Home AZRUEN

Veyisova Sitarə Məlik

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, "Ümumi və qeyri-üzvi kimya" kafedrasının müəllimi

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: veysova_s@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1964-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 1988 –ci ildə Jdanov adına Leninqrad dövlət universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.1998-ci ilin aprelində “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2005-ci ilin noyabrında  “Tallium.stibium və bismutun  xalkogenidləri əsasında bəzi dördkomponentli sistemlərin fiziki-kimyəvi tətqiqi “ mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1988 - Kimya fakültəsi, Jdanov adına Leninqrad dövlət universiteti
2005 - k.e.n., „Tallium.stibium və bismutun  xalkogenidləri əsasında bəzi dördkomponentli sistemlərin fiziki-kimyəvi tətqiqi“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-1995 - kimyaçı mühəndis, AMEA XKTB
1995 - baş laborant, BDU, kimya fakültəsi, „ Ümumi və qeyri-üzvi kimya “ kafedrası.
2012 - müəllim, BDU, kimya fakültəsi, „ Ümumi və qeyri-üzvi kimya “ kafedrası.
40-dan çox elmi məqalə və tezis
2 patent
1 kitab

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeryi-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, çox komponrntli sistemlərin tədqiqi,Şüşəvari maddələrin tədqiqi,keramiki materiallar və nanohissəciklərin alınması

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. T.M.İlyaslı, Z.İ.İsmayılov, R.F.Abbasova, L.A.Məmmədova, S.M.Veysova. Nd-As-Se sistemində şüşələnmə sərhədinin təyini və şüşələrin bəzi fiziki-kimyəvi xassələri. Bakı Universitetinin xəbərləri, Тəbiət elmləri seriyası, s.5-6, 2013.
2. Г.И.Ибадова, З.С.Алиев, С.М.Вейсова. Фазовые равновесия в системе SnTe-YbTe., Х международное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу, Самара. 2013, стр. 325-328
3. Т.М.Ильяслы, Л.Н.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Стеклообразование в системе As2Se3 –Yb и кристаллизация стекол. VII международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества», Тезисы докладов, Россия, г. Иванова,  стр. 61-62, 2014
4. Т.М.Ильяслы, Л.Н.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Электропроводность стекол на основе As2Se3 модифицированных Yb и его халькогенидами. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Elmi konfrans., c.32-35, Gəncə-2015
5. Т.М.Ильяслы, М.Р.Аллазов, А.А.Али, Л.А.Мамедова, С.М.Вейсова. Синтез и свойства шпинельной фазы NgxMg1-xAl2O4. Восточно-Европейский журнал передовых технологий., с.30-34, 2015
6. Аббасова Р.Ф., Ильяслы Т.М., Юсиф Л., Вейсова С.М. Кинетика растворения и объемная кристаллизация халькогенидных стёкол на основе As2Se3 и AsSe. «Успехи современного естествознания», №8, 2016, стр.9-14
7. Г.И.Ибрагимли, Т.М.Ильяслы, Л.А.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Характер взаимодействия в подчиненном треугольнике GaAsSe-As2Se3., Бакинский Государственный Университет, 2016,стр. 203-204, Азербайджан.
8. Ильяслы Т.М., Юсиф Л., Исмаилова З.И., Вейсова С.М., Мамедова Л.А. Свойства наночастиц, легированных самарием состава SmxMg1-xAl2O4., Единый всероссийский научный вестник, III, 2016
9. T.M. Ilyasly, R.F.Abbasova, S.M. Veysova Semiconductor phases of ternary systems of Ln-As-X type (Ln= Sm, Yb, Eu; X= S, Se, Te) Chemical Senses. Issue 9 (2), November 2016. V. 41. p.985 - 991

KİTABLAR

Практикум по общей и неорганической химии
Bookmark and Share
© Baku State University