Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN “KOMPOZİT MATERIALLARIN KİMYASI VƏ TEXNOLOGİYASI” ixtisası üzrə SUALLAR

05/12/2016

“KOMPOZİT materiallarıN KİMYASI VƏ TEXNOLOGİYASI

İXTİSASINDAN DOKTORANTURAYA


İMTAHAN SUALLARI

 1. Polimer kompozisiya materialları haqqında ümumi məlumat. Kompozisiya materiallarının sənayenin müxtəlif sahələri və insanların gündəlik həyatında rolu və əhəmiyyəti.
 2. Polimer kompozisiya materiallarının təsnifatı.
 3. Plastik kütlələr. Ümumi məlumat.
 4. Termoplastlar. Dolduruculu və doldurucusuz termoplastlar.
 5. Reaktoplastlar. Dolduruculu və doldurucusuz reaktoplastlar.
 6. Dispers və torlu plastik kütlələr.
 7. Penoplastlar.
 8. Elastomerlər. Kauçuklar, rezinlər və onların tipləri.
 9. Rezin qarışıqları, penorezinlər.
 10. Yapışqan kompozisiya materialları.
 11. Epoksid qətranları əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 12. Fenol-formaldehid qətranları əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 13. Karbamid və melamin əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 14. Kauçuk əsaslı yapışqanlar.
 15. Örtük əmələgətiricilər. Lak-boya materialları.
 16. Germetiklər. Kompaundlar.
 17. Polimer kompozisiyaların ingredientləri və onlara verilən əsas tələblər.
 18. İngredientlərin əsas tipləri.
 19. Doldurucular və onların kompozisiyalarda rolu.
 20. Bərk, maye və qaz halında doldurucular.
 21. İnert və aktiv doldurucular.
 22. Plastifikatorlar və onların kompozisiyada rolu.
 23. Plastifikasiyanın mexanizmi.
 24. Ən mühüm plastifikatorlar haqqında məlumat.
 25. Stabilləşdiricilər və onların tipləri.
 26. Antioksidantlar və antiozonantlar.
 27. Fotostabilləşdiricilər və antiradlar.
 28. Tikici agentlər.
 29. Bərkidicilər (di- və poliaminlər, polikarbon turşularının anhidridləri).
 30. Vulkanlaşdırıcılar.
 31. Antipirenlər və onların kompozisiyada əsas funksiyası.
 32. İnert və kimyəvi aktiv antipirenlər.
 33. Sənaye əhəmiyyətli antipirenlər(orto-fosfat turşusunun efirləri, polihalogenli birləşmələr, stibium üzvi birləşmələr və s.)
 34. Məsamə əmələgətiricilər və onların mühüm nümayəndələri.
 35. Bərk, maye və qaz halında olan məsamə əmələgətiricilər.
 36. Rəngləyicilər və onlara verilən əsas tələblər.
 37. Üzvi, qeyri-üzvi boyaqlar və piqmentlər haqqında məlumatlar.
 38. Antimikrob əlavələr və onlara misallar.
 39. Antistatiklər.
 40. Press-poroşoklar. Laylı plastiklər və şüşə plastiklər.
 41. Zərbəyə davamlı polistipol.
 42. Viniplast və plastikat.
 43. Flüoroplastlar.
 44. Polimer kompozisiya materiallarının agır sənaye sahələrində tətbiqi.
 45. Polimer kompozisiyaların məişətdə (soyuducu, radioelektronika, elektro­tex­nika, gündəlik tələbat məmulatları) tətbiqi.
 46. Polimer kompozisiyaların tibbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi (protez­ləşdirilmə, tibbi avadanlıq hazırlanması və s.)
 47. Polimer kompozisiyaları tikinti materialları kimi.
 48. Polietilen və onun əsasında kompozisiyalar.
 49. Stirolun homo-  və birgə polimerləri əsasında kompozisiyalar.
 50. Polivinilxlorid əsasında kompozisiyalar.
 51. Polivinilasetat, istehsalı və onun əsasında kompozisiyalar.
 52. Poliakril və polimetakril turşuları və onların efirləri.
 53. Polimetilmetakrilat. Üzvi şüşə və onun tətbiq sahələri.
 54. Fenol-formaldehid qətranları. Novolak, rezol, rezit.
 55. Karbamid-formaldehid qətranları və onların əsasında kompozisiyalar.
 56. Melamin-formaldehid və anilin-formaldehid qətranları.
 57. Poliefirlər. Lavsan. Qliftal qətranları.
 58. Polivinil spirti və onun əsasında kompozisiyalar.
 59. Epoksid qətranları, tipləri və onların əsasında kompozisiyalar.
 60. Sintetik kauçuklar və onlar əsasında kompozisiyalar.
 61. Poliolefinlər əsasında kompozisiyalar.
 62. Polipropilen, poliizobutilen və onlar əsasında kompozisiyalar.
 63. Poliamidlər əsasında kompozisiyalar.
 64. Poliizopren və polixlorpren əsasında kompozisiyalar.
 65. Oliqomerlər (epoksid, fenol-formaldehid, karbamid-formaldehid, anilin-formaldehid) əsasında kompozisiyaların alınması.

 

Ədəbiyyat.

1. A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov, O.H.Əkbərov. Polimer kompozisiya materi­al­ları, Bakı, 2004, 171 s.

2.Pичартсон М. Промышленные полимерные композиционные мате­риа­лы: М.: Химия, 1980, 480 с.

3. Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты: Пер. с англ. М.: Химия, 1979, 439 с.

4. Практикум по полимерному материаловедению. Под ред. П.Г.Бабаевского, М.: Химия, 1980, 256 с.

5. Məmmədov və başqaları. Plastik kütlələrin texnologiyası. B.: Maarif, 1981.277 s.

6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров (Теория и методы расчёта). М.: Химия, 1972, 456 с.

7. Каргин В.А., Слонимский Г.Л. Краткие очерки по физико-химии полимеров. М.: Химия, 1967, 232 с.

8. Энциклопедия полимеров. М., Советская энциклопедия. Т.1, 1972, Т.2, 1975, Т.3, 1977.

9. Mühazirə mətnləri (elektron versiyası).

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО

«ХИМИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

 1. Общие понятия по полимерным композициям. Роль и значение компо­зиционных материалов в промышленности и в быту.
 2. Классификация композиционных материалов.
 3. Пластические массы. Общие сведения.
 4. Термопласты. Термопласты с наполнителями и без наполнителей.
 5. Реактопласты. Реактопласты с наполнителями и без наполнителей.
 6. Дисперсные и сетчатые пластические массы.
 7. Пенопласты.
 8. Эластомеры. Каучуки, резины и их типы.
 9. Резиновые смеси, пенорезины.
 10. Клеевые композиционные материалы.
 11. Клеевые композиции на основе эпоксидных смол.
 12. Клеевые композиции на основе фенол-формальдегидных смол.
 13. Клеевые композиции на основе карбамидных и меламиновых смол.
 14. Клеи на основе каучуков.
 15. Полимерные покрытия. Лакокрасочные материалы.
 16. Герметики. Компаунды.
 17. Ингредиенты полимерных композиций и требования к ним.
 18. Основные типы ингредиентов.
 19. Наполнители и их роль в композициях.
 20. Твёрдые, жидкие и газообразные наполнители.
 21. Инертные и активные наполнители.
 22. Пластификаторы и их роль в композициях.
 23. Механизм пластификации.
 24. Сведения о важных пластификаторах.
 25. Стабилизаторы и их типы.
 26. Антиоксиданты и антиозонанты.
 27. Фотостабилизаторы и антирады.
 28. Сшивающие агенты.
 29. Отвердители (ди- и полиамины, ангидриды поликарбоновых кислот).
 30. Вулканизаторы.
 31. Антипирены и их функция в композициях.
 32. Инертные и химически активные антипирены.
 33. Промышленные антипирены (эфиры ортофосфорной кислоты, полига­ло­генидные соединения, стибий- органические соединения и т.д.)
 34. Порообразователи и их отдельные представители.
 35. Твёрдые, жидкие и газообразные порообразователи.
 36. Красители и требования к ним.
 37. Сведения об органических и неорганических красителях и пигментах.
 38. Антимикробные добавки и их примеры.
 39. Антистатики.
 40. Пресспорошки. Слоистые пластики и стеклопластики.
 41. Ударопрочный полистирол.
 42. Винипласт и пластикат.
 43. Фторопласты.
 44. Применение полимерных композиций в области тяжёлой промыш­лен­ности.
 45. Применение полимерных композиций в быту (холодильники, радио­элек­троника, электротехника, изделия повседневного потребления).
 46. Применение полимерных композиций для медицинских целей (про­те­зи­рование, изготовление медицинского оборудования и т.д.).
 47. Полимерные композиции в качестве строительных материалов.
 48. Полиэтилен и композиции на его основе.
 49. Композиции на основе гомо- и сополимеров стирола.
 50. Композиции на основе поливинилхлорида.
 51. Поливинилацетат, производство и композиции на его основе.
 52. Полиакриловая и полиметакриловая кислоты и их эфиры.
 53. Полиметилметакрилат. Оргстекло и область его применения.
 54. Фенол-формальдегидные смолы. Наволак, резол, резит.
 55. Карбамид-формальдегидные смолы и композиции на их основе.
 56. Меламин-формальдегидные и анилин-формальдегидные смолы.
 57. Полиэфиры. Лавсан. Глифталиевые смолы.
 58. Поливиниловый спирт и композиции на его основе.
 59. Эпоксидные смолы. Типы и композиции на их основе.
 60. Синтетические каучуки и композиции на их основе.
 61. Композиции на основе полиолефинов.
 62. Композиции на основе полипропилена, полиизобутилена.
 63. Полиамидные композиции.
 64. Композиции на основе полиизопрена и полихлоропрена.
 65. Получение композиций на основе олигомеров (эпоксидная, фенол-формальдегидная, анилин-формальдегидная смолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KOMPOZİT materiallarıN KİMYASI VƏ TEXNOLOGİYASI

İXTİSASINDAN DOKTORANTURAYA


İMTAHAN SUALLARI

 1. Polimer kompozisiya materialları haqqında ümumi məlumat. Kompozisiya materiallarının sənayenin müxtəlif sahələri və insanların gündəlik həyatında rolu və əhəmiyyəti.
 2. Polimer kompozisiya materiallarının təsnifatı.
 3. Plastik kütlələr. Ümumi məlumat.
 4. Termoplastlar. Dolduruculu və doldurucusuz termoplastlar.
 5. Reaktoplastlar. Dolduruculu və doldurucusuz reaktoplastlar.
 6. Dispers və torlu plastik kütlələr.
 7. Penoplastlar.
 8. Elastomerlər. Kauçuklar, rezinlər və onların tipləri.
 9. Rezin qarışıqları, penorezinlər.
 10. Yapışqan kompozisiya materialları.
 11. Epoksid qətranları əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 12. Fenol-formaldehid qətranları əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 13. Karbamid və melamin əsasında yapışqan kompozisiyaları.
 14. Kauçuk əsaslı yapışqanlar.
 15. Örtük əmələgətiricilər. Lak-boya materialları.
 16. Germetiklər. Kompaundlar.
 17. Polimer kompozisiyaların ingredientləri və onlara verilən əsas tələblər.
 18. İngredientlərin əsas tipləri.
 19. Doldurucular və onların kompozisiyalarda rolu.
 20. Bərk, maye və qaz halında doldurucular.
 21. İnert və aktiv doldurucular.
 22. Plastifikatorlar və onların kompozisiyada rolu.
 23. Plastifikasiyanın mexanizmi.
 24. Ən mühüm plastifikatorlar haqqında məlumat.
 25. Stabilləşdiricilər və onların tipləri.
 26. Antioksidantlar və antiozonantlar.
 27. Fotostabilləşdiricilər və antiradlar.
 28. Tikici agentlər.
 29. Bərkidicilər (di- və poliaminlər, polikarbon turşularının anhidridləri).
 30. Vulkanlaşdırıcılar.
 31. Antipirenlər və onların kompozisiyada əsas funksiyası.
 32. İnert və kimyəvi aktiv antipirenlər.
 33. Sənaye əhəmiyyətli antipirenlər(orto-fosfat turşusunun efirləri, polihalogenli birləşmələr, stibium üzvi birləşmələr və s.)
 34. Məsamə əmələgətiricilər və onların mühüm nümayəndələri.
 35. Bərk, maye və qaz halında olan məsamə əmələgətiricilər.
 36. Rəngləyicilər və onlara verilən əsas tələblər.
 37. Üzvi, qeyri-üzvi boyaqlar və piqmentlər haqqında məlumatlar.
 38. Antimikrob əlavələr və onlara misallar.
 39. Antistatiklər.
 40. Press-poroşoklar. Laylı plastiklər və şüşə plastiklər.
 41. Zərbəyə davamlı polistipol.
 42. Viniplast və plastikat.
 43. Flüoroplastlar.
 44. Polimer kompozisiya materiallarının agır sənaye sahələrində tətbiqi.
 45. Polimer kompozisiyaların məişətdə (soyuducu, radioelektronika, elektro­tex­nika, gündəlik tələbat məmulatları) tətbiqi.
 46. Polimer kompozisiyaların tibbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi (protez­ləşdirilmə, tibbi avadanlıq hazırlanması və s.)
 47. Polimer kompozisiyaları tikinti materialları kimi.
 48. Polietilen və onun əsasında kompozisiyalar.
 49. Stirolun homo-  və birgə polimerləri əsasında kompozisiyalar.
 50. Polivinilxlorid əsasında kompozisiyalar.
 51. Polivinilasetat, istehsalı və onun əsasında kompozisiyalar.
 52. Poliakril və polimetakril turşuları və onların efirləri.
 53. Polimetilmetakrilat. Üzvi şüşə və onun tətbiq sahələri.
 54. Fenol-formaldehid qətranları. Novolak, rezol, rezit.
 55. Karbamid-formaldehid qətranları və onların əsasında kompozisiyalar.
 56. Melamin-formaldehid və anilin-formaldehid qətranları.
 57. Poliefirlər. Lavsan. Qliftal qətranları.
 58. Polivinil spirti və onun əsasında kompozisiyalar.
 59. Epoksid qətranları, tipləri və onların əsasında kompozisiyalar.
 60. Sintetik kauçuklar və onlar əsasında kompozisiyalar.
 61. Poliolefinlər əsasında kompozisiyalar.
 62. Polipropilen, poliizobutilen və onlar əsasında kompozisiyalar.
 63. Poliamidlər əsasında kompozisiyalar.
 64. Poliizopren və polixlorpren əsasında kompozisiyalar.
 65. Oliqomerlər (epoksid, fenol-formaldehid, karbamid-formaldehid, anilin-formaldehid) əsasında kompozisiyaların alınması.

 

Ədəbiyyat.

1. A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov, O.H.Əkbərov. Polimer kompozisiya materi­al­ları, Bakı, 2004, 171 s.

2.Pичартсон М. Промышленные полимерные композиционные мате­риа­лы: М.: Химия, 1980, 480 с.

3. Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты: Пер. с англ. М.: Химия, 1979, 439 с.

4. Практикум по полимерному материаловедению. Под ред. П.Г.Бабаевского, М.: Химия, 1980, 256 с.

5. Məmmədov və başqaları. Plastik kütlələrin texnologiyası. B.: Maarif, 1981.277 s.

6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров (Теория и методы расчёта). М.: Химия, 1972, 456 с.

7. Каргин В.А., Слонимский Г.Л. Краткие очерки по физико-химии полимеров. М.: Химия, 1967, 232 с.

8. Энциклопедия полимеров. М., Советская энциклопедия. Т.1, 1972, Т.2, 1975, Т.3, 1977.

9. Mühazirə mətnləri (elektron versiyası).

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО

«ХИМИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

 1. Общие понятия по полимерным композициям. Роль и значение компо­зиционных материалов в промышленности и в быту.
 2. Классификация композиционных материалов.
 3. Пластические массы. Общие сведения.
 4. Термопласты. Термопласты с наполнителями и без наполнителей.
 5. Реактопласты. Реактопласты с наполнителями и без наполнителей.
 6. Дисперсные и сетчатые пластические массы.
 7. Пенопласты.
 8. Эластомеры. Каучуки, резины и их типы.
 9. Резиновые смеси, пенорезины.
 10. Клеевые композиционные материалы.
 11. Клеевые композиции на основе эпоксидных смол.
 12. Клеевые композиции на основе фенол-формальдегидных смол.
 13. Клеевые композиции на основе карбамидных и меламиновых смол.
 14. Клеи на основе каучуков.
 15. Полимерные покрытия. Лакокрасочные материалы.
 16. Герметики. Компаунды.
 17. Ингредиенты полимерных композиций и требования к ним.
 18. Основные типы ингредиентов.
 19. Наполнители и их роль в композициях.
 20. Твёрдые, жидкие и газообразные наполнители.
 21. Инертные и активные наполнители.
 22. Пластификаторы и их роль в композициях.
 23. Механизм пластификации.
 24. Сведения о важных пластификаторах.
 25. Стабилизаторы и их типы.
 26. Антиоксиданты и антиозонанты.
 27. Фотостабилизаторы и антирады.
 28. Сшивающие агенты.
 29. Отвердители (ди- и полиамины, ангидриды поликарбоновых кислот).
 30. Вулканизаторы.
 31. Антипирены и их функция в композициях.
 32. Инертные и химически активные антипирены.
 33. Промышленные антипирены (эфиры ортофосфорной кислоты, полига­ло­генидные соединения, стибий- органические соединения и т.д.)
 34. Порообразователи и их отдельные представители.
 35. Твёрдые, жидкие и газообразные порообразователи.
 36. Красители и требования к ним.
 37. Сведения об органических и неорганических красителях и пигментах.
 38. Антимикробные добавки и их примеры.
 39. Антистатики.
 40. Пресспорошки. Слоистые пластики и стеклопластики.
 41. Ударопрочный полистирол.
 42. Винипласт и пластикат.
 43. Фторопласты.
 44. Применение полимерных композиций в области тяжёлой промыш­лен­ности.
 45. Применение полимерных композиций в быту (холодильники, радио­элек­троника, электротехника, изделия повседневного потребления).
 46. Применение полимерных композиций для медицинских целей (про­те­зи­рование, изготовление медицинского оборудования и т.д.).
 47. Полимерные композиции в качестве строительных материалов.
 48. Полиэтилен и композиции на его основе.
 49. Композиции на основе гомо- и сополимеров стирола.
 50. Композиции на основе поливинилхлорида.
 51. Поливинилацетат, производство и композиции на его основе.
 52. Полиакриловая и полиметакриловая кислоты и их эфиры.
 53. Полиметилметакрилат. Оргстекло и область его применения.
 54. Фенол-формальдегидные смолы. Наволак, резол, резит.
 55. Карбамид-формальдегидные смолы и композиции на их основе.
 56. Меламин-формальдегидные и анилин-формальдегидные смолы.
 57. Полиэфиры. Лавсан. Глифталиевые смолы.
 58. Поливиниловый спирт и композиции на его основе.
 59. Эпоксидные смолы. Типы и композиции на их основе.
 60. Синтетические каучуки и композиции на их основе.
 61. Композиции на основе полиолефинов.
 62. Композиции на основе полипропилена, полиизобутилена.
 63. Полиамидные композиции.
 64. Композиции на основе полиизопрена и полихлоропрена.
 65. Получение композиций на основе олигомеров (эпоксидная, фенол-формальдегидная, анилин-формальдегидная смолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University