Home AZRUEN

153 nömrəli tam ortaməktəbdə Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

17/10/2014

17 oktyabr 2014-cü iltarixindəBakışəhəri Milli QəhrəmanM.İbrahimovadına 153 nömrəli tam ortaməktəbdəAzərbaycanRespublikasınınMüstəqillikgününəhəsrolunmuştədbirkeçirilmişdir. TədbirdəBakıDövlətUniversitetininKimyafakultəsininKimyanınMetodikasıvəTədrisikafedramüdiridos.ƏyyubƏzizov, kimyafakultəsidekanmüavinidos.TalehQəhrəmanovvəBDU-nindigərmüəllimheyyəti,eynizamandaməktəbinmüəllimvəşagirdkollektiviiştiraketmişdirlər.MəktəbintərbiyəişləriüzrədirektormüaviniMətanətxanımCəfərovatəşkiletdiyitədbiriaçıqelanetdi.

MəktəbindirektoruTəranəxanımPaşayevaAzərbaycanRespublikasınınMüstəqilliyininbərpasındaUluÖndərHeydərƏliyevindanılmazrolunuqeydetdi. “…HeydərƏliyevinhakimiyyətəqayıdışındansonramüstəqilliyimizinsiyasivəiqtisadisütunlarıgetdikcəmöhkəmləndi. Dahişəxsiyyətinyetişdirdiyi, HeydərƏliyevirsinindavamçısıİlhamƏliyevsayəsindəxalqınözdövlətçiliyisarıdanbugündəheçbirnarahatçılığıyoxdur.”

Sonra VI,VIII sinif şagirdləri Azərbaycan haqqındaşeir parçaları söylədilər. Tədbirdə VIII sinif şagirdi Əsgərzadə Şamxalın ifasında sözləri Nəbi Xəzriyə, musiqisi Müslüm Maqomayeva aid “Azərbaycan” mahnısı və Qurbanlı Selcanın Azərbaycan haqqında oxuduğu mahnı hamını valeh etdi.

V sinif şagirdi Rəhimli Fərid və VII sinif şagirdi Həşimov Fuadın rəqsi tədbirə ayrı bir rəng qatdı.

Əsgərzadə Şamxal “Sarı gəlin” xalq mahnısını məlahətli səsi ilə elə gözəl ifa etdi ki, bütün tədbir iştirakçılarının ruhunu oxşadı.

Məktəbin gənc gimnastları V sinif şagirdi Suzani Aysu və VIII sinif şagirdi Mustafayeva Mərziyə hazırladığı bədii gimnastika nömrələri ilə hamının sevgisini qazandı.

 

 

Məktəb şagirdləri öz çıxışları ilə məktəb rəhbərliynin və eləcə də qonaqların qəlbini fəth etdi.

 

Tədbirdə dos. Əyyub Əzizov Vətənpərvərlik mövzusunda çıxış etdi. Şagirdlərdə hiss etdiyi vətən sevgisini daha da güclənməsini arzu etdi. Əyyub müəllim öz çıxışında Azərbaycanın ən vətənpərvər oğlu Heydər Əliyevin Dövləti üçün gördüyü işlər haqqında usanmadan danışdı. “...Ulu Öndərimiz həyatı dərk edən andan bu müstəqillik üçün çalışmışdır. Biz nə qədər də Heydər Əliyev irsini öyrənsək hələ biz o dahi şəxsiyyət haqqında çox az bilirik. Dağın zirvəsinəbaxmaq üçün gərək çəkiləsən uzağa dağın zirvəsini görəsən.” Əyyub müəllim çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasında gedən quruculuq işləri haqqında da geniş danışdı. “... Cənab Prezident İlham Əliyevin təhsilə göstərdiyi qayğılar sonsuzdur. Bugün əyləşdiyimiz bu möhtəşəm bina 9 sentyabr 2014-cü il tarixində Cənab Prezident İlham Əliyevin siz şagirdlərə verdiyi ən gözəl hədiyyədir. Heydər Əliyevin bizim üçün bəxş etdiyi, daima xalqı üçün çalışan, Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin həm paytaxtı, həm də regionları nə gözəl çiçəkləndirdiyi hamımızın gözü qarşısındadır.

Atam gedib ondan neçə miras qalıb,

Baxışımda baxışından bir az qalıb.

O gedəndə mənə verib,

Bütün varı, sədaqəti, düz ilqarı.

Atamındır məndə olan dözüm, vüqar,

Atama da atasından qalıb bunlar.”

Əyyub müəllim Azərbaycanın ziyalı oğlu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, kimyaçı alim, Bakı Dövlət Universiteti Üzvi kimya kafedrasının müdiri Abel Məhərrəmov haqqında danışdı. “Mən xoşbəxt müəlliməm ki, mənim tələbələrim yüksəklərə ucalıblar. Ancaq bütün tələbələrimin içərisində ən savadlı tələbə Abel Məhərrəmov olmuşdur.”

Mətanət müəllimə Abel müəllimin Yasamal sakinləri üçün gördüyü işləri, göstərdiyi qayğını qeyd etdi. “Abel müəllim qapısını açdığı heç bir seçicisini diqqətsiz qoymur.”

BDU-nun tələbələri Qəhrəmanova Nuranə və Nəbiyeva Nəzrin Abel müəllimin onlara göstərdiyi qayğı, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, gənclər üçün yaratdığı şərait haqqında danışdı.

Sonda qonaqlarla xatirə şəkli çəkildi.

Bookmark and Share
© Baku State University