Home AZRUEN

QƏHRƏMANOV TALEH

k.e.n dosent. Dekan müavini

İş telefonu:4390953
e-mail:taleh_bdu@mail.ru

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci il 25 apreldə Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu St. anadan olub.1979-cu ildə Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kənd orta məktəbini bitirib.1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olunub.1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib. 1998-ci ildə BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasında Fiziki kimya ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olmuşdur.1998-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində baş laborant, 2005-ci ildən müəllim, 2007-ci ildən dosent vəzifəsində calışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsini bitirib
1997-2000-ci il aspiranturada təhsil almışdır
25.10. 2003-cü ildə”Şabazitin kation mübadilə formalarında suyun sorbsiyasının differensial istiliyi”mövzusunda namizədlik dissertasiyasinı müdafiə etmişdirş.
27.01.2004-cü ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsi
Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildən BDU-nun “ Fiziki və kolloid" kimya kafedrasında baş laborabant kimi başlamışdır
III və IV kurslarda “ Fiziki tədqiqat metodları“, „Fiziki kimya“,“Kolloid kimya“ fənlərindən dərs aparır.
50 məqalənin müəllifidir
2dərs vəsait ,2 metodiki vəsaitin müəllifi

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kristallik alümosilikat formalarından biri olan Seolitlərdə sorbsiya prosesinin qruluş-əlaqə baxımından təhlili.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” 8-9 noyabr 2007-ci il Bakı. Beynəlxalq elmi Konfrans
• Seolit və mikroməsaməli materiallar: nəaliyyətlər və perspektivlər 5-ci Ümumrusiya seolit konfransı. 8-11 iyun 2008 Zveniqorod Rusiya.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • 2014 Influence of the Rare-Earth Elements Concentration on Catalytic and Physicochemical Properties of Pentasils in Toluene Alkylation with Methanol.Jurnal Young scientist USA.Natural Science,4 page
 • 2013 Влияние природы обменного катиона на каталитические и ксилотные свойства Н пентасилов в реакции алкилирования  толуола метанолом ,Kimya Problemləri Jurnalı ,  2013, №1 , с.45-50
 • 2012-(2013) Toluene ethylation with ethanol on zinc-promoted   h-zsm-5 zeoliten,Journal of Qafqaz University Cemistru and Biology.An International Yornal , №34 .p15-17
 • 2012 Физико-химические и каталитические свойства борсодержащих ультрасилов и реакции етилирования толуола. Журнал «Вопросы химии и химической технологии»
 • 2012 Алкилирование толуола этанолам на боросодержащих пентасилах. II Отреслевая научно-производственная конференция «Интеграция Науки и Производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават
 • 2011 Селективная изомеризация и Алкилирование Ароматических Углеводородов на модифицированных пентасилах. 6-ая Всероссийская Цеолитная Конференция.Звенигород 14-16 йюня 2011.с 186-187
 • 2011 Этилирование Толуола Этанолом на высококремнеземном цеолите, модифицированном цинком.ЖУР."Успехи современного естествознания",2011.№7,с.152-153
 • 2010 Влияние содержание фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ултрасила в реакции этиллирования этилбензола .Жур.Прикладная Химия, 2010.т.83,6.
 • 2010 Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модицированном кадмием Жур.Нефтехимия, 2010,т 50,с1-3
 • 2009 Влияние содержание фосфора на физоко-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования толуола. Журнал «Прикладная Химия», 2009,Т.82, 3, с.518-520.
 • 2009 Селективное алкилирование толуола этанолом на высококремнезнмном цеолите, модифицированном лантаном. «Журнал научных публикации аспирантов и докторантов».     2009 г, с 110-112.
 • 2007 Termodinamikanın 1-ci qanunu. Termokimya Metodik Vəsait
 • 2007 Elektrokimyəvi proseslər.Metodiki Vəsait
 • 2007 Şabazitdə Hidrat komplekslərinin spektral və energetik xarakteristikaları. BDU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası
 • 2008 H-ultrasildə Toluolun Etilləşməsi reaksiyasına fiziki, kimyəvi və katalitik xassələrinə Fosforun miqdarının təsiriş Sankt Peterburq Tətbiqi kimya jurnalı
 • 2005 Kation əvəzlənmiş Şabazitdə böyük boşluqda formalaşmış klasterlərin quruluşu haqqında. Azərbaycan Kimya Jurnalı Sayı no:5

KITABLAR

• 2008Tətbiqi elektrokimya. Dərs vəsaiti
• 2009 Fiziki Kimyadan məsələlər. Dərs vəsaiti
Bookmark and Share
© Baku State University