Home AZRUEN

İsmayılov Zakir İslam oğlu

k.e.n. "Qeyri-üzvi materialşünaslıq" ETL-nın böyük elmi işçisi

İş telefonu:538-15-28
e-mail: izakir51@mail.ru


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973 - tələbə YMB fakültəsi Kazan Kimya Texnologiya İnstitutu
1985 - k.e.n. «Parafinlərin dehidrogenləşməsi» mövzusunda, Neft-Prosseslər İnstitutu, AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997 - böyük elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1988 - 1997 kicik elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1974 - 1990 böyük mühəndis Neft-Prosseslər İnstitutu, AMEA
Dərslər: Magistr pilləsində «Elektrotexnika materialları» вя «Qeyri-üzvi kompozisiya materialları» laboratoriya və mühazirə dərsləri
Məqalələrin sayı - 185
Patentın sayı - 25

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xalkogenid şüşəvari və kristallik maddələrin alınması
Fosfor üzvi birləşmələrin sintezi
Nanomaterialların sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2002-2005-ci illərdə XV-XVIII Ulusal kimya konfransı Türkiyə, 2008-ci il Ukraniya Beynəlxalq konfrans. Müasir materialşünaslıq
2. Менделеев-2014 VIII всероссийская конференция молодых ученных,аспирантов,студентов с международным участием по химии и наноматериалам  .  г.Санкт-Петербург. Россия
3. IX Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации.Кристаллизация и материалы будущего" г. Иваново, Россия 2016
4. ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире » Переяслав-Хмельницкий 2016
5. IV International Scientific conference of  YOUNG RESEARCHERS 29-30 april 2016,Baku, Azerbaijan

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Patent №а 2008 0119. 2,2-dixlor 2- benzoilsirkə aldehidin fenilhidrazon poladın korroziyasına qarşı inqibitor kimi.
2.Patent №а 2007 0275. Fotorezistor materialı.
3.Patent №a 2008 0103.Vismut telluridi əsasında termoelektrik material
4.Patent №а 2003 0061. Xalkogenidli şüşə
5.Patent № i 2005 0175. 1-(2 hidroksi-3-dialkilaminometilfenil)-4- tiododekanlar reaktiv yanacaqlar üçün termostabilləşdirici aşkar kimi.
6.Patent № i 2005 0173. 4-dietilaminometil -2,6-( di-tret butil) fenol propilenin oksidləşməsində aşkar kimi
7.Patent № i 2005 0174. 1 (2-hidroksi-3-dialkilaminometil -5- metilfenil)-4 tiooktan metalların koooziyasına qarşı inqibitor kimi.
8.Avtomobillərdə dəm qazlarının ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması. 2003 səh.22-28.
9.Patent № a 2004 0160 . Fotohəssas materıal.
10.Patent № i 2008 0076.. 2-arilaminmetil -4-[ 1-( metil)-2-(propiltio)-etil] fenol sürtkü materiallarına antimikrob aşkar kimi.
11. Patent AZ № İ 2014 0065   İonkeçerici  şuşə
12. Patent AZ № I 2014 0079 Xalkogenid şüşə
13. Müs.rəy 2015 0088 Benzoil-asetiliniden-3-aminopropanol, sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqarı kimi
14. Müs.rəy 2015 0073 Termoelektrik material
15. INTERACTIONS ALONG THE Bi2Se3-Tm2Se3 AND Bi2Se3-Tm3Se4 JOINS OF THE Tm-Bi-Se TERNARY SYSTEM (East European Scientific Journal)
(Варшава, Польша)2015 P.164-167                                                                                                                  
16. NEW COMPOSITIONS OF OİL BASED METAL WORKING FLUIDS. (East European Scientific Journal) (Варшава, Польша) 2015 P.168-171
17. Исследования разреза As2Se3 - GaSe тройной системы Ga - As – Se. (East European Scientific Journal) (Варшава, Польша) 2016, № 6,Vol. 3, PP.130-134
18. Фазовые равновесия   в системе  Bi2Se3-Nd3Se4 и электрофизические  свойства   образующихся фаз. Успехи Современного Естествознания, 2016, №4,с.53-56
19. Исследование тройной системы Nd-As-S по различным разрезам «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» 2016, №4.часть5 с.902-904
20. Исследование Тройных Систем Ho-BV-Se, (BV-As, Sb) Успехи Современного Естествознания 2016,№1с.23-26

Bookmark and Share
© Baku State University