Home AZRUEN

İnara Tofiq qızı NAĞIYEVA

“Üzvi kimya” kafedrasının müəllimi,
”Zərif üzvi sintez”ETL-nın elmi işçisi

Tel: +(99412) 510 48 10
e-mail: inara10@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1989-ci ildə Bakı şəhərində 6 saylı məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 1994-ci ildə bitirmişdir.
2003-ci ildə „Heteroaromatik birləşmələrin hidrogen peroksidlə hetero-yönəlmiş momooksidləşməsi“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və kimya elmləri namizədi dərəcəsi almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2003 - „Üzvi kimya“, Kimya fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1989 - 1994 - kimya fakültəcinin tələbəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007 – сi ildən“Üzvi kimya” kafedrasının müəllimi, ”Zərif üzvi sintez”ETL-nın elmi işçisi
1996-2000-ci illərdə Türkiyənin TÜBİTAK „Gen Mühəhdisliyi və BiotexnologiyaAraşdırma İnstitutunda“ işləmişdir
1995-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasında çalışır
„Üzvi kimya“ ixtisası üzrə magistrlərə „Biokimya“ və „Bioüzvi kimya“ fənlərdən mühazirələr
54 elmi əsər
1 patentin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Heteroaromatik birləşmələrin monooksidləşməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008 - Korea, Seul (XIVBeynalxalq Kataliz Kongresi)
2007 - Finlandiya, Turku (VIII Avropa Kataliz Kongresi)
2007 - Danimarka, Kopengagen (VI Kimya Mühəndisliyi Avropa Kongresi)
2007 - Tailand, Banqok (II Beynalxalq Neftkimya və Polimerlər Konfransı)
2006 - Almaniya, Drezden (I Beynalxalq Yaşıl Kimyadan Simpozium)
2006 - Türkiyə, Kayseri (Milli Kimya Kongresı)
2005 - ABŞ, Yuta (39-cu Milli Üzvi Kimya Simpoziumu)
2005 - İtaliya, Pisa, (XI - MMC üzrə Ümümdünya Kimya Simpoziumu)
2004, 2008 - Türkiyə, Kipr (Milli Kimya Kongresı)
2004, 2008 - Çexiya, Praqa (X Kimya və Mühəndislik Prosesləri üzrə Ümümdünya Kongresı)
2002 - İtaliya, Florensiya (XXIII Ümümdünya Kimya və Tibii Materiallar Üzrə Simpoziumu)
2003 - Russiya, Moskva (X- MMC üzrə Ümümdünya Kimya Simpoziumu)
2001 - İtaliya, Pisa, (II Avropa Kataliz Simpoziumu)
2001 - Türkiyə, İstanbul (XI Ulusal Kimya Kongresı )

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Gasanova L., Mustafayeva Ch., Nagieva I., Magerramov A., Abbasov A., Terner Jh., Nagiev T., Selective biomimetic oxidation of ethanol by hydrogen peroxide on immobilized ironprоhypin catalysts // Journal Physical chemistry, vol.79, №3, 2005,p. 382-388.
2. Nasirova U., Gasanova L., Nagieva İ., Mustafayeva Ch., Mustafayev Z., Nagiev T., Coherent-synchronous oxidation of CH4, C2H6, C3H8 by hydrogen peroxide // Europen Congress of Chemical Engineering-6, Copenhagen, 2007, 852.
3. Gasanova L., Ramazanova Z., Nasirova U., Nagieva İ., Nagiev T., Natural gasconversion by hydrogen peroxide // EUROPA CAT VIII, Finland, 2007, P 10 _54.
4. Magerramov A., Nagieva İ., Allahverdiyev M., Oxidation of alkylderivates of pyridine by hydrogen peroxide // XVIII İnternational Congress of Chemical and Process Engineering, CHİSA-2008, Prague, P-0727.
5. Gasanova L., Mustafayeva Ch., Nagieva İ., Nasirova U., Nagiev T., Synthesis, activity and characterization of ironporphyrin biomimetic catalysts for epoxidation of propylene by hydrogen peroxide // XIV İnternational Congress on Catalysis, Korea, 2008, PI-11-12.

Bookmark and Share
© Baku State University