Home AZRUEN

Rahilə Mirzəyeva

“Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-nin elmi işçisi

Telefon: (+99412)5381528
e-mail: r-mirzoeva @mail.ru

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981 - tələbə, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1998 - böyük laborant Kimyafakültəsi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1998-2000 - kiçik elmi işçi “Alkenilfenollar və karbonil birləşmələr” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
2001 - 2008 - böyük laborant “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
2009 - elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimyafakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
Məqalələrin sayı: 52

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-üzvi materialşünaslıq ; Çox komponentli qeyri-üzvi sistemlərin tədqiqi; Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Bərk maddələr və funksional materiallar-2016, XI seminar  “Termodinamika və materialşünaslıq” Yekaterinburq

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Растворимость моноселенида марганца в α- CuInSe2. Тезисы докладов XIII конф. «Высокочистые вещества и материалы» Нижний Новгород , 28-31 мая , 2007. c. 275-276.
2.Мирзоева Р.Дж., Сейфуллаева Ж.М., Бабанлы  М. Б. Халькопиритные фазы  переменного состава на  основе α- CuInSe2. IVВсеросс.конф.» физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2008.    6-9 октября, Воронеж,   2008.с. 633-634.
3. Мирзоева  Р. Дж.,  Аллазов  М. Р.,  Бабанлы  М. Б. Растворимость  MnSe  в  α-CuInSe2. Ж.« Неорганические материалы»,    2008, Т.44  № 11,  с.1307-1309.
4. Мирзоева Р.Дж.,Бабанлы Н.Б., Юсибов Ю.А., ШыхыевЮ.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди.Труды совещания, 9-е Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела». 24-27 июня, 2008.с.202.
5. Мирзоева Р.Дж., Бабанлы Н.Б., Юсибов Ю.А., ШыхыевЮ.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди. Ж. «Электрохимия» 2009, том  45, №4, с .431-437.
6.МирзоеваР.Дж.,Hashimov A.M., Samedova U.F., Mammadova G.R., Hasanli   Sh.M.Electrophysical characteristics of composite varistors based on chalcopyrite phases of the CuInSe2 type.5 thInternational Conference on “Technical and Physical problems of PowerEngineering.”3-5september,2009 Bilbao, Spain. p.214-216.
7.МирзоеваР.Дж., АллазовМ.Р., АббасоваР.Ф., МустафаеваК.З., Бабанлы М.Б. Низкотемпературные твердые растворы с халькопиритной структурой в системах CuInSe2 – МеSe (FeSe ,CoSe, NiSe) •In2Se3 Тезисы докл. ХIХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 25-30 сентября 2011.Т.3 с.137
8. Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Взаимодействие в системе CuInSe2- NiSe•In2Se3“Azərbaycan Kimya” jurnalı, 2010, №4, s.54-56.
9. Аллазов   М. Р. Бабанлы М.Б. Квазитройная система СuInSе2 – СоSe - In2Se3 VI Всеросс. конф.«Физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2012. Воронеж, 15-18 октября,   2012. с.341 -342.
10. Mirzəyeva R.C. CuInSe2-СоSe-In2Se3 sisteminin faza diaqramı ATU.Elmi əsərlər, Fundamental elm¬¬lər.” 2012, №3, Cild XI (43) s.161-164.
11. Аллазов   М.Р. Бабанлы М.Б. Система CuInSe2 - MnSe - In2Se3 Тезисы докл. VII Менделе¬ев¬ского съез¬да по химии и нанома¬те¬риа¬лам. Санкт - Пете¬р¬бург, 2013, с.141-142
12.Mirzəyeva R.C. CuInSe2-MnSe - In2Se3  kva¬¬zi¬üçlü siste¬minin  qeyri- kvazi¬binar  kə¬sik¬¬ləri Azərbaycan Kimya jurnalı, 2013, № 3, s.115-120
13. Мирзоева Р.Дж. Аллазов М.Р.  Шихалибейли  Ш.Ш. Бабанлы М.Б. Система CuInSe2-FeSe – In2Se3 Международный журнал прикладных и фундамен¬тальных исследований. №8, 2014, 35-39
14.Allazov M.R.Mirzəyeva  R.C. Əliyev  O.A. Mustafayeva K.Z. FeS – Bi və Bi2S3 – Fe   kəsiklərində faza tarazlığı BDU- nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2015,  № 2 ,   s.15-18
15.Allazov  M.R. Mustafayeva  K.Z. Mirzəyeva R.C. Qurbanova T.R.  Ni-Bi-S sisteminin 300K-də kristallaşma sahələrinin təyini  BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2016,  № 2 , s.

1.Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Растворимость моноселенида марганца в α- CuInSe2. Тезисы докладов XIII конф. «Высокочистые вещества и материалы» Нижний Новгород , 28-31 мая , 2007. c. 275-276. 
2.Мирзоева Р.Дж., Сейфуллаева Ж.М., Бабанлы  М. Б. Халькопиритные фазы  переменного состава на  основе α- CuInSe2. IVВсеросс.конф.» физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2008.    6-9 октября, Воронеж,   2008.с. 633-634.

3. Мирзоева  Р. Дж.,  Аллазов  М. Р.,  Бабанлы  М. Б. Растворимость  MnSe  в  α-CuInSe2. Ж.« Неорганические материалы»,    2008, Т.44  № 11,  с.1307-1309.
4. Мирзоева Р.Дж.,Бабанлы Н.Б., Юсибов Ю.А., ШыхыевЮ.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди.Труды совещания, 9-е Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела». 24-27 июня, 2008.с.202.
5. Мирзоева Р.Дж., Бабанлы Н.Б., Юсибов Ю.А., ШыхыевЮ.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди. Ж. «Электрохимия» 2009, том  45, №4, с .431-437.
6.МирзоеваР.Дж.,Hashimov A.M., Samedova U.F., Mammadova G.R., Hasanli   Sh.M.Electrophysical characteristics of composite varistors based on chalcopyrite phases of the CuInSe2 type.5 thInternational Conference on “Technical and Physical problems of PowerEngineering.”3-5 september,2009 Bilbao, Spain. p.214-216.
7.МирзоеваР.Дж., АллазовМ.Р., АббасоваР.Ф., МустафаеваК.З., Бабанлы М.Б. Низкотемпературные твердые растворы с халькопиритной структурой в системах CuInSe2 – МеSe (FeSe ,CoSe, NiSe) •In2Se3 Тезисы докл. ХIХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 25-30 сентября 2011.Т.3 с.137
8. Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Взаимодействие в системе CuInSe2- NiSe•In2Se3“Azərbaycan Kimya” jurnalı, 2010, №4, s.54-56.
9. Аллазов   М. Р. Бабанлы М.Б. Квазитройная система СuInSе2 – СоSe - In2Se3 VI Всеросс. конф.«Физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2012. Воронеж, 15-18 октября,   2012. с.341 -342.
10. Mirzəyeva R.C. CuInSe2-СоSe-In2Se3 sisteminin faza diaqramı ATU.Elmi əsərlər, Fundamental elmlər.” 2012, №3, Cild XI (43) s.161-164.
11. Аллазов   М.Р. Бабанлы М.Б. Система CuInSe2 - MnSe - In2Se3 Тезисы докл. VII Менделеевского съезда по химии и наноматериалам. Санкт - Петербург, 2013, с.141-142
12.Mirzəyeva R.C. CuInSe2-MnSe - In2Se3  kvaziüçlü sisteminin  qeyri- kvazibinar  kəsikləri Azərbaycan Kimya jurnalı, 2013, № 3, s.115-120
13. Мирзоева Р.Дж. Аллазов М.Р.  Шихалибейли  Ш.Ш. Бабанлы М.Б. Система CuInSe2-FeSe – In2Se3 Международный журнал прикладных и фундамен¬тальных исследований. №8, 2014, 35-39
14. Allazov M.R.Mirzəyeva  R.C. Əliyev  O.A. Mustafayeva K.Z. FeS – Bi və Bi2S3 – Fe   kəsiklərində faza tarazlığı BDU- nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2015,  № 2 ,   s.15-18
15.Allazov  M.R. Mustafayeva  K.Z. Mirzəyeva R.C. Qurbanova T.R.  Ni-Bi-S sisteminin 300K-də kristallaşma sahələrinin təyini  BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2016,  № 2 , s.
Bookmark and Share
© Baku State University