Home AZRUEN

Quliyev Əhmədağa Nemət oğlu

Kimya elmləri namizədi ”Üzvi kimya” kafedrasının dosenti

İş telefonu: 431 10 67
e-mail: a_guliyev@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969-cu illərdə orta məktəbi qurtarıb, 1978-ci ildə ADU-nu bitirib, 1986-cı ildə Kazan şəhərində kimya elmləri alimlik dərəcəsi alıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1978,Bakı Dövlət Universitetini
 1986,k.e.n., “Karbon turşusu törəmələrinin fosforlaşması məhsullarının sintezi və xassələri”
 2005,dosent, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1974-cı ildən Bakı Dövlət Universiteti, ”Üzvi kimya” kafedrası
 Üzvi kimya, Boyaq kimyası, Bioüzvi təbii fizioloji fəal maddələr kimyası, Dərman maddələriи
 40 məqalə
 2 kitab
 5 patent

TƏDQIQAT SAHƏSI

- -Butirolaktonun fosforlaşması nəticəsində alınan məhsullar əsasında yeni fosforüzvi birləşmələrin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

- VII Beynəlxalq konf. FÜB (Fos) 80 il Arbuzob reaksiyasıç Kazan, 1985
- XIII Beynəlxalq konf. FÜB üzrə, Kazan, 1985
- Birinci ümumittifaq konf. Üzvi kimyanın nəzəri problemləri, Volqoqrad, 1991
- II Beynəlxalq konf. „Zərif üzvi sintez və kataliz“, Bakı, 2002
- III Beynəlxalq konf. „Zərif üzvi sintez və kataliz“, Bakı, 2005

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

- „2-Xlor-4,5-dihidrofuril-3-fosfon turşusunun dixloranhidridinin elektrofil reagentlərlə reaksiyası“ Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2004, № 2, s.62-66.
- „q-Xlorbutil fosfonatların tsikilləşməsi“ Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2005, № 1, s.27-29.
- „Fosfonsirkə turşusunun efirlərinin trixlorasetilxloridlə asilləşməsi“ Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2005, № 2, s.178-179.
- „Piroqallol əsasında O', О- dialkoksiazobirləşmələrin quruluşu və xassələrinin tədqiqi” Azərbaycan kimya jurnalı, 2007, № 2, s. 23-27.

KITABLAR

- “Üzvi boyaqlar kimyasının praktikumu”, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2003
- “Üzvi boyaqlar” (I hissə), Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2005
Bookmark and Share
© Baku State University