Home AZRUEN

Naibə F. Musayeva

K.e.d., prof.
Telefonu: (+99412) 492 25 79 (ev);
(+99450) 660 41 18
e-mail: naibaf@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci ilin 5 iyulunda Azərbaycanın Quba şəhərində anadan olmuşdur.
1955 Qubada 2N-li Qizlar orta məktəbini bitirmişdir.
Ailəlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1955-1960, tələbə, kimya fakültəsi, BDU
1973-1975, tələbə, Xarici dillər İnstitutu
2000, tələbə, Yapon dili Mərkəzi „AİS“-Sintez,
1960-1964, BDU, aspirantura,
1964, k.e.n., BDU, „Alkilfenolların dialkilaminometil törəmələrinin - monosulfiddialkilfenolların sintezi və onların sürtgü yağlarında antioksidləşdirici kimi istifadəsi“
1990, k.e.d.,AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu, „Tsiklik dikarbon turşularının stereoizomer anhidrid və imidlərinin polixlorlu tsiklopentadienlər və halogenlərlə reaksiyalarında quruluş effektləri“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1994-2009, BDU, kimya fakültəsi, Uzvi kimya kafedrasi, professor
2001-2009, BDU, Şərqşünaslıq fakültəsi, müəllim
Uzvi kimya bakalavr pilləsi (ingilis dilində), üzvi kimya, magistratura-konformasiya analizi, yapon ədəbiyyatı, xüsusi kurs (yapon ədəbiyyatı), yapon kalliqrafiyası (azərbaycan və rus dillərində)
1990-1993, Estoniyanın Tartu Universiteti, Kimyəvi kataliz laboratoriyası, b.e.i. (0,5 şt.)
1992-2003, AR Prezidenti yaninda AAK, şöbə rəisi,
1987-1991,AMEA Xlor-üzvi birləşmələr İnstitutu, laboratoriya müdiri (Sumqayıt),
1987-1969, AMEA NKPİ-nin Sumqayıt filialı, b.e.i.,
1964-1969, AMEA NKPİ, Bakı, k.e.i.,
120 məqalə (kimyaya aid), 9 məqalə və 6 proqram (yapon ədəbiyyatı),
13 patent (kimya),
3 elmlər namizədi (kimya),

TƏDQIQAT SAHƏSI

Üzvi kimya: Üzvi reaksiyaların kinetikasi, mexanizmi, polyaroqrafiya analizi, korrelyasiya analizi, üzvi nanotexnologiya,
Yapon ədəbiyyatı: Müasir yapon və Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin müqayisəli tədqiqi (komparativistika)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, 21-22 noyabr, Bakı, III Beynəlxalq elmi konfrans, Müqayisəli ədəbiyyat “Ədəbiyyatda və mədəniyyətdə stereotiplər”, Bakı Slavyan Universiteti

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

2008, B.Yoşimoto və G.Əlibəylinin əsərlərində tipoloji oxşarlıqlar,
2006, G.Əlibəyli və K.Serizavanın əsərlərində bədii-estetik oxşarlıqlar,
2006, Yapon heroqliflərinin etimologiyası 2. Yapon yazı sisteminin xüsusiyyətləri,
2005, Yapon heroqliflərinin etimologiyası 1. Çin heroqliflərinin yaranması və təsnifatının qısa xarakteristikası

Bookmark and Share
© Baku State University