Home AZRUEN

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu

Kimya elmlər doktoru, professor.

İş tel.: 431 10 67
e-mail: valeh-ismailov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1961 –cı ildə orta məktəbi qutarıb, 1966 – cı ildə Kazan kimya-texnoloqiya institutu bitirib, 1970 – ci ildə kimya elimləri alimlik dərəcəsi alıb. !985 – ci ildə Kiyev şəhərində kimya elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq ücün dissertasiya müdafiyə edib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

− 1966-ci ildə Kazan kimya-texnoloqiya institutu
− 1970- ci ildə “ Alkoksivinilfosfon turşularının törəmələrinin sintezi, quruluşu və çevrilmələri” –
namizədlik dissertasiyası.
− 1985 “ α-Fosforilkarbonil birləşmələrin sintezi və çevrilmələri” – doktorluq dissertasiyasi.
− 1986 ci ildən Bakı dövlət universitetinin professoru.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

− 1970- ci ildən Bakı dövlət universiteti, üzvi kimya kafedrası.
− Üzvi kimya, elementüzvi kimya, heterociklik birləşmələr kimyası, fizika-kimya tətqiqat üsulları.
− 150 məqalə
− 2 kitab
− 21 patent
− 8 elmlər doktoru və elmlər namizədi

TƏDQIQAT SAHƏSI

− Karbonil və β-dikarbonil birləşmələr əsasinda fosforüzvi birləşmələrin sintezi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

− 33- çı Makromolekullar simpoziumu, Monreal, Kanada, 1990.
− 10-çu Toxsicoloji konqres, Tampere, Filandiya, 2004
− lll-çi Nəzəri və eksperimental Kimyanın problemləri, konfrans, Perm, Russiya, 2004.
− akad. M.İ.Kabacnikin 100 ilinə həsr olunş konfrans, S.Peterburq, Russiya , 2008.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

− “Anilinin və o-hidroksianilinin 1,2-dibrometanla kondesləşməsi” ЖОрХ, 2004, т.40, №2, 312
− “ İzoksozolun yeni törəmələrinin sintezi”, ЖОрХ, 2004, т.40, № 12, 1873
− “ Fenil(etil)amid γ-xlorbutan turşunun sintezi və çevirmələri ”, ЖОрХ, 2007, т.49, №10, 1573
− “ Dimedonun 1,2,3 –tribrompropanla alkilləşvəsi ”, ХГС, 2007, № 10, 1428

KITABLAR

− Fosforüzvi birləşmələr
− Metalüzvi birləşmələr

Bookmark and Share
© Baku State University