Home AZRUEN

İsmiyev Arif İdris oglu


k.e.n., dosent, ”Üzvi kimya” kafedrası, BDU.

Tel: (99412) 4311067

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

15.03.1965-ci il tarixində anadan olub.( Azərbaycan)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989 - Bakı Dövlət Universiteti
1993 - k.e.n., « Hidroksil və tioləvəzli azakraun efirlərin sintezi və xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-2001, elmi işçi, Aşqarlar Kimyası institutu, AMEA
2001-2006, direktor muavini, “Aqrotreyding qrup” şirkəti
2006, böyuk elmi işçi, “Zərif-üzvi sintez” ETL, BDU
2007, dosent, üzvi kimya, BDU
« Üzvi kimya » , « Üzvi sintez»

TƏDQIQAT SAHƏSI

Azotlu və oksiqenli heterotsikllərin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Azərbayçan, Türkiyə və Rusiyada Beynəkxalq Konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Dietil-2-R-6-hidroksi-6-metil-4-oksotsikloheksan-1,3-dikarboksilatların dehidraşlaşma reaksiyalarin tədqiqi. Azərbaycan kimya jurnalı, №3, səh.115-117, 2007

Bookmark and Share
© Baku State University