Home AZRUEN

Əzizov Əyyub Teymur oğlu

«Kimyanın tədirisi metodikası» kafedrasının müdiri,
əməkdar müəllim, k.e.n., prof.əvəzi

telefon: (+99412) 4387296
(+99412) 440 82 68
(+99450) 337 52 88
e-mail:eyyub_ezizov@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

12 avqust 1934-cü ildə Ermənistanın Zəngibasar rayonu Mehmandar kəndində anadan olub. 1948-ci ildən Azərbaycanın Ağcabədi rayonuna departasiya olunub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971, k.e.n., dosent, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU
1967, k.e.n., AMEA Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu
1961-1964, aspirant, AMEA Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu, BDU
1953-1957, tələbə, Təbiət və Kimya fakultəsi, ADPU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1957-1961, Ağcabədi rayonu Xəlfərəddin orta məktəbi, müəllim
1961-1969, Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu, baş elmi işçi, AMEA
1969, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, assistent, BDU
1971-1987, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, dosent, BDU
1987-Kimyanın tədrisi metodikası, kafedra müdiri, BDU
2015-Kimyanın tədrisi metodikası, prof.əvəzi, BDU
«Kimyanın tədrisi metodikası», «Kimyadan pedaqoji praktikanın təşkili və keçirilməsi», «Kimyanın öyrədilməsində sinifdən kənar və müstəqil işlər».
115 məqalələ
7 kitab
19 metodiki proqram

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kimyanın tədrisi metodikasının aktual problemləri

 

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Əzizov Ə.T., Haqverdiyev K.N. Kimyaçı bakalavr ixtisası üzröə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, 2003.
2. Ə.T.Əzizov, R.Ə. Azadəliyev, Ə.V.Məhərrəmov, T.N. Abdullayeva, Kimya tədrisinin müasir problemləri, “Renessans” elmi-istehsalat mərkəzi. AR prezidenti H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2003, səh. 57-58
3. Əzizov Ə.T., Haqverdiyev K.N., Məhərrəmov Ə.V. Magistr hazırlığı üçün “Kimyanın tədrisi metodikası” fənnindən proqram, 2006, 37 səh.
4. Əzizov Ə.T. Orta məktəblərdə şagirdlərin fəaliyyətinin artırılmasında didaktik prinsiplərdən istifadə edilməsi. Kimya məktəbdə. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə. Bakı-2007, səh. 78-87.
5. Əzizov Ə.T., Paşayeva A.Ə. Orta məktəbdə yeni materialların təlimə daxil edilməsi problemləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər № 2, Bakı-2007, səh. 115-118.
6. Ə.T.Əzizov, R.Ə. Azadəliyev, İ.H. İbadov, Kimyəvi maddələrin təsirindən ətraf mühitin çirklənməsi və onunla mübarizənin şagirdlərə öyrədilməsi, Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, Bakı-2007, səh. 424-426

KITABLAR

1. Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. Bakı-1998, 57 səh.
2. Kimya tarixinə dair materiallar. Bakı-1999, 273 səh.
3. Kimyanın tədrisində görkəmli alimlərin həyat və yaradıcılığına dair materialların öyrədilməsi. Bakı-2000, 113 səh.
4. Kimya təliminin prinsipləri, üsulları, priyomları. Bakı-2002, 248 səh.
5. Kimya tədrisi metodikası, I hissə, Bakı-2005, 368 səh.
6. Kimyanın tədrisi metodikası, II hissə, Bakı-2006, 393 səh.
7. Kimya tədrisi üsulu praktikumu. Bakı-2008, 184 səh.

 

Bookmark and Share
© Baku State University