Home AZRUEN

Yaqubov Nağı İbrahim oğlu

Kimya elmləri namizədi,
«Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının dossenti

İş telefonu: (+99412)510-92-81
e-mail: nagiyagubov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

05.05.1955-ci ildə Ermənistanın Spitak rayonunun Qursalı kəndində anadan olub.1973-cü ildə orta məktəbi bitirib. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olub və 1978-ci ildə oranı kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası ilə bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978, kimya fakültəsi, BDU.
1980, aspirant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
1990, k.e.n., «AIICVI-B2IIIC3VI – (A-Ca, Sr, Ba; B- Ga, İn; C – Se, Te) sisteminin fiziki – kimyəvi tədqiqi » .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1978 - laborant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
1980 - baş laborantı, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
1991 - müəllim, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
1998 – 2006, dekan müavini, kimya fakültəsi, BDU.
2002 - dosent, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-üzvi materialşünaslıq. Fiziki-kimyəvi analiz. Yarımkeçiricilər kimyası. Nadir torpaq elementləri əsasında mürəkkəb tərkibli xalkogenidlərin alınması və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

38-th IUPAC congress, world chemistry, 1-6 july, 2001, Australia,
XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Yagubov N.I., Guliev T.N., Rustamov P.G., Azizov E.T. „Interaction studies in CaS-Ga2S3 system“. Mat. Res. Bull, vol 25, pp. 271-276, 1990. Prientedin the USA (pergamon Press PCL)
2. Yagubov N.I. Physico-chemical studies in case in system: „Comptes rendus de l’academic des sciences“. Vol. 16, pp.22-25, 1992, Paris cedex, 15-France.
3. Yagubov N.I., Haciyeva S.R., Kuluyeva S.A., Aliyeva R.A. „Physical-chemical investigation of SrS-Ga2S3 system“. 38-th IUPAC congress/world chemistry, 1-6 july, 2001, brisbane, Australia, p.34.
4. Yagubov N.I., Haciyeva S.R. Photoconductor of elements AB2X4 (A-Ca, Sr, Ba; B-Ga, In; X-S, Se, Te). XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.
5. Yagubov N.I., Haciyeva S.R. Physico-chemical investigation of base - In2Se3 system“. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.
6. Ga2Te3-CaTe sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri. Azəbaycan Milli EA Kimya Problemləri İnstitutu. N 1,2007
7. Ca-İn-Se üçlü sisteminin İn-CaSe və İn-CaİnSe2 kəciklərinin tədqiqi. Azəbaycan Milli EA Kimya Problemləri İnstitutu. N 1,2008
8. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Veliyev C.A., Ali Riza KUL Likvidu Surface Projection for the CaTe-In-Te Quasi-ternary sustem // Jurnal of Allous and Compound. 2015. p.1-6. 
9. Ягубов Н.И.,  Алиев И.И., Мамедова Н.А., Бадалли И.Ф. “Фазовое равновесие в системе GaSe-CaSe “  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 3. с.18-22.
10. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Бабанли К.Н., Алиев О.А., Рагимова В.М. “Физико-химические и физические свойства сплавов системы  InSe-CaIn2Se4”Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 5. с.262-265.
11. Ягубов Н.И.”Исследование внутренных разрезов в квазитройной системе CaSe-Ga-Se “Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 8. часть 3 с.900-912.
12.  Imir Aliyev Nagi Yaqubov, Ogtay Aliyev, Ceyran Veliyev.”Investigation of the internal incision in ternary Ca-In-Te system “Science and Education Studies, 2015, № 2. (16) (July-December).Volume III. “Stanford University Press”, 2015. - 807 p. 763-771 e-mail: iadces.agency@gmail.com www.iadces.com
13. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Тагиев С.И., Новрузова Ф.А. “Физико-химическое исследование системы CaGa2Se4 – GaSe “ Heоргн. материлы. 2016.т.51. № 4, c.392-395.
14. Yaqubov N.İ. “CaTe-Ca3İn-Caİn kvaziüçlü sistemin likvidus səthinin proyeksiyası”, Kimya Problemləri jurnalı. 2016 №1, s.94-104.
15. ЯгубовH.И., ИльслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А. “Электрофизические свойства соединений типа CaGa2Se4 и CаIn2Se4.”, Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe ( East European Scientific Journal,Poland) Chemia , Poland,#6,  2016,  p.125-130.
16. ЯгубовH.И,.И.И.Алиев,ИльслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А. ”Химические взаимодействия в системе CaGaSe2-CaGa2Se4”, “Мультидисциплинарный научный журнал “, Архивариус, г.Киев,  2016,с.18-23.
17. ЯгубовН.И.,АлиевИ.И.,ИльяслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А., Пашаева А.К.,”Исследование в системе Те-CaGa2Те4”ж. Современный ученый, №2,2016,с.34-38,Россия, г. Белгород.
18. ГусейноваГ.А., ЯгубовН.И., ИльяслыТ.М., АлиевО.А. .,”Исследование в системе YbТе-InTe”ж.Научный альманах, (Science almanac)2016.№5-3(19), с.384-388. Россия, г.Тамбов.
19. ЯгубовН.И.,  АлиевИ.И.,  АлиевО.А. ”Кинетика и механизм кристаллизации.” г. Иваново, Россия, 18-20. сентябрь  2016 , с. 181
20. Yagubov N.I., Aliyev I.I. Aliyev O.A “Investigation in GaSe-CaGa4Se7 system” Eastern-European Scientific  Journal”   Düsseldorf  (Germany), 2016 , №6,  p. 25-30.
21. Yagubov N.I.,  Aliyev I.I.  Aliyev O.A. ”Проекция  поверхности        ликвидуса  квазитройной  системы  CaTe-Ga-Te”//  J.  ”Chemical Senses, Oxford  University  Press”,  2016, Vol. 41, Num. 9 P.77-89.
22. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O. A.” Inverstigation  GaTe- CaTe  sytem” J.”Chemical  Senses”, Oxford  University  Press, 2016, Vol. 41, Num. 9. P. 117-128.
23. ЯгубовН.И.,АлиевИ.И,Мамедова С.Г.”Electric-physical properties  of  chemical  compounds  such  as  CaGa2Te4   and CaGa4TE7” МНП  журнал  “Scientia. Химия.”(Научное Содружество), Москва, Россия,  2016,  №3, с.101-106. 
24.Yagubov N.I., Aliyev I.I.,İlyaslı T.M.,Hüseynov Ə.A.”Fotohəssas  material”   AzPatent  № a 20150139, Bakı 2016.

KITABLAR

1. Yaqubov N.İ., İlyasov T.M. “Ümumi kimya”, 2002-ci il, BDU, Bakı
2. Yaqubov N.İ. , İlyasov T.M., Cəfərova Y.M. “Yarəmkeçiricilər kimyası” (dərslik), BDU, Bakı
3. O.Ə.Əliyev, T.M. İlyaslı, N.İ.Yaqubov .”Təbii  qeyri-üzvi birləşmələr kimyası” Bakı 2014, s.215.
4.И.И.Алиев, Ягубов Н.И  ” Тройные стеклообразные и кристаллические оксихалькогенидные соединения в системах “ Баку 2013 ст.196

Bookmark and Share
© Baku State University