Home AZRUEN

Yusubov Niftalı Nadir oğlu

Kimya elmləri doktoru, üzvi kimya kafedrasının dosenti

İş telefonu: 4311067
e-mail: niftali-yusubov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-ci ildə orta məktəbi, 1971-ci ildə Bakı dövlət universitetinin kimya fakültəsini bitirib. 1975-ci ildə REA Kimyavi-fizika institutunun aspiranturasini bitirib. 2005-ci ildə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiyə edib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966, tələbə, «Kimya fakültəsi», BDU
1972- k.e.n. (Mövzu: «Karbamin turşusunun bəzi efirlərinin sintezi və tədqiqi»)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1975-1976 Russiya EA, Kimyavi-fizika institutu
1977 Bakı dövlət universiteti
Üzvi kimya, bioüzvi kimya, heterosiklik birləşmələr kimyası, kimyavi immunoloqiya.
107 məqalə
1 kitab
6 patent
3 elimlər namizədi
β-karbonil birləşmələr əsasında α-fosforlu birləşmələrin alınması və cevrilmələri.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Karbonil və β-karbonil birləşmələrin əsasında fosforüzvi birləşmələrin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

33- çı Makromolekullar simpoziumu, Monreal, Kanada, 1990.
10-çu Toxsicoloji konqres, Tampere, Filandiya, 2004
lll-çi Nəzəri və eksperimental Kimyanın problemləri, konfrans, Perm, Russiya, 2004.
akad. M.İ.Kabacnikin 100 ilinə həsr olunş konfrans, S.Peterburq, Russiya , 2008.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

− “Anilinin və o-hidroksianilinin 1,2-dibrometanla kondesləşməsi” ЖОрХ, 2004, т.40, №2, 312
− “ İzoksozolun yeni törəmələrinin sintezi”, ЖОрХ, 2004, т.40, № 12, 1873
− “ Fenil(etil)amid γ-xlorbutan turşunun sintezi və çevirmələri ”, ЖОрХ, 2007, т.49, №10, 1573
− “ Dimedonun 1,2,3 –tribrompropanla alkilləşvəsi ”, ХГС, 2007, № 10, 1428
− “ γ-xloryag turşusunun p-izopropenil efirinin sooliqomerlərinin sintezi və tətqiqi”, ЖПрХ, 2008,
т. 81, № 2, 335
− “ Alkenilfenolun aminometilləşməsi “, Хим. и химич. технология, 2008, т.51, № 1, 24

KITABLAR

Fosforüzvi birləşmələr

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Bookmark and Share
© Baku State University