Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN “KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ” ixtisası üzrə SUALLAR

05/12/2016

DOKTORANTURA

FƏLSƏFƏ DOKTORU ÜZRƏ

İXTİSAS: “KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ”   İMTAHAN SUALLARI

 

 1. 1.Fiziki kimyanın predmeti. Əsas anlayışlar.
 2. 2.Qazların genişlənmə işi. İdeal qazın hal tənliyi.
 3. 3.Termodinamikanın I qanunu. Daxili enerji. Termodinamikanın I qanununun ifadələri.
 4. 4.Entalpiya. İzobar və izoxor  istilik tutumları arasında əlaqə. Mayer tənliyi.
 5. 5.Termodinamikanın I qanununun müxtəlif proseslərə tətbiqi. İzotermik, izobar, izoxor  və  adiabatik proseslərin işi.
 6. 6.Adiabatik proses. Puasson tənlikləri.
 7. 7.Termokimya. Kimyəvi reaksiyaların  istilik effektləri: QP və QV
 8. 8.Hess qanunu. Termokimyəvi tənliklər.
 9. 9.Hess qanunundan çıxan nəticələr.

10.  Reaksiyaların istilik effektinin temperaturdan asılılığı. Kirxhof tənliyi

11.  Termodinamikanın II qanunu. Dönən və dönməyən proseslər. Termodinamikanın II qanununun ifadələri.

12.  Entropiya. Termodinamikanın II qanununun riyazi ifadəsi.İzolə olunmuş sistemdə prosesin istiqaməti və sistemin tarazlıq şərti.

13.  Müxtəlif proseslərdə entropiyanın dəyişməsinin hesablanması. İdeal qazın entropiyasının dəyişməsinin hesablanması.

14.  Termodinamikanın III qanunu. Plank postulatı. Entropiyanın mütləq qiymətinin hesablanması.

15.  Termodinamikanın I və II qanunlarının birləşmiş tənliyi.

16.   Termodinamik potensiallar. U, H, F, G

17.  Gibbs-Helmholts tənlikləri

18.  Xarakteristik funksiyalar.

19.  I növ faza keçidləri. Klapeyron-Klauzius tənliyi.

20.  Məhlullar. Məhlullar haqqında nəzəriyyələr.

21.  Məhlulların tərkibinin ifadə üsulları. Duru məhlullarda qatılığın müxtəlif ifadələri arasında əlaqə.

22.  Qazların mayelərdə həll olması. Henri qanunu. Qazların həll olmasının temperaturdan asılılığı. Seçenov tənliyi. Siverts qanunu.

23.  İdeal məhlullar. Raul qanunu.

24.  Real məhlullar. Raul qanunundan müsbət və mənfi kənara çıxmalar.

25.  Osmos hadisəsi. Osmos təzyiqi. Vant-Hoff tənliyi.

26.  Binar maye sistemlərdə maye-buzar tarazlığı. Konovalovun I qanunu və onun isbatı.

27.  Azeotrop məhlullar. Konovalovun II qanunu.

28.  Kimyəvi tarazlıq. Kütlələrin təsiri  qanunu

29.  KP, KC, KN arasında əlaqə

30.  Tarazlıq sabitinin (KN) təzyiqdən asılılığı. Plank-Van Laar tənliyi

31.  Vant-Hoffun reaksiyanın izoterm tənliyi. Kimyəvi reaksiyalarda sərbəst enerjinin dəyişməsi.

32.  Tarazlıq sabitinin temperaturdan asılılığı. Vant-Hoffun izobar və izoxor tənlikləri. Standart termodinamik kəmiyyətlərə əsasən KP-nin hesablanması.

33.  Gibbsin fazalar qaydası. Sistemin sərbəstlik dərəcəsi. (Sistemin variantlığı)

34.  Birkomponentli sistemlərdə tarazlıq. Suyun hal diaqramı.

35.  Enantiotropiya və monotropiya .Ostvaldın pillələr qaydası

36.  Fiziki-kimyəvi analiz. Termiki analiz.Termoqrafiya

37.  İkikomponentli sistemlər. Sadə eftektik sistemlərin hal diaqramları. Ling qaydası.

38.  Kimyəvi kinetika. Kimyəvi reaksiyanın sürəti. Kimyəvi kinetikanın postulatları.

 1. Kinetik     tənlik və sürət sabiti. Kimyəvi reaksiyaların tərtibi və molekulyarlığı.

40.  Statik şəraitdə gedən I tərtib dönməyən reaksiyalar.

41.  II tərtib dönməyən reaksiyalar.  [A]¹[B]

42.  II tərtib dönməyən reaksiyalar.  [A]=[B]

43.  III tərtib dönməyən reaksiyalar.

44.  n-tərtibli dönməyən reaksiyalar.

45.  Sıfır tərtibli reaksiyalar.

46.  I  tərtib dönən reaksiyalar.

47.  I tərtib paralel reaksiyalar.

48.  Ardıcıl reaksiyalar.

49.  Reaksiyanın tərtibinin təyini üsulları.

50.  Reaksiyaların sürət sabitinin təyini üsulları.

51.  Reaksiyanın sürətinin temperatur asılılığı.Arrenius tənliyi. Aktivləşmə

enerjisinin hesablanma üsulları

52.  Aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsi. Sterik əmsal.

53.  Aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsinin bimolekulyar reaksiyalara tətbiqi.Sürət sabitinin hesablanması.

 1. 54.Monomolekulyar reaksiyaların bimolekulyar mexanizmi. Lindeman

nəzəriyyəsi

55.  Aktiv kompleks nəzəriyyəsi

56.  Fotokimyəvi reaksiyalar. Fotokimyanın əsas qanunları.

57.  Fotokimyəvi ekvivalentlik qanunu. Kvant çıxımı.

58.  Zəncirvari reaksiyalar. Əsas anlayışlar.

59.   Şaxəsiz zəncirvari reaksiyaların kinetikası.

60.   Şaxələnən zəncirvari reaksiyalar. Zəncirvari alışma.

61.  Zəncirvari reaksiyaların əsas xüsusiyyətləri.

62.  Məhlullarda gedən reaksiyalar, onların növləri

63.  Kataliz haqqında ümumi məlumat.

64.  Homogen kataliz. Ümumi kinetik qanunauyğunluqlar.

65.  Turşu-əsas katalizi.

66.  Heterogen kataliz.

67.  Heterogen katalitik proseslərin əsas xüsusiyyətləri.

68.  Katalitik seçicilik

69.  Adsorbsiya və onun növləri

70.  Monomolekulyar adsorbsiya.Ləngmür tənliyi.

71.  Heterogen katalizdə aktivləşmə səddi.

72.  Heterogen katalizin zəhərlənməsi və promotorlaşması

73.  Heterogen katalitik proseslərin kinetik və diffuziya sahələri.

 1. Heterogen katalitik reaksiyalarda həqiqi və zahiri aktivləşmə enerjiləri arasında .   .   .      əlaqə.
 2. Heterogen katalitik reaksiyaların kinetikası. Reaksiya məhsulları prosesi   .   .    .    .     .      tormozlayır.

77.  Heterogen katalizin nəzəriyyələri. Balandinin multiplet nəzəriyyəsi

78.  Kovozebin aktiv ansambllar nəzəriyyəsi.

79.   Katalizin elektron nəzəriyyəsi.

80.  Ostvaldın durulaşma qanunu. a və KD-nin hesablanması.

81.  Elektrolitik dissosasiya nəzəriyyəsi. Arrenius nəzəriyyəsinin çatışmayan cəhətləri.

82.  Elektrolit məhlullarının termodinamikası. Məhlulun ion qüvvəsi.

83.  Qüvvətli elektrolitlər nəzəriyyəsi.

84.  Qalvanik elementlər.Metal-məhlul sərhəddində potensial. Diffuziya potensialı.

85.  Qalvanik elementlərin termodinamikası.

86.  Standart hidrogen elektrodu.

87.  Elektrod potensiallarının təyini.Şərti işarələr.

88.  Qalvanik elementlərin təsnifatı: Kimyəvi və qatılıq, köçürməsiz və köçürməli.

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University