzrə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 
1969-cu ildən Bakı Dövlət Universiteti, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasında dosent, 1979-cu ildən bu günə qədər həmin kafedrada müdir vəzifəsində çalışır.
1991-ci ildə onun təşəbbüsü ilə kafedranın nəzdində “Alkenilfenollar kimyası“ ETL-i yaradılmışdır.
Onun əsas elmi yaradıcılığı polifunksional monomerlər olan alkenilfenolların sintezi və onlar əsa-sında reaksiyayaqabil oliqomer və polimerlərin, kompozisiya materiallarının alınması ilə bağlıdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
959-1964, kimya fakültəsi,BDU                                                                                                                       1968, к.е.n., «Neft kimyası», АМЕА
1969, k.e.n., dos. “Neft kimyası” BDU
1984, к.е.d, «Neft kimyası», kimya fakültəsi , BDU
1986, professor

1959-1964 - kimya fakültəsi,BDU
1968 - к.е.n., «Neft kimyası», АМЕА
1969 - k.e.n., dos. “Neft kimyası” BDU
1984 - к.е.d, «Neft kimyası», kimya fakültəsi, BDU 
1986 - professor

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979-kafedra müdiri, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU
1969-2008, dosent, professor, kimya fakültəsi
1964-1968, mühəndis, k.e.i., baş mühəndis  
“Neft kimyası və neft kimyəvi sıntez”, “Neftin emalının elmi əsasları”, “Funksional əvəzli fenol birləşmələrinin kimyası” fənlərini tədris edir.
500-ə qədər məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 13 dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. 20 az. patenti və 37 müəlliflik şəadətnaməsi var. 25 elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir.
Aldığı yeni nəsil doymamış fenol-formaldehid oliqomerləri aviasiyada BK-50 yapışqanının alınmasında tətbiq olunmuşdur. Sintez edimiş alkenilfenollar və onların törəmələri əsasında reaksiyayaqabil oliqomerlər və polimerlərin alınması, yeni kompozisiya materialları işlənib hazırlanması, eləcədə polifunksional səthi-aktiv maddələrin, su sistemlərinin radionuklidlərdən təmizlənməsində istifadə oluna bilən üzvi polimer sorbentlərin alınması sahələrində işlər aparılır.
2008-ci ildə BDU-da ilin alimi adını almış, qabaqcıl təhsil işçisi, keçmiş SSRİ ixtiraçılar döş nişanları ilə təltif olunmuşdur.
2009-2014-cü illərdə BDU-da ilin kafedra müdiri adına və 2009-cu ildə Əməkdar Elm Xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası, polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Oktyabr, Moskva; 2007, Noyabr, Bakı; 2007, Sentyabr, BDU; 2008, Sentyabr, Rostov; 2009, oktyabr, Kazan; 2009, sentyabr, Moskva; 2009, BDU; 2010, Moskva, sentyabr; 2011, noyabr, Gəncə

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, И.К.Аллахвердиев. Исследование сополимеризации глицидиловых эфи¬ров п-ПИФ и 2-метил-4-изопропенилфенола со сти¬ро¬лом. ВМС, 1974, № 10.ТА-16, с. 2227-2229 
2. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Ш.З.Рзаева. Синтез некоторых эфиров диалкил п-изопро¬пенил-фосфатов. ЖОХ, 1976, т. 46, вып. 2, с. 435-436
3. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, М.Д.Ибрагимова. Исследование сополимеризации аллилового эфира п-изопропенилфенола со стиролом. ВМС, 1979, т. 21, № 6, с. 1368-1372
4. В.А.Сергеев, В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов. Гидроксилирование  метилдихлорсиланом ацетатов алкенилфенолов. ЖОХ, 1982, т. 22, с. 1846-1849
5. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Ш.З.Гасымова. Фотоперегруппировка Фриса в сополимерах слож¬ных эфиров п-изопропенилфенола со стиролом. ВМС, 1983 г, № 2, с. 118-121, т.25Б.М. 
6. В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов, Г.У.Аббасов. Получение олигосилоксанов с оксифенильными группировками и сшитых полимеров на их основе. ВМС, 1984, т. 26, А, № 1,  с. 172-175
7. М.Р.Байрамов, С.Э.Мамедов, А.Ф.Аминбеков. Термокаталитическое превращение н-гептана на сверхкремнеземных цеолитах. Кинетика и катализ,  № 5,  ХХЫВ,  1985, с. 1252   
8. S.M.Aliyev, M.R.Bayramov, V.S.Aliyev, Н.Э.Азмамедов. Унсатуратед пщенолформалдещйде олигомерс анд компосите материалс он тщеир басе. 28тщ микросймпосиум он макромолекйлес Полймер Компоситес, Прагуе, 1985, п. 46
9. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Н.Г.Азмамедов. Изучение некоторых кинетических  закономернос-тей  реакции тройной сополимеризации. ВМС, 1987, Т. Б 29, № 1, с. 53-55
10. С.М.Алиев, В.А.Сергеев, М.Р.Байрамов. Радикальная чередующая сополимеризация  глици-дилового эфира  п-изопропенилфенола  с малеи¬но¬вым ангидридом. ВМС,1987, т. Б.29, №2 с.89-91
11. С.М.Алиев, В.А.Сергеев, М.Р.Байрамов. Винилфенолы, олигомеры на их основе. Успехи химии. № 11, т. 55 1986,  с. 1898-1919
12. В.А.Сергеев, В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов Особенности синтеза ненасыщенных олигомеров фенолформальдегидного типа на основе 4-изопро¬пенилфенола. ВМС, 1987,  т. Б 29, № 3,. с. 197-200
13. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Н.Г.Азмамедов. Study of copolymerization of allyl- and glicidylethers of p-izopropenylphenol with vinyl monomers. 31st  IUPAK Makromolecular simposium: head of the «Caqlschorlemmeg» Merseburg, CDR, 1987, microsimposium I , p.156
14. С.Г. Горбачев, М.Р.Байрамов, О.А. Тихова. Полимеризация п-изопропенилфенола. Пластмассы, 1987, № 8, с.21
15. М.Р.Байрамов, Д.Б. Тагиев, А.Ф. Аминбеков. Термокаталитическое превращение н-гексана на ВК-цеолитах типа ультрацила. Нефтехимия, 1990, т. 30, № 4, с. 486-491
16. М.Р.Байрамов, Н.Н.Юсубов. Алкилирование аллилфенолов. ЖОХ, 1996, Т. 32, с. 1437-1438
17. М.Р.Байрамов, М.М.Гаджиев, Ш.З.Гасымова. Ингибиторы коррозии металлов на основе алкокси¬метилхлорциклоалканов. «Защита металлов», Москва,1997, т. 33,    № 6, с. 653-655
18. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, М.А.Джавадов. Ди-(4-изопропенилфеноксиалканы) в качестве сши¬ва¬ющих сомономеров в реакциях трехмерной со¬полимеризации со стиролом. Журн. Прикл. Химии, 2007, Т. 80, вып. 1, с.116-118
19. М.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева и др. Получение аминометилированных производных аллилфенолов и исследование их антимикробных свойств в моторном масле // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 4, с.681-686
20. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, П.М.Мамедова, Д.М.Кулиева. Исследование аминометилированных производных аллилфенолов в качестве антимикробных присадок к реактивному топливу // Нефтехимия, 2008, т.48, № 1, с.62-64
21. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, В.М.Аббасов, Г.М.Мехтиева . Аминометилированные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии // Нефтепереработка и нефтехимия, 2007, 4(31), с.11-13
22. М.Р.Байрамов, Н.Н.Юсубов, З.А.Мамедова, Р.А.Гасымов, Э.Ч.Алиева, Г.М.Мехтиева, Амино-метилирование алкенилфенолов, Ж. Химия и химическая технология, г.Иваново, 2008, том 51, вып.1, с.24-26 
23. A.M.Magerramov, M.R.Bayramov, I.G.Mamedov. The molecular mobility of 2-propenylphenols capable of hydrogen bonding. Russiun journal of Physical chemistry A., 2008, № 7, V. 82, p. 1229-1231
24. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, I.G.Mamedov. The research on molecular dynamics of 2-allyl-6-(dimethylaminomethyl)-4-methylphenol in solution by NMR-spektroscopy. «Caspian» Natural researches international journal, BSU, 2008, №2, p. 3-9   
25. А.М.Магеррамов, Г.М.Мехтиева, Р.А.Абушев, М.А.Агаева, С.А.Гасанова, И.Г.Мамедов, Аминометилированные производные 2-пропенил- и   4-изопропенилфенолов в качестве анти-микробных присадок к нефтепродуктам, Нефтехимия, 2010, том 50, №1, с.69-73 
26. И.Г. Мамедов, А.М. Магеррамов, М.Р. Байрамов, Е.В. Мамедова. Изучение динамики процессов релаксации и перегруппировки Фриса в ацетатах фенолов и изомерных им ацетильных производных в растворах методом ЯМР-релаксации. ЖФХ, 2010, № 12
27. I.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, E.V.Mamedova. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2010
28. I.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, E.V.Mamedova. Molecular dynamics of alkenylphenol derivatives in solution as studied by NMR spectroscopy. Applied Magnetic Resonance, 2010, v 38, p. 257-269
29. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, В.М.Аббасов, Г.М.Мехтиева, А.М.Самедов, А.С.Рзаев, Производные алкенилфенолов в качестве реагентов для подавления роста сульфатвосстанав-ливающих бактерий, Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 10. 1(37) 2009, с.17-20 
30. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, Ш.Б.Хосеинзадэ, Р.А.Гусейнова, С.Г.Алиева, Исследование реакции 2-пропенилфенола с симметричными дигалогеналканами, Вестник Бакинского Университета, 2010, №3,  с.7-9
31. M.R.Bayramov, A.M.Maharramov, G.M.Mehdiyeva, Sh.B.Hoseinzadeh, R.K.Askerov, 1,4-Bis (2-prop-1-enylphenoxy)¬bu¬tane, Acta Cryst. (2011) E 67, o 1478 
32. A.M.Magerramov, M.R.Bairamov, A.A.Garibov, Dzh.A.Nagiev, M.A.Ageva, G.M.Bairamova. Maleic anhydride-styrene-1,4-di(4-isopropenylphenoxy)butane terpolymer as a sorbent for recovery of UO22+ -ions from aqueous solutions. Journal applied chemistry, 2011, V 84, N 1, P.151-156
33. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, Sh.B.Hoseinzadeh, B.A.Rashidov, 1,10-Bis (2-prop-1-enylphenoxy)decane, Acta Cryst. (2012) E 68, o 266
34. Az.Pатентləri: İ2005 0174, İ2005 0175, İ2006 0077, İ2009 00911, İ2010 0050, İ2010 0055, İ2010 0056 İ2010 0057, İ 2012 0080, İ 2012 0083, İ 2012 0085, İ 2012 0086, İ 2013 0059, İ 2013 0061, İ 2013 0062, İ 2014 0046, İ 2015 0060
35. İ.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, Molecular dynamics of (Z)-1-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)ethanone oxime and (E)-2-hydroxy-5-methylacetophenone thiosemicar-bazone in solution studied by NMR. Central Europian Journal of Chemistry, 10 (1), 2012, р. 241-247 
36.  A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva,Sh.B.Hoseinzadeh,B.A.Rashidov. 1,10-Bis[2-(prop-1-enyl)phenoxy]decane. Acta Cryst. (2012) E 68, o 0266
37. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева. Исследование процесса радикальной сополимеризации аминометилированных производных алкенилфенолов со стиролом, Высоко¬молекулярные соединения, Серия Б, 2012, том 54, №8, с.1321-1329. 
38.   İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov,Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. Molecular dynamics of 6-met¬hyl-2-phenyl-2,3-di¬hyd¬ro-4H-chromen-4-one and 6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one(flavanone) derivatives in a solution stu¬died by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, № 51, 234-239.
39.  İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. Molecular dynamics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en¬-1-one and (E)-6-ethylcarboxylate-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studied by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, № 51, 600-604.
40 . А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Ш.Б.Хосеинзадэ, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, С.Г.Алиева. Синтез ингибиторов сероводородной коррозии для нефтедобыче. Нефтехимия, 2013, том 53, № 6, с. 473–475 
41. V.M.Farzaliyev, M.R.Bairamov, Z.M.Dzhavadova, İ.G.Mamedov, M.A.Dzhavadov, N.Yu.Zeynalov. Binary cooligomers of 2-propenylphenol with 1-heptene and 1-decene as antimicrobial additives for lubricating oil I-12A.
42.  İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, 2014, DOI: 10.1002/mrc.4172. 
43.  А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Н.В.Азимова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева,И.Г.Мамедов. Получение соолигомеров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом и исследо¬вание продуктов их превра-ще¬ний с аминами в качестве ингибиторов коррозии стали. Журнал прикладной химии, 2014, т. 87, вып. 4, с. 463-465 
44.  П.Г.Асадова, Г.З.Гусейнов, М.А.Аллахвердиев. Исследование реакции конденсации фурфурола с эфирами меркаптоуксусной кислоты. Журнал прикладной химии, 2013, т. 86, вып. 5, с. 840-843 
45. Ф.И.Самедова, Б.А.Гусейнова, Э.А.Бехметова, Г.М.Байрамова. Исследование гетероатомных соединений глубоководной нефти месторождения Гюнешли. Журнал нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2014, №6, с. 27-29 
46. Н.В.Азимова, А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимов, C.Г.Алиева. Исследование поверхностноактивных свойств азотсодержащих производных солигомеров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2014, т.15, №3 (59), с.232-237  
47. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, И.Г.Мамедов. Алкенилфенолы: получение, превращения и применение. Успехи Химии, 2015, №12, с. 1258-1278
48.   I.G.Mamedov, M.R.Bayramov,Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, №53, s. 147-153
49 A.M.Магеррамов,  М. Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г. М.Мехтиева,  Г. М.Гасанова, Ш. Б. Хосеинзаде. Пиридиниевые соли на основе алкенилфенолов в качестве ингибиторов сероводородной коррозии и реагентов для подавления роста сульфатвосстанавли¬ваю¬щих бактерий (СВБ) при нефтедобыче. Нефтехимия, 2015, том 55, №3, с. 260-264
50.  A.M.Магеррамов,  М. Р.Байрамов,  М.А Агаева,О. Н.Джавадова, Ш. З.Гасымова. Водорастворимые ингиби¬то¬ры коррозии стали ст.3 на основе тройных соолигомеров 2-аллилфенола, малеино¬во¬го ангидрида и стирола. Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, №5, с. 29-31 
51. В.М. Фарзалиев, М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.Байрамова, М.A. Джавадов. Антиокислительные свой¬ства двойных соолигомеров 2-ро¬пенилфенола с гепте¬ном-1 и деценом-1. Технология Нефти и Газа, №2, 2015, c. 22-25
52. М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.мехтиева, С.Г.Алиева. Функциональнозамещенные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии Ст.3. Журнал «Молодой ученый», № 9, с. 7-11

KİTABLAR

1. М.Р.Bayramov, M.R.Мирзяйева, M.M.Hacıyev. Neft kimyasından təcrübə məşqələləri (dərs vəsaiti). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2000
2. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов. Монография. Изд. БГУ, 2002, 246 с.
3. A.M.Məhərrəmov, М.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2003,  562 s.
4. М.Р.Bayramov, S.H.Hacıyeva, Ш.З.Гасымова. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi (dərslik). “Kür” nəşriyyatı, 2004, 169 s.
5. Учебное пособие для ВУЗ-ов, 300 с. Бакы Универс. Няшриййаты, 2006, 2-ъи няшр. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez (Ali məktəblər üçün dərslik). 604. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006 (2-ci nəşr)
6. М.Р.Bayramov, M.R.Мирзяйева, M.M.Hacıyev. Neft kimyasından təcrübə məşqələləri (dərs vəsaiti). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 400 с.
7. М.Р.Байрамов, Гаджиев М.М. Технология органических веществ. Учебное пособие для ВУЗ-ов, 300 с. Бакы Универс. Няшриййаты, 2006, 2-ci nəşr
8. A.M.Məhərrəmov, М.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı universiteti nəşriyyatı, 2006, 140 s.
9. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Ümumi kimya texnologiyası. Dərslik, Çaşıoğlu, 2011, 308 c.
10. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, G.M.Bayramova. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 260 s.
11. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez (ali məktəblər üçün dərslik) / Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 458 s.
12. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, B.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova, G.M.Həsənova. Neftin heteroatomlu birləşmələri, 2015, Bakı,Çaşıoğlu nəşriyyat, 250 s.
13. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов. Монография. Изд. второе, БГУ, 2015, 400 с.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2007-ci il 3840 saylı Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzinin beynəlxalq layihəsinin iştirakçısı
2009-cu il Bakı Dövlət Universitetinin hazırladığı “Universitet daxili 50%50” layihəsinin iştirakçısı
2011-ci ildə Еlmin inkişafı fondunun yaratdığı layihənin iştirakçısı
Bookmark and Share
© Baku State University