Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN Analitik kimya ixtisası üzrə SUALLAR

05/12/2016

“Analitik kimya” ixtisası üzrə doktoranturaya

qəbul imtahanının sualları

1. Qravimetrik analizdə istifadə olunan çöküntülərə verilən tələbatlar.

2. Kompleks birləşmələr. Davamlılıq və şərti davamlılıq sabiti

3. Fotometrik analiz, təyinatın optimal şəraitinin təyini.

4. Turşu-əsas titrləmə metodu. Metodun indikatorları. Titrləmə əyriləri.

5. Həssaslıq və onun artırılma yolları

6. Lüminessent analiz metodu. Flüoressen­siya və fosforessensiya.

7. Heterogen sistemdə tarazlıq. Həllolma hasili və həllolma.

8. Atom-spektral analiz metodları

9. Qravimetrik analiz, mahiyyəti və metodları

10. Həcmi analizdə istifadə olunan indikatorlar

11. Atom-emission analiz

12. Turşu və əsasın gücünə daxili və xarici faktorların təsiri

13. Titrimetrik analizdə indikatorların seçilmə prinsipi

14. Oksidləşmə-reduksiya titrləməsi, titrləmə əyriləri

15. Kimyəvi tarazlıq, tarazlıq sabitləri

16. Fotometrik analiz, mahiyyəti

17. Turşu və əsaslar haqqında müasir nəzəriyyələr

18. Heterogen sistemdə tarazlıq

19. Qravimetrik analizdə çökmə və çəki formalarına verilən tələbatlar

20. Titrimetrik analiz metodunun mahiyyəti

21. Çöküntünün çirklənmə səbəbləri

22. Kompleks birləşmələr və onların analitik kimyada tətbiqi

23. Fiziki-kimyəvi analiz metodları

24. Qüvvətli elektrolitlər nəzəriyyəsi. Aktivlik və aktivlik əmsalı

25. Həcmi-çökmə metodu. Metodun indikatorları. Titrləmə əyriləri

26. Lüminessent analiz metodunun mahiyyəti

27. Atom-absorbsion analiz metodu

28. Elektrokimyəvi analiz metodlarının təsnifatı

29. Oksidləşmə-reduksiya metodu. Metodun indikatorları

30. Təyinat metodlarının əsas xarakteristikaları

31. Qravimetrik analizdə istifadə olunan çöküntülər

32. Kompleksonometrik titrləmənin standart maddələri və indikatorları

33. Tarazlıq sabitləri və onların ifadə üsulları

34. Bufer məhlullar

35. Ber qanunundan kənara çıxmanın səbəbləri

36. Həllolma, həllolma hasili. İon qüvvəsinin nəzərə alınması

37. Həssaslığın və seçiciliyin artırma üsulları

38. Turşu-əsas titrləmə əyriləri

39. Qüvvətli elektrolitlər nəzəriyyəsi. Debay-Hükkel tənlikləri

40. Kompleksonometrik titrləmə

41. Turşu-əsas titrləməsi

42. Qatılıq və termodinamiki həllolma hasili

43. Davamlıq sabitinin və şərti davamlıq sabitinin təyini və onların analizdə rolu

44. Qüvvətli turşu və əsasların pH-nın hesablanması

45. Seçicilik, onun artırılma üsulları

46. Aktivlik, aktivlik əmsalı, ion qüvvəsi

47. Brensted-Lauri nəzəriyyəsi, həlledicilərin təsnifatı

48. Arrenius və Brensted-Lauri nəzəriyyələrinin müqayisəsi

49. Turşu və əsasın gücünə induksiya və qoşulma effektlərinin təsiri

50. Qüvvətli və zəif turşuların pH-ının hesablanması

51. Qüvvətli və zəif əsasların pH-ının hesablanması

52. Miqdari analiz. Sistematik və təsadüfi səhvlər

53. Dəqiqlik, düzgünlük və təkrarlıq

54. Həllolma hasili qaydası. İonların çökmə ardıcıllığı

55. Həllolmaya eyni və müxtəlif adlı ionların təsiri

56. Həllolmaya mühitin turşuluğunun təsiri, tam çökmə

57. Homogen çökmə metodu

58. Kristal çöküntülər, alınma şəraiti

59. Amorf çöküntülər, alınma şəraiti, kolloid məhlullar

60. Standart maddələr və standart məhlullar, onlara verilən təlabatlar

62. İndiqatorların ion və xromofor nəzəriyyələri

63. Turşu-əsas indiqatorları, indiqator və titrləmə göstəriciləri

64. İndiqator səhvləri: proton, hidroksid, turşu və əsas səhvləri

65. Qeyri-sulu mühitdə titrləmə

66. Permanqanatometriya və bixromatometriya, onların müqayisəsi

67. Oksidləşmə-reduksiya titrləməsində ekvivalent nöqtəsinin təyini

68. Argentometrik metodlar

69. Mor və Folqard metodları

70. Fayans metodu, adsorbsion indiqatorlar

71. Spektral analiz metodları, mahiyyəti və təsnifatı

72. Atom və molekullarda enerji keçidləri

73. Atom və molekul spektrləri, əsas xarakteristikaları

74. Maddələrin elektromaqnit şüaları ilə qarşılıqlı təsiri

75. Elektromaqanit şüaları, əsas xarakteristikaları və təsnifatı

76. Fotometrik təyinat metodları

77. Spektral analiz metodlarında miqdari təyinatlar. Ber qanunu

78. Alovda baş verən proseslər

79. Atom spektral analiz metodlarında maneələr

80. Lümininsent analiz metodunda miqdari təyinatlar. Kvant və enerji çıxımları

81. Elektrokimyəvi elementlər: qalvanik element və elektrolitik dövrə

82. Elektrod və maye diffuziya potensilları

83. Standart və real elektrod potensialları. Nernst tənliyi

84. Müqayisə və indiqator elektrodları, onalara verilən tələbatlar

85. Potensiometrik analiz metodu

86. Birbaşa potensiometriya, potensialın ölçülməsi

87. Potensiometrik titrləmə metodu ilə maddələrin təyini

88. Şüşə elektrodu, məhlulun pH-ının ölçülməsi

89. Polyaroqrafik analiz metodu

90. Polyaroqrafik analizdə istifadə olunan müqayisə və indiqator elektrodları

91. Poyraroqrafik analizdə vəsfi və miqdari təyinatlar, polyaroqramma

92. Qalıq, diffuziya və miqrasiya cərəyanları, yarımdalğa potensialı

93. Amperimetrik titrləmə metodu

94. Konduktometrik analiz metodu, məhlulun elektrik keçiriciliyi

95. Birbaşa konduktometriya və konduktometrik titrləmə

96. Elektroqravimetrik analiz metodu

97. Elektroqravimetrik analizdə istifadə olunan elektrodlar

98. Elektroliz zamanı elektrodlarda baş verən proseslər. Faradey qanunları

99. Kulonometrik analiz metodu, elektrik yükünün ölçülməsi

100. Birbaşa kulonometriya və kulonometrik titrləmə

Bookmark and Share
© Baku State University